[:sv]Miljöminister Karolina Skog träffade måndagen den 13 mars sametinget i Kiruna. En av punkterna på agendan var arbetet med toleransnivåer för rennäringen. Miljöministern sade i ett uttalande till media att hon är medveten om den frustration som samebyarna och renägarna utrycker, och att hon nu avvaktar en rapport från naturvårdsverket avseende möjligheterna att införa toleransnivån i en förordning. Sametinget och naturvårdsverket arbetar gemensamt med denna fråga.

SSR har under lång tid arbetat med frågan om införande av toleransnivåer och har precis som sametinget framfört att begreppet måste införas på förordningsnivå. Frågans diskuterades senast på SSR:s rovdjursgruppsmöte i januari.

Arbetet med att säkerställa att toleransnivån uppnås skyndsamt är viktigt, något som SSR påpekat vid flertalet tillfällen. Det är dock av yttersta vikt att möjligheterna att vidta åtgärder för att minska förluster och skador inte hamnar i ”viloläge” medan arbetet med detta pågår.

Förvaltningen idag innebär att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion dödas och skadas av rovdjur. Utöver detta skall tilläggas att samebyarna drabbas av merarbete, renskötaren och dess familjer av psykosociala negativa konsekvenser samt dålig arbetsmiljö.

SSR:s kansli har genom förbundsjuristen bistått flertalet samebyar under hösten att överklaga fler skyddsjakts beslut. Detta har resulterat i att rättsläget i stora delar klarlagts, ett rättsläge som idag inte beaktas av länsstyrelserna till fullo. SSR kräver att länsstyrelserna beaktar den rättspraxis som nu är vägledande i sin förvaltning.

SSR:s styrelse kräver en tydlig handlingsplan avseende förvaltningen fram till dess att toleransnivån är uppnådd. Arbetet med handlingsplanen måste ske tillsammans med företrädare för renskötseln där SSR genom sin rovdjursgrupp samt kansli besitter den kunskap som är nödvändig. Det är inte tillräckligt att myndigheterna ensamt arbetar med detta.

Umeå 2017-03-15

SSR:s styrelse
Jörgen Jonsson
Åsa Baer
Lars-Thomas Persson
Nils-Anders Jonsson
Niila Inga
Janni Klemensson Jannok
Olof Tomas Utsi[:]