Replik på artikel publicerad i Expressen den 1 nov 2018

Expressen har tillsammans med andra media publicerat ett antal artiklar om en pågående utredning om illegal jakt, i Expressen benämnd Jakthärvan. Den 1 nov publiceras artikeln ”GW berättar om sin gamla jaktkompis”. Sámiid Riikkasearvi (SSR) vill med anledning av vad som framförs i artikeln bemöta ett antal av de påståenden som framförs i artikeln.

Leif GW Persson säger sig ha en lösning på det han benämner som vargproblematiken. Förslaget som presenteras är att vargarna skall placeras i renbetesland och att staten ska utge en generös ersättning till renägarna. Vidare så påstår Leif GW Persson att det inte finns någon lönsamhet i renskötseln och hänvisar till en icke namngiven utredning, samt att utredaren i samma utredning skrivit att det inte är en grundlagsskyddad rättighet att föda upp renar.

Renskötselrätten omfattas precis som äganderätten av egendomsskyddet i grundlagen, detta fastlades i Högsta domstolen i det så kallade Skattefjällsmålet 1981. Sedan år 2010 framgår det i regeringsformen att samerna utgör ett urfolk i Sverige och att staten ska främja samisk kultur, språk och leverne. I detta ingår rätten till renskötsel. Av Sveriges anslutningsfördrag till EU så framgår det tydligt att de anslutna staterna skall respektera det samiska folket och dess leverne. Renskötseln är en bärande del av den samiska kulturen.

”ge renskötarna mer ersättning”, är ett återkommande mantra när renskötsel och rovdjur debatteras i olika forum där den enda lösningen som förs fram är att renen ska utgöra föda för rovdjuren. Ett sådant synsätt är enligt vår uppfattning respektlöst mot oss och vår kultur. Omsorgen om renen är och har alltid varit grundläggande i den samiska traditionen. Denna omsorg grundar sig på respekt och vördnad för det djur som ger oss så mycket. Att utge en generös ersättning för att vi ska föda upp renar till vargen är så långt ifrån hur vi vill leva och bedriva vår renskötsel, och för oss helt otänkbart.

Samtliga av de ”fem stora” rovdjuren har under lång tid ökat i antal inom renskötselområdet samtidigt som målet att nå den av riksdagen antagna toleransnivån om max 10 % förlust av ren till rovdjur är långt bort. Detta innebär att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion dödas av rovdjur. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan på renkött, en efterfrågan vi gärna skulle vilja möta i större utsträckning än idag.

Lönsamheten i renskötseln skulle absolut kunna öka om rovdjursförlusterna minskade, framförallt mot bakgrund av de senaste årens allt högre kilopris som slakterierna betalar. Dagen kilopris (ca 90 kr) ligger långt över det pris som framgår i artikeln (35 kr), Vi vill också lyfta fram att den utredning som hänvisas till är en politisk analys gjord 1998 som en bilaga i en utredning vilken också kritiserades från flera håll för att den innehöll flertalet brister.

Avslutningsvis vill vi säga att presentera en lösning som innebär att problemen flyttas geografiskt och drabbar andra än en själv inte kan ses som ett seriöst förslag, utan enbart ett partiskt inlägg i en redan infekterad debatt.

Niila Inga 
Förbundsordförande

Jenny Wik Karlsson
Förbundsjurist