SSRs nyhetsbrev december 2021

21 december, 2021

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 12 

Nyhetsbrev

 

Juovlamánnu | Javllamánno | Goeve | Juvllamánnuo | Jåvvlåmánno | December

Ordförande har ordet


Foto: Emma-Sofia Olsson

God Jul och Gott Nytt År

Här uppe i norr har kylan tagit ett järngrepp, med temperaturer ner mot minus 40 grader, både människor och djur stannar upp i kylan, vi för att stanna inne i värmen och djuren för att spara energi för att klara sig genom vintern. 

Klimatförändringarna gör sig påmind dagligdags och har stor påverkan på vår vardag. Vi står återigen inför en vinterbetessäsong som inte börjat bra för många, oron inför de kommande månaderna är stor hos många renskötare. 
 
Jag känner en också oro när jag hör vår nya näringsminister uttala sig om fortsatt industrialisering i Sápmi. Nya gruvor, vindkraft och skogsbruk utgör grunden för att Sverige ska klara den så kallade gröna omställningen. Risken är påtaglig att denna omställning sker på renskötselns bekostnad. Det samiska levnadssättet att värna om landskapet och naturresurserna har alltid varit en ledstjärna för det oss. Att bruka och inte förbruka är en ledstjärna för vårt samiska samhälle.

Vi ser också hur allt fler tar för sig mer och mer av renens utrymme utan dialog eller samråd med berörda samebyar, det är också en utmaning vi måste hantera. 

Näringsministerns uttalande om att han älskar gruvor följdes av en inbjudan till möte, efter mötet kan det bara konstateras att vi har många utmaningar framför oss. Framförallt behöver vi belysa att den gröna omställningen såsom den är formulerad idag är skapad av industrin och ekonomiska incitament, vilket inte är i linje med en hållbar framtid där vi brukar marken utan att förbruka.
 

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

SSR träffade Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

SSR:s förbundsordförande Matti Blind Berg, vice ordförande Anders-Erling Fjällås och förbundsjurist Jenny Wik Karlsson träffade den 16 december näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Under mötet diskuterades flertalet frågor kopplade till ministerns ansvarsområden. Huvudfokus vid mötet var två för SSR centrala frågor, den gröna omställningen och framtidens industrisatsningar i renskötselområdet, den andra stora frågan som lyftes var skogsbruk/renskötsel och Sveaskog. Frågan om en eventuell gruvetablering i Gallok var naturligtvis en stor fråga under punkten ”grön industrialisering”. 

Vid mötet framförde SSR återigen att det inte är rimligt eller försvarbart att bevilja koncession för en gruvetablering i Gallok. Att ge ett positivt beslut till en gruva i Gallok strider mot urfolksrätten och en gruva riskerar också att påverka världsarvet Laponia så pass mycket att världsarvets status hotas.

SSR kommer att ha en fortsatt dialog med näringsministern för att diskutera och lyfta frågor under kommande år.

Gallok

Den nytillträdde näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson uttalade nyligen att ett beslut kring en eventuell gruvetablering i Gallok kan komma inom en snar framtid, han framförde också att Socialdemokraterna ”älskar gruvor”. Ministerns uttalande fick många att reagera, många olika aktörer har tydligt markerat mot en gruvetablering i Gallok.
Ärendet bereds fortfarande och skriftväxling pågår mellan regeringen och berörda samebyar, bland annat ska samebyarna yttra sig över två inlagor från gruvbolaget samt UNESCOs yttrande till regeringen.
 
Sirges och Jåhkågasska samebyar har också begärt och beviljats förlängd svarstid till den 7 januari 2022, vilket kan komma att förlängas. I samband med detta begärde också samebyarna att få en översättning av UNESCO:s skrivelse, för att alla i samebyarna ska ha möjlighet ta till sig informationen på ett lättillgängligt och lättförståeligt sätt. Regeringen har muntligt meddelat att UNESCOs yttrande ska översättas och tillsändas samebyarna, samt att samebyarna ska få skälig tid att inkomma med yttrande.
 
– Regeringen måste också ta i beaktande att Gallok ligger inom samiska traditionella områden, när beslut ska fattas, som kommer påverka samebyarnas markanvändning måste de samiska representanternas inställning väga tungt, vilket framgår tydligt av den internationella rätten men har också uttryckts av Högsta domstolen i Girjas målet. Lika viktigt är det att samebyarna delges all information och ges skälig tid till att bemöta vad som framförs av motparten säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och ombud för de berörda samebyarna.
 
SSR:s pressmeddelande gällande Gallok kan du läsa här >


Trafik

Snart är julen här! Inför de stundande helgerna vill SSR uppmana alla trafikanter att vara lite extra uppmärksamma.  De flesta samebyarna befinner sig nu i sina vinterbetesområden, och risken att möte ren eller annat vilt längs vägarna är stor.  Tänk därför på att anpassa hastigheten och var uppmärksam, för Din, Dina medtrafikanters och för djurens säkerhet.

SSRs trafikfolder hittar du här >

Turism i renskötselområdet

Under de senaste åren har det skett en ökning av såväl kommersiell turism som friluftsliv, vilket vid vissa tillfällen lett till ökade problem inom renskötselområdet. 

SSR:s medlemmar har vid flertalet tillfällen uttryckt en stor oro kring den ökade turismen och dess konsekvenser. SSR arbetar aktivt med att finna hållbara lösningar för framtiden utifrån renskötselns behov och perspektiv. 

SSR:s styrelse beslutade vid styrelsemötet i oktober att bjuda in ledningen för STF till möte med SSR.  Ett första möte mellan SSR och STF kommer att genomföras under januari månad, från STF deltar Ordförande Pia Jönsson Rajgård samt Generalsekreterare Maria Ros Hjelm.


Hållbar renskötsel 2 februari, riktar sig till renskötare, Ájtte, Jokkmokk

Det nordiska forskningsprojektet ReiGN «Reindeer husbandry in a Globalizing North – Resilience, adaptations and pathways for actions» (https://www.reign.no/) finansierat av Nordforsk är inne i sin avslutningsfas. I samband med Jokkmokks marknad 2022 arrangerar ReiGN, i samarbete med Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) ett seminarium för att presentera och diskutera en del av resultaten från projektet.

Eftermiddagsseminariet «Hållbar renskötsel», som hålls onsdag 2 februari, riktar sig i första hand till renskötare, men även till andra markanvändare och förvaltning med koppling till renskötseln och övriga intresserade. Föredragen hålls på svenska, norska eller engelska (språk framgår av titeln). Seminariet är öppet för alla men antalet platser är begränsat. Meddela gärna i förväg att du vill delta, men se också till att komma i god tid för att vara säker på att få plats.
Program och  mer om seminariet för renskötare hittar du  här >

Tema Renlycka 3 februari vänder sig till alla. Det är programpunkter om renskötsel och en fotoutställning «Renlycka – en resa bland världens renskötselfolk» med bilder av Mauri Nieminen. Program och mer om tema Renlycka hittar du här >


Behöver du kontakta Trafikverket

Kom ihåg att man kan använda sig av formuläret på Trafikverkets sida för rennäring om det uppstår frågor eller synpunkter om väg och järnväg eller skyltning, bland annat. Läs mer här > 


Viktig provtagning som rör alla samebyar! CWD

Nu är det lite tid kvar. Den nationella bevakningen tar slut vid nyår, och 54 prover per sameby måste komma in innan dess.
Kom ihåg att ha med material för att kunna provta för CWD. Vid frågor om vilka djur som klassas som riskdjur eller övriga frågor, hör av dig till Anna-Karin på 070-253 51 87. Mer info finns också att läsa här >

Till er som är klara säger vi bra jobbat och tack!

Digitalt sameföreningsmöte 19 januari 2022

Tid: kl. 18.30-20.00.

Mötet leds av Helena Partapuoli som är sameföreningarnas representant i SSR:s styrelse och Ellacarin Blind, kulturhandläggare.
Anmäl dig här >
På dagordningen bl. a.
–    Hur kan sameföreningar kartlägga samiska ortnamn inom sitt eget område?
–    Information om studiecirkelledarutbildning Läsa för Livet. (mars 2022).
–    Information från sameföreningar. 


Cirkelledarkurs i Läsa för livet metoden i samarbete med SSR och Tjállegoahte

Genom Läsa för livet får du lära dig hur du kan leda studiecirklar där deltagarna får mötas, samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg. Utifrån det skrivna ordet i varierande former närmar ni er olika perspektiv. 
I denna digitala kurs erbjuds du att utforska hur du kan leda digitala studiecirklar men framöver även vanliga fysiska grupper i metoden. 

Kursdatum: 
    7/3 Presentation av projektet Läsa för livet som biblioterapeutisk metod.
    21/3 Introduktion till Biblioterapi internationellt och nationellt.
    28/3 Folkbildning och användning av samiska texter.
Tid kl. 18.00-20.30 
Var: Digitalt via zoom-länken; Join Zoom Meeting
Läs mer här >

Samisk  hälsa

Här är en länk  till ett  färskt temanummer kring samisk hälsa och hälsoforskning som Christina  Storm Mienna  och Per Axelsson, Umeå universitet  är  temaredaktörer för.
Temanumret innehåller  den samiska hälsoforskningens framsteg och utmaningar samt  både vetenskapliga och  populärvetenskapliga artiklar,recensioner kring de 3 senaste avhandlingarna inom samisk hälsa som har försvarats under de senaste året.
Artiklarna är från både Norge och Sverige.
https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt
 
Christina Storm-Mienna och Per Axelsson   har även publicerat en populärvetenskaplig rapport baserad på  fokusgrupper. Läs mer på denna länk:
Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi – resultat från elva samiska fokusgrupper (diva-portal.org)

Minnesdag 100 år i rasbiologiska institutets skugga 17 feb 2022, 

Amnesty Sápmi kommer att delta i en minnesdag som uppmärksammar hundraårsdagen av rasbiologiska institutets grundande. Den arrangeras av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism på Uppsala universitet den 17 februari.
 Personliga vittnesmål om vad rasbiologernas bildarkiv i Uppsala betyder för oss som lever idag och känslor inför det faktum att samiska kvarlevor finns i kartonger, inte bara i Uppsala utan även på många andra museer runt om i Sverige. Såväl gravplatser som offerplatser har skändats.
 
Amnesty Sápmis del av programmet består av vittnesmål, jojk och diktläsning. Medverkande:
 
Kerstin Andersson, Stockholm/Lillsaivis
My Danvind, Umeå
Eva Forsgren, Uppsala
Lis-Mari Hjortfors, Koskullskulle
Rose-Marie Huvva, Kiruna
Mats Jonsson, Sandslån
Ina Omma, Skellefteå
Jörgen Stenberg, Malå
 
Hela minnesdagen kommer att sändas online. Läs mer och anmäl dig här >
Amnesty Sápmis hemsida hittar du här >

Den 13 januari  kl. 15.00  arrangerar Amnesty Sápmi en manifestation  på Mynttorget, Stockholm för att uppmärksamma att det är 100 år  sedan Rasbiologiska institutet, Uppsala invigdes. För mer information se Amnesty Sápmis hemsida eller Facebook.

Skansen söker museipedagoger till Saemien Sijte sommarsäsongen 2022

Saemien Sijte på Skansen har uppförts i nära samarbete med representanter för samer och olika samiska organisationer. Saemien Sijte består av ett flertal byggnader från sydsamiskt område, ett renhägn samt en informationsplats med betoning på samtida samiskt kultur.
Nu söker Skansen museipedagoger för vår kommande sommarsäsong med kompetens inom samisk kunskap/kultur. Läs mer här >

Sametinget informerar om Kompetensutveckling i Sápmi & Bovre

I projektet Kompetensutveckling i Sápmi ligger fokus på att erbjuda de samiska företagen kompetenshöjande och inspirerande aktiviteter. 
I projekt Bovre kommer vi att skapa en digital marknadsplats för samiska företag.
Digitala föreläsningar planeras under januari månad med fokus på Hållbarhet i Sápmi. Konferens i Jokkmokk planeras till maj månad med bland annat inspirerande föreläsningar, workshops och möjlighet att träffas mellan företagare.

Är du som samisk företagare intresserad av att vara med? Kontakta Projektledare Ida-Maria Svonni tel. 0980-78041 eller idamaria.svonni@sametinget.se 
Läs mer här >

SSRs kansli håller stängt under jul och nyår

Från den 24 december fram till och med den 10 januari är SSR:s kansli stängt. 
Behöver du komma i kontakt med SSR så kan du alltid nå oss på personalens direktnummer eller e-post som du hittar här >

Vid brådskande ärenden kontakta
Matti Blind Berg, förbundsordförande 070-397 69 77
Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist/verksamhetschef  072-202 12 00

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email