Gränsöverskridande renskötsel

Renskötsel har historiskt bedrivs över nationsgränserna och gör så även idag historiskt så reglerades det genom 1751 års Lappekodecill. Den gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och Norge har fram till 2006 reglerats genom en konvention som antagits av de bägge staterna. Idag pågår ett arbete med att finna ett nytt gemensamt förslag till konvention, fram till dags dato har dock inget gemensamt förslag accepterats.

Frågan om reglering av den gränsöverskridande renskötsel berör centrala principiella rättighetsfrågor för våra medlemmar och kommer att få direkta konsekvenser för berörda samebyar. Frågan är till sin karaktär oerhört komplex och resultatet kommer att påverka framtida generationers renskötsel. Arbetet med att få tillstånd en konvention som reglerar den gränsöverskridande renskötsel har pågått under en lång tid och pågår fortfarande.

Här kan du läsa om SSR:s arbete med frågan