SSR begär omförhandling av Nordisk Samekonvention

Sámiid Riikkasearvis (SSR) landsmöte har idag den 1 juni 2017 enhälligt beslutat att inte acceptera föreliggande förslag till Nordisk Samekonvention (Samekonventionen). Istället kräver SSR omförhandling av nuvarande utkast till Samekonvention.

– Centrala delar av förslaget till Samekonvention är fullständigt oacceptabelt för SSR:s medlemmar, säger Jörgen Jonsson, ordförande för organisationen.

De bestämmelser i Samekonventionsförslaget som särskilt bidrar till att SSR förkastar detta är:

Artiklarna 4.2 och 18 som förvandlar det samiska folkets och samebyarnas rätt till självbestämmande till bara en rätt till konsultation. – Vi har redan en ”rätt” till konsultation, och den ger inte samebyarna någon reell bestämmanderätt över de marker som tillhör dem. Snarare bara fortsätter intrången och rovdjurstrycket i våra områden, fortsätter Jonsson.

Artikel 30 som ger staten rätt att besluta om ingrepp i samebyarnas traditionella landområden, utan att ens beakta hur ingreppet slår mot den enskilda samebyn eller renskötaren. – Enligt internationell och nationell rätt har en sameby rätt att säga nej till industrietableringar inom sitt område. Förslaget till Samekonvention innebär en kraftig och för samebyarna väldigt allvarlig försvagning av nuvarande ordning, utvecklar Jonsson.

Artikel 28.1 som ger samtliga samer rätt att nyttja naturresurser, såsom renskötsel, jakt och fiske, i samtliga samiska områden. – Bestämmelsen bryter fullständigt mot den helt grundläggande samiska sedvanerätten, understryker Jonsson. – Enligt denna rätt, som skyddas av folkrätten, har varje sameby och dess medlemmar ensamrätt till sina specifika områden. Förslaget till Samekonvention undergräver i denna del samebyarnas bas, avslutar han.

För ytterligare information

kontakta Jörgen Jonsson, ordförande för SSR, tel 070-570 55 56, jorgen@sapmi.se.