*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 4
 

Nyhetsbrev

 

Cuoŋamánnu | Vuoratjismánno | Voerhtje | Vuortjismánnuo | Vuoratjismánno | April  


Ordförande har ordet

Det är skönt när solen börjar värma. Vi lämnar en besvärlig vinter bakom oss. Men denna våren är inte som någon annan vi någonsin upplevt tidigare. Den pandemi av Covid-19 som världen är mitt i nu har ställt allt på ända. Den påverkar allas våra liv just nu och vi måste alla göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen. Detta är svårt i renskötseln som är byggt på familjen och på nära relationer mellan generationerna. Vi är vana vid att alla, unga som gamla hjälper till med vårflytten och annat arbete. Den äldre generationen fyller en viktig funktion både i arbetet och för kunskapsöverföringen. Det är kännbart när de nu inte kan delta som vanligt.

Pandemin påverkar hela samhället och vi har inte ännu sett vilka konsekvenser det kommer att få på längre sikt. På SSR följer vi noga utvecklingen och är förberedda på att formulera de åtgärder som renskötseln kan vara i behov av framöver.
Även för renskötseln hör vi redan nu att slakterier och förädlingsföretag har svårt att få sålt sina produkter. Detta kan få stor påverkan på renskötseln om inte uppköparna kan köpa till hösten. På SSR följer vi noga utvecklingen och är förberedda på att formulera de åtgärder som renskötseln kan vara i behov av framöver.
 
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

SSR:s Landsmöte 2020

 

Styrelsen har utifrån nu rådande situation beslutat att SSR:s landsmöte inte kommer att genomföras som planerat i Saxnäs 2-3 juni.

Landsmötet kommer att genomföras digitalt den 3 juni.

Detta innebär att årets landsmötet kommer att förändras både till innehåll och form, enbart medlemmar bjuds in att delta och frågorna begränsas till de som SSR måste besluta om enligt stadgar och formalia. Ytterligare information kommer inom kort att skickas ut till SSR:s medlemmar.

Val till SSR:s styrelse

Valberedningen har påbörjat sitt arbete. De val som ska göras är

 • Norrbotten norra, suppleant 2 år, nuvarande Anne Marit Påve
 • Norrbotten södra, ordinarie 2 år, nuvarande Olof-Tomas Utsi
 • Skogsbyarna, ordinarie 2 år, nuvarande Helén Sundqvist
 • Västerbotten, suppleant 2 år, nuvarande Sara-Helén Persson
 • Jämtland, ordinarie 2 år, nuvarande Nils-Anders Jonsson
 • Sameföreningarna, suppleant 2 år, nuvarande Johnny Rannerud

Material kommer löpande att läggas ut på https://www.sapmi.se/landsmotet/lm-20/

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här:
 

Årsmöten/byastämma

SSR har fått flera frågeställningar om vad som gäller om årsmöten/bystämmor inte kan genomföras inom föreskriven tid på grund av Covid- 19. Utgångspunkten för genomförande av dessa möten är naturligtvis att dessa ska ske inom den tid som anges i stadgarna. Givet extra ordinära händelser eller oförutsedda händelser så kan man flytta fram dessa möten i tid, dock inte hur länge som helst. Mötena ska genomföras inom skälig tid, men en bortre gräns är att skjuta fram mötet i max 4-6 månader.

Om mötet ska flyttas fram så måste styrelsen fatta beslut om detta och ange skälen samt meddela medlemmarna om detta. Beslutet ska kommuniceras på det sätt som stadgarna anger. Mot bakgrund av att vi inte vet hur länge rådande situation pågår kan det finnas anledning för samebyarna/ föreningarna att fundera på om mötet ändå behöver genomföras, i vilken form och på vilket sätt. Ett sätt kan vara att genomföra ett möte med frågor som av formella skäl måste avhandlas och inga övriga frågor, ett sådant möte kan genomföras digitalt om inte stadgarna föreskriver annat (visserligen finns det särskilda skäl att kringgå även detta).

Har ni ytterligare frågor kring detta så kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se eller på telefon 072 202 12 00. För att underlätta genomförande av digitala lösningar för årsmöten så finns möjlighet till att nyttja våra digitala mötesplatser (telefon/webb) samt stöd i genomförandet av dessa. De samebyar eller sameföreningar som ser behov av att helt eller delvis genomföra sina årsmöten digitalt kan kontakta Totte Nordahl på kansliet för att få hjälp med detta, totte@sapmi.se eller på tele 076 126 42 42.

Varje sameby och sameförening har olika förutsättningar att kunna få till ett digitalt möte och gemensamt kan vi finna bästa lösningen.

Försiktighet inom renskötseln med Covid-19

SSR har stängt kansliet och de flesta arbetar hemifrån. Vi uppmanar alla medlemmar att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. De finner du här 

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Mer om detta finner du här 

Inom renskötseln kan vissa av råden vara svåra att följa då renen behöver oss. Då får vi tänka utifrån försiktighetsprincipen och anpassa det som går.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld men om du måste till renarna så undvik stopp på vägen och att träffa andra människor. Besök inte affärer eller andra platser där du träffar andra människor. Hosta och nys i armvecket samt undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Bra att packa med är handsprit, plasthandskar samt tvål och en vattenflaska. Har du ingen möjlighet att tvätta händerna så använd handskar vid ex. tankning av bil eller snöskoter.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tänk hygienen kring matsäcken. Alla tar med egen kniv, sked och guksi. Har någon symptom bör den personen ha sin egen matsäck och hålla ordentligt avstånd till alla andra.
 • Res bara om det är nödvändigt, undvik onödiga stopp på vägen. Undvik samåkning.
 • Är du 70 år eller äldre eller tillhör andra riskgrupper är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.
 • Håll digitala möten. Fysiska möten bör undvikas i den mån det är möjligt alternativt flyttas framåt i tiden.
 • Interna möten i samebyn/sameföreningen. Följ de rekommendationer som finns angående möten och sammankomster. SSR kan erbjuda medlemmarna viss hjälp med digitala möten, se separat information om detta.

Ny FSC skogsbruksstandard från 1/9 – förändring pga Covid-19

Den nya standarden, som SSR har varit delaktig i arbetet med att ta fram, börjar att gälla den 1 september 2020. Datumet är framflyttat 3 månader pga Covid-19. Från detta datum ska FSC-certifierat skogsbruk följa alla regler i den nya standarden. Det innebär att alla samråd som ni gör nu under vintern samråds efter den gamla standarden. Den nya standarden är tydligare och därmed lättare att förstå, tillämpa och kontrollera. Kraven på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen har stärkts och gäller i alla brukningsfaser. Några exempel på områden där hänsynsnivåerna har stärkts:
 • En särskild samplaneringsprocess har tagits fram som ger renskötseln ökad möjlighet att påverka de planerade skogsbruksåtgärderna.
 • Kraven för att motverka stora, kala avverkningsytor har vidareutvecklats.
SSR har påbörjat dialogen med FSC-bolagen kring en gemensam tolkning av standarden med hjälp av representanter från skogsgruppen.

Lagervärdering för ren för 2019.

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

 • 985 kr för renkalv
 • 1 599 kr för vuxen vaja (honren)
 • 2 118 kr för vuxen sarv (hanren)

Hundar och renar 

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från medlemmar och allmänhet om vad som gäller och vad man kan/bör göra. Med anledning av detta har SSR tagit fram följande korta information och checklista. Informationen kan hjälpa dig om du ser en situation där hundar jagar och eller skadar renar, genom att agera så bidrar du också till att dessa händelser blir synliga och på sikt kan detta också verka preventivt och minska antalet händelser.

Det är också viktigt att alla som vistas med sina hundar i närheten av renar vet vilka regler som gäller. Informationen har tagits fram både som en publik information och en checklista för SSR:s medlemmar.

Här kan du ta del av den publika informationen
För dig som är medlem finns checklistan på SSR:s medlemssida
Är du inte registrerad som medlem? Det gör du här

Digital utbildning/rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Utbildning och föreläsningar

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Jordbruksverket informerar om ersättning för CWD-prover.


Ni känner alla till CWD-provtagningen som pågår på ren i Sverige, och som de flesta av er bidrar till. När provtagningen inleddes utlovade Jordbruksverket 300 kr i ersättning till alla som sände in renprover. Det visade sig tyvärr att det inte var helt klarlagt om denna ersättning kunde betalas ut skattefritt. En dialog fick därför inledas med Skatteverket, och det tog lång tid innan den kunde avslutas.

Vi konstaterade därefter att SJV endast kan betala sådan ersättning som mottagaren måste skatta för. Vi har därför valt att öka ersättningen till cirka 450 kr så att provtagaren netto får den summa som vi utlovat. För att kunna betala ut på korrekt sätt behövdes dock också information om personnummer och konto, vilket inte funnits med på blanketterna. Det har därför tagit ytterligare tid att kontakta er provtagare för att få in också dessa uppgifter och påbörja utbetalningarna. Vi har nu lagt upp nya blanketter på vår hemsida, som hjälper oss att få in alla nödvändiga uppgifter. Alla ansökningar som kommit in fram till april är nu utbetalda. Vi betalar fortsättningsvis ut ersättningen vid nästa utbetalningsperiod (vanligen inom en till två månader).

Smittbekämpningsenheten, Jordbruksverket
 

Renskötarförsäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 

Höstens samiska teaterpremiär

Linnea Axelssons uppmärksammade epos ”Eadnan” ska bli teater. Boken tilldelades Augustpriset 2018. Det är Giron Sámi Teahter som sätter upp Eadnan, som är en berättelse om tre generations kvinnor och deras levnadsöden från tidigt 1900-tal fram till nutid. Sex skådespelare ska stå på scen, och det blir premiär den 4 september och Giron Sámi teahter turnerar med pjäsen fram till den 14 december 2020. För regin svarar Malin Stenberg. För mer information gå in Giron Sámi teahters hemsida.

www.samiteahter.org

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Uppföljningsrapporten om Minoritetspolitikens utveckling år 2019 har kommit, här finns den att läsa:
https://www.minoritet.se/6420
Sammanfattning på nordsamiska
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*