Regeringens begäran om komplettering gällande Gallok riktas fel

Frågan om tillstånd för bearbetningskoncession i Gallok ligger återigen på regeringens bord. Regeringen har nyligen begärt att Länsstyrelsen i Norrbotten ska avge ett ställningstagande i frågan hur världsarvet Laponia kommer påverkas.

– Att regeringen avkräver svar från Länsstyrelsen är märkligt. Länsstyrelsen har upprepade gånger svarat att underlaget från Jokkmokk Iron Mines är bristfälligt. Istället för att hänskjuta ärendet så borde kravet om komplettering riktas till bolaget, säger Jenny Wik Karlsson, ombud för Sirges sameby.

– Samebyarna har under hela processen påtalat att Laponia kommer att påverkas, vilket vi också visat i våra yttranden. Vi har också flertalet gånger påpekat att bolaget inte beskrivit detta tillräckligt i sin MKB, säger Jan-Erik Länta, ordförande för Jåhkågasska tjiellde.

– Hur påverkan på ett världsarvs enastående universella värld bör utredas finns beskrivet från Unesco. Att regeringen nu sätter press på Länsstyrelsen istället för bolaget är olyckligt, säger Jenny Wik Karlsson.

– När det gäller utländska gruvbolag som vill exploatera samiska områden måste kostnaderna bäras av bolaget. De oersättliga värden som riskerar förloras motiverar grundläggande utredningar innan beslut kan fattas, avslutar Wik Karlsson och Länta.

 

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik Karlsson
072 202 12 00