SSR Nyhetsbrev nr 9 2020

15 september, 2020
*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 9
 

Nyhetsbrev

 

Čakčamánnu | Ragátmánno | Skierde | Rahkatmánnuo | Ragatmánno | September


Ordförande har ordet

Första veckan av älgjakten är avklarad och slaktsäsongen är igång. Det är viss oro för prisbild och efterfrågan hos köttuppköpare nu i Coronatider. Inom renskötseln är vi vana att ta en säsong i taget och som andra småföretagare har vi ofta små marginaler. Det är därför viktigt att det nationella stödpaket för enskilda firmor som aviserats med anledning av effekterna av pandemin, utformas så att det också kan komma renskötseln till del.
 
I slutet av denna månad håller näringsdepartementet sakråd kring arbetet inför den aviserade utredningen om rennäringslagen. Det är ett steg i rätt riktning att samtliga samebyar har kallats till sakråd, men tyvärr så är förutsättningarna för detta sakråd inte tillfredställande varken till upplägg eller innehåll. SSR har också meddelat detta till departementet. Vi hade hoppats att vi nu äntligen på allvar kunde föra en dialog där samebyarna som rättighetsinnehavare blir hörda som just det. Tyvärr verkar regeringen fortfarande vara mer intresserad av att klamra sig fast vid förlegade strukturer än att följa högsta domstolens tydliga klarläggande av rättsförhållandet.

Jag är dock övertygad om att denna förändring inte kommer att gå stoppa mycket längre till, oavsett politisk ovilja. Politik måste trots allt grundas på rimliga argument, och argumenten som berättigar en fortsatt marginalisering av samebyarnas egendomsrätt håller helt enkelt på att ta slut. Det höjs röster för att ”balansera mellan olika intressen” och ”hitta rimliga lösningar”, och det är resonemang vi från samiskt håll känner igen alltför väl. Det går dock tillslut inte komma ifrån att det enda rimliga är att respektera Högsta domstolens utfall genom att anpassa lagstiftningen i enlighet med Girjasdomen. Allt annat är orimligt.
 
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Översyn av Rennäringslagen

Sakråd och möten avseende framtagande av direktiv gällande översyn av rennäringslagen


Den 23 juli meddelade Regeringen att de avser att tillsätta en utredning för en översyn av rennäringslagen. Regeringen har inför arbetet med framtagande av direktivet bjudit in till sakråd och möten. Här kan du läsa vilka Regeringen bjudit in till dessa sakråd och vilka frågeställningar som har lyfts:

https://www.regeringen.se/sakrad/2020/09/sakrad-om-oversyn-av-rennaringslagstiftningen/

SSR:s styrelse och kansli arbetar aktivt med denna fråga och kommer att kalla medlemmarna till regionala möten för att diskutera SSR:s position och budskap i frågan. Information om de regionala mötena kommer att skickas direkt till medlemmarna.

Hundar som jagar, river och skadar renar

Viktig information till dig med hund som jagar eller rör dig i områden där renar finns

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från medlemmar och allmänhet om vad som gäller och vad man kan/bör göra. Med anledning av detta har SSR tagit fram följande korta information och checklista, där du kan få kortfattad information om vad som gäller.

Här kan du läsa checklistan

Har du frågor om hundar och renar? Kontakt SSR:s kansli info@sapmi.se

Klassisk CWD har påvisats på vildren utanför Nordfjellaområdet. 

 
Det är första gången smittsam CWD hittats utanför Nordfjella. SSR samarbetar med Jordbruksverket och SVA gällande CWD-övervakningen på svensk sida. I skrivandets stund förändras inget i övervakningen på svensk sida men det är nu ännu viktigare att prover skickas in. 

SSR vill påminna alla renägare att det är mycket viktigt att skicka in cwd-prover på riskdjur. Som riskdjur räknas alla renar som dött av annan anledning än slakt. 

Provmaterial kan beställas utan kostnad från SVA och en ersättning på 300 kr/skedprov betalas ut av Jordbruksverket. Som det ser ut idag så har det kommit in få prover i den nationella övervakningen. Målsättningen för samebyarna är att provta 54 riskdjur/sameby fram till 2020, för de 10 samebyar som ingår i den utökade provtagningen gäller fler djur och där provtas även på slakterierna.Här finner du mer information och instruktionsfilmer finns på hemsidan. 

CWD provtagning – Svenska Samernas Riksförbund

Med anledning av de två älgar som testats positivt för CWD har Jordbruksverket av försiktighetsskäl beslutat om utökad provtagning. De samebyar som omfattas av den utökade provtagningen är Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg, Svaipa, Grans, Västra Kikkejaure, Östra Kikkejaure, Ståkke, Udtja, Maskaure och Mausjaur.
www.sapmi.se

Remiss avseende översyn av förslag till ändrade jakttider

Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (2018:639) gett Naturvårdsverket i uppdrag att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning. Naturvårdsverket har lämnat sitt förslag på förändringar till Regeringen. Det slutliga förslaget är nu ute på remiss, sista svarsdag är den 5 oktober.

Jakttider är ett centralt verktyg för viltförvaltningen och en regelbunden översyn av dessa är en förutsättning för en adaptiv viltförvaltning. Denna översyn omfattar samtliga jakttider som regleras i jaktförordningen. Översynens målbild har varit att säkerställa att jakttiderna: 
  • Uppfyller nationell lag, EU:s naturvårdsdirektiv och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa. 
  • I möjligaste mån inte tillåter att vilt jagas under parnings- och uppfödningsperioder. 
  • Ligger i linje med strategi för svensk viltförvaltning. 

Här kan du läsa remissen i sin helhet

Har du frågor kring SSR:s yttrande kontakta Jenny Wik Karlsson på jenny@sapmi.se
Foto: Stock

Hur har den ökade turismen påverkat renen och renskötseln?

SSR:s medlemmar, samebyarna, har under sommaren lyft fram att det varit en stor ökning av antalet människor och hundar i rörelse bland annat i fjällvärlden. Det har rapporterats om flertalet incidenter i kalvningsområdena, bland annat längs Stekkenjokkvägen. Flera händelser har lett till att vajor och kalvar separerats vilket bland annat inneburit att kalvar har dött. SSR har också uppmärksammats på att flera turistföretag i sina sociala medier sprider bilder på när de befinner sig väldigt nära renhjordar och att renarna sätts i rörelse av deras aktivitet. Detta är något som SSR anser är olämpligt på flera sätt.

SSR kommer genom en enkät till samebyarna att samla information om hur de upplevt sommaren och vilka konsekvenser som uppstått av den ökade mängden människor i rörelse. Informationen kommer att sammanställas och utgöra ett av flera underlag i SSR:s fortsatta arbete.

Projekt Golleguolli

SSR  kommer att starta projektet Golleguolli (SaN)- fritt översatt ”Fiskens guld”. Projektet ska synliggöra det samiska köket som är en viktig del av den traditionella samiska kunskapen. Inom ramen för projektet ska äldre seniora samer filmas och intervjuas när de bedriver samiskt traditionellt fiske och dokumentera metoder för att tillvara råvaran, exempelvis torkning, rökning och saltning. Projektet ska via webbinarier och filminspelningar väcka ett större intresse för det samiska köket, främst bland samiska ungdomar. Det långsiktiga målet är att öka intresset för det samiska köket och att efterfrågan på samiska produkter stiger vilket leder till ökad lönsamhet hos samiska företag och att nya företag skapas.

Samarbetspartner  är Slow Food Sápmi. Anneli Jonsson. info@slowfoodsapmi.com
Projektledare: Ellacarin Blind, ellacarin@sapmi.se
Projektet kommer att pågå till 30 november 2022. 

Efterlysning

En bild säger mer än tusen ord är ett välkänt ordspråk. Vi behöver uppdatera vår bildbank. I vårt arbete använder vi oss ofta av bilder för att visualisera renskötselns olika årstider. Har du några bilder som du vill dela med dig?

Hör i så fall av dig till Totte på kansliet totte@sapmi.se .

Digital utbildning/rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Utbildning och föreläsningar

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Har ni ny styrelse eller kontaktperson

Har ni ny styrelse eller kontaktperson bör ni meddela detta till kansliet så vi får rätt uppgifter när vi kontaktar våra medlemmar.
Skicka det till info@sapmi.se

Årsmöten/byastämma

SSR har under året varit med och arrangerat digitala styrelse- och årsmöten åt samebyarna.

SSR har som bekant fått frågeställningar om vad som gäller om årsmöten/bystämmor inte kan genomföras inom föreskriven tid på grund av Covid- 19. Utgångspunkten för genomförande av dessa möten är naturligtvis att dessa ska ske inom den tid som anges i stadgarna. Givet extra ordinära händelser eller oförutsedda händelser så kan man flytta fram dessa möten i tid, dock inte hur länge som helst. Mötena ska genomföras inom skälig tid, men en bortre gräns är att skjuta fram mötet i max 4-6 månader.

Om mötet ska flyttas fram så måste styrelsen fatta beslut om detta och ange skälen samt meddela medlemmarna om detta. Beslutet ska kommuniceras på det sätt som stadgarna anger. Mot bakgrund av att vi inte vet hur länge rådande situation pågår kan det finnas anledning för samebyarna/ föreningarna att fundera på om mötet ändå behöver genomföras, i vilken form och på vilket sätt. Ett sätt kan vara att genomföra ett möte med frågor som av formella skäl måste avhandlas och inga övriga frågor, ett sådant möte kan genomföras digitalt om inte stadgarna föreskriver annat (visserligen finns det särskilda skäl att kringgå även detta).

Har ni ytterligare frågor kring detta så kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se eller på telefon 072 202 12 00. För att underlätta genomförande av digitala lösningar för årsmöten så finns möjlighet till att nyttja våra digitala mötesplatser (telefon/webb) samt stöd i genomförandet av dessa. De samebyar eller sameföreningar som ser behov av att helt eller delvis genomföra sina årsmöten digitalt kan kontakta Totte Nordahl på kansliet för att få hjälp med detta, totte@sapmi.se eller på tele 076 126 42 42.

Varje sameby och sameförening har olika förutsättningar att kunna få till ett digitalt möte och gemensamt kan vi finna bästa lösningen.

Lagervärdering för ren för 2019.

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

  • 985 kr för renkalv
  • 1 599 kr för vuxen vaja (honren)
  • 2 118 kr för vuxen sarv (hanren)

Renskötarförsäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska


Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här:
 

Arrangemang av andra än SSR

Kalendarium Umeå universitet

16 sep Om samisk hälsa - resultat från 11 fokusgrupper
18 sep UAS sep 2020: Hälsoeffekter av värmeböljor i nordliga områden
1 oktUrsprungsmat i den samiska och tornedalska matkulturen
9 okt Moa Sandström – samiska studier
13 okt Dat Läh mijen situd - 100-årsjubileum och boksläpp
20 okt Kajsa Kuoljok – etnologi
21 okt Adriana Aurelius, museologi
22 okt Lunchföreläsning, boksläpp nr 2 av Karin Stenberg-antologin
13 okt Dat Läh mijen situd - 100-årsjubileum och boksläpp

Tisdag den 13 okt  mellan kl. 18.00-19.00 är det boksläpp och samtidigt 100-års jubileum av boken”Dat Läh mijen situd-Det är vår vilja” av Karin Stenberg med hjälp av Valdemar Lindholm.  Nysläppet av boken är kompletterad med nutida texter och analyser av boken.  Karin Stenberg(1884-1969)  var  en mycket  aktiv  samepolitiskt.Hon var skogssame från  Västra Kikkejaurs sameby.  Arrangör: Arvidsjaurs kommun, Arvidsjaurs  sameförening samt Vardduo-Centrum för samisk forskning som ansvarar för  den virituella delen.

Aednan

Den 4 september i år har Giron Sámi Teahter premiär på ”Aednan” en pjäs som baseras på Linnea Axelsson uppmärksammade diktepos med samma namn. Premiären spelas på Orionteatern, Stockholm och sedan ska pjäsen ut på turné fram till den 14 december 2020. 
 
23 oktober, Eajra/ Idre kulturhus
27 oktober, Sundsvall Kulturmagasinet
29 oktober Staare, Storsjöteatern
1 nov. Örnsköldsvik
3 nov Strömsund
4 nov Dorotea
5 nov Vilhelmina.


För mer information se Giron Sámi teahters hemsida: www.samiteahter.org
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Print Friendly, PDF & Email