För oss i Svenska Samernas Riksförbund

handlar frågan om våra rättigheter om rätt till inflytande och delaktighet, för att bevara våra betesmarker och kulturlandskap som vi förvaltat under tusentals år. Renskötseln utgör en av grundpelarna för vår kultur. Den samiska kulturens och därmed renskötselns fortsatta existens är ett ansvar som både vi och staten har, och ett ansvar som Sverige måste börja ta.

Läs hela repliken här