SSR är samebyarnas företrädare

Regeringskansliet arbetar med ett förslag till lag om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. En proposition förväntas i höst.

SSR avstyrker det nuvarande förslaget i sin helhet, eftersom de krav som den nationella och internationella rätten ställer i fråga om samebyarnas rättigheter inte uppfylls. Förslaget saknar bestämmelser som tydliggör rättighetshavarnas ställning och som garanterar reellt och effektivt inflytande för samebyn och dess medlemmar. Med stöd i remissyttrandet har SSR framfört till Regeringskansliet och Sametinget att samebyarna därför inte ska omfattas av lagförslaget.

– SSR har ett klart rättighetsfokus. Syftet med lagen ska vara ett ökat inflytande och delaktighet, men det kommer inte att uppnås. SSR anser därför att samebyarna inte ska inkluderas i lagen och kommer inte att ställa sig bakom något förslag som inte säkerställer samebyarnas rätt, säger Åsa Larsson Blind, förbundsordförande.

Sametinget har ställt sig positiv till lagförslaget. Det har även kommit till SSR:s kännedom att ledamöter i Sametingets styrelse har ringt och skrivit brev till samebyar och gett uttryck för en snedvriden tolkning av SSR:s syn på konsultationsordningen. Vår organisation uppfattar Sametingets arbetssätt som ett ifrågasättande av SSR:s ställning som samebyarnas företrädare.

– SSR är samebyarnas egen organisation och vi företräder våra medlemmar. Det bör Sametinget respektera och inte ifrågasätta. Sametinget bör istället arbeta för att stärka det samiska samhället och stödja samiska organisationer, menar Åsa Larsson Blind.

SSR ställer sig frågande till Sametingets agerande och hur de anser sig stå upp för samebyarnas rätt.

För ytterligare information kontakta

Åsa Larsson Blind

Förbundsordförande

070-254 33 56