Hälsofrågor i Sápmi

Ur broschyrens förord:

Hälsa och välbefinnande handlar om mer än att vara frisk i strikt fysisk mening. FN:s Världshälsoorganisation definierar hälsa som ”tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom och skröplighet.” Hälsa och välbefinnande handlar således i hög grad om psykosociala och socioekonomiska riskfaktorer. Här utgör de renskötande samerna en exponerad riskgrupp. Vilket visar sig genom höga arbetskrav, begränsad egenkontroll, låg nettoinkomst, en tillvaro som upplevs som mindre meningsfull, hanterbar, och begriplig jämfört med majoritetsbefolkningen samt hög förekomst av ångest och depression. Under 2019 har SSR tack vare verksamhetsbidrag från folkhälsomyndigheten (FHM) haft möjlighet att fortsätt arbetet med förebyggande insatser inom området psykisk ohälsa.

Läs eller ladda ner broschyren här.

Ur broschyrens förord:

2013 antog SSR:s landsmöte i Idre en resolution där landsmötet uttalade att man vill att det ska startas ett nationellt centrum för samisk hälsa.

Under 2017 fick Sámiid Riikkasearvi – SSR verksamhetsstöd av Folkhälsomyndigheten för att arbeta med psykosocial hälsa i Sápmi. Bland annat tog SSR fram ett informationsmaterial om psykosocial ohälsa som delades ut till SSR:s medlemmar. Under 2018 fick SSR ytterligare medel från Folkhälsomyndigheten för att fortsätta organisationens arbete med frågor kopplade till ohälsa. Under 2018 har SSR arbetat med att ta fram en pilotmodell för arbetsmiljöplaner för samebyar. För SSR är insatser knutna till ohälsa viktigt, ett arbete som organisationen kommer att fortsätta med.

Det nationella kunskapsnätverket för samisk hälsa ska under det här året börja undersöka förutsättningarna för hur ett kunskapscentrum för samisk hälsa ska se ut. SSR har en representant i styrgruppen för kunskapsnätverket.

I den här broschyren får ni ta del av ett antal intervjuer med olika personer runt om Sápmi, som berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och vilka åtgärder dom efterlyser för att förebygga den psykiska ohälsan i Sápmi.

Läs eller ladda ner broschyren här.