Ersättarförsäkring

Säker person – för lantbruks- och renskötselöretag

För- och efterköpsinformation

Det här är en översiktlig infinformation. Mer infonnation om försäkringen hittar du i ansökan och i försäkringsvillkor Ersättarförsäkring. Du kan också ringa så skickar vi informationen till dig. När du har köpt försäkringen finns information även i försäkringsbeskedet.

Ersättarförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för arbetskraft som anlitas för att utföra det arbete du själv skuUe utfört under aktueU period. Den ersätter 75 procent av de faktiska och nödvändiga ersättarkostnaderna.

Försäkringen gäller om du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eUer olycksfall. Arbetsoförmågan måste vara minst 75 procent och vara anmäld till Försäkringskassan. oavsett om du har sjukpenninggrundande Inkomst eller Inte. Med arbetsoförmåga avses sådan förlust av arbetsförmågan som berättigar till sjuklön, sjuk- eller rehabilliterlngspenning samt aktivitetsersättning.

Försäkringen ger ersättning tills dess att valt försäkringsbelopp lir förbrukat. men IIIngst tiU och med den försäkringsperiad då du fyller 65 år.

Försäkringsbelopp

Vilken dagersättning du ska ha på försäkringen beror på hur många timmar du själv arbetar och vem du anlitar som ersättare. Innan du väljer försäkringsbelopp bör du dirför ta reda på hur mycket en ersättare kostar där du bor. Du kan vlilja mellan tre olika försäkringsbelopp, l80 000 kronor, 270 000 kronor eller 360 000 kronor. Försäkringsbeloppets storlek styr högsta dagersättningsbeloppen som är 1 000 kronor. 1500 kronor eller 2 000 kronor.

Ersättning

Försäkringen lämnar ersättning från första dagen, men du måste ha varit sjukskriven I minst 10 dagar.

Vid dödsfall lämnas ersättning under högst 90 dagar.

En viktig begränsning

Försäkringen lämnar inte ersättning vid arbetsoförmåga som omfattas av trafikförsäkring eller annan försäkring enligt skadeståndsrättslJga grunder.

Allmänna bestämmelser och Information

Några viktiga allmänna begränsningar

Försäkringen gäller inte vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter. atomkärnprocess eUer terroristhandling.

Fullständig beskrivning av begränsningama finns I försäkringsvillkoret.

Vem kan försäkras

Försäkringen gäller för dig som ägare till lantbruksföretaget. och den kan även gälla för make/maka eller sambo.

Försäkringen kan köpas tidigast vid 16 års ålder och senast vid 59 års ålder.

När du söker försäkringen behöver vi fä reda på hur din hälsa är. Därför mäste du svara på de frågor som vi ställer i hälsodeklarationen.

När försäkringen börjar gälla

Försäkringen börjar gälla dagen efter att vi fätt din fullständiga ansökan. om hälsokraven är uppfyllda och vi kan godkänna den.

När försäkringen upphör

Försäkringen gäller tiU försäkringsbeloppet är förbrukat. men IIIngst till och med den försäkringsperiod den försäkrade bUr 65 år.

Om försäkringen inte betalas upphör den att gälla 14 dagar efter det att vi har sagt upp den.

Försäkringens omfattning

Försäkringens omfattning framgår av ditt försäkringsbesked.

Försäkringsvillkoret kan ändras inför varje nytt försäkringsår.

Priset och hur det beräknas

Priset för försäkringen framgår av prisblad eller ansökan.

Priset beräknas för ett år i taget och grundar sig bland annat på den gällande premietariffen. förväntat skaderesultat och driftskostnader.

Avtalstid

Avtalstiden löper ett år I taget. men det första försäkringsåret kan avse en kortare period. Avtalet förnyas direfter ett år I taget

Om du vill säga upp försäkringen

Du kan när som helst säga upp försäkringen. Den upphör då vid slutet av den månad du sa upp den.

Upplysningsplikt och oriktiga uppgifter

Som försäkringstagare och försäkrad har du upplysningsplikt och är skyldig att IIImna riktiga och fullständiga svar på Länsförsäkringars frågor.

Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan detta medföra att försäkringen inte gäller.

Hit vänder du dig med frågor

Har du frågor kontaktar du oss på telefonnummer 08-588 427 00, eller e-postadress info.halsa@lansfgrsakringar.se. Du kan också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information. Rådgivningen är kostnadsfri för dig.

Om vi inte kommer överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga.

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden med medicinska tvistefrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Gäller tvisten andra frågor kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden. www.arn.se, 08-508 860 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas om du har en rättsskyddsförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.

Dina personuppgifter

Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen “Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats www.lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig. kontakta I så fall oss på telefonnummer 08-588 427 00 eller e-postadress info.halsa@lansforsakringar.se.

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och övriga ändamål som framgå av den fullständiga informationen “Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut bli personer du delar hushåll med.

Du kan alltid få Information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ) för Livförsäkring och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) för övriga försåkringar. Allmänna uppgifter om dig såsom namn. kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. behandlas också i länsförsåkringsgruppens gemensamma kundregister.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Länsförsälningar Sak Försäkringsaktiebolag (publ). 502010-9681.106 50 Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Kontaktperson för Ersättarförsäkringen är

Länsförsäkringar Västerbotten

Jörgen Bergström

Försäkringsrådgivare Lantbruk
090 – 10 91 30

Vårt arbete