Pressmeddelande: SSR ställer krav på samiskt inflytande i fortsatt process

3 juli, 2020

SSR avstyrker Näringsdepartementets förslag till process för den utredning som nu ska tillsättas efter Girjasdomen. SSR har framfört sitt ställningstagande till näringsdepartementet vid möten som hållits i frågan, samt i en skrivelse daterad 2 juni 2020. Näringsdepartementet har informerat om att det i det inledande arbetet med att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av Rennäringslagen, ska hållas hearings med en bred krets av olika aktörer och intressen.

– Eftersom Rennäringslagen reglerar samebyns interna arbete och organisering och utredningen kommer att hantera samebyarnas grundlagsskyddade egendomsrätter, är det oacceptabelt att externa aktörer ska få vara med och sätta ramarna för hur detta ska göras, och vad som ska utredas, säger Åsa Larsson Blind, ordförande SSR.

– Detta är en fråga om trovärdighet och legitimitet för den kommande utredningen som riskerar att stjälpa arbetet innan det ens börjat, fortsätter Larsson Blind.

SSR anser att samiska företrädare ska involveras i ett tidigt skede när samiska rättigheter och förhållanden utreds och diskuteras. Det samiska perspektivet, kunskapen, och erfarenheten ska ges en reell möjlighet att integreras i hela processen. Synpunkter från samiska företrädare, i detta fall renskötselns företrädare, ska dessutom tillmätas avgörande betydelse.

– I linje med samernas ställning som urfolk och den utveckling som skett internationellt av urfolksrätten, är det en förutsättning att regeringen under hela processen för en dialog med SSR och samebyarna. Som vägledning för processen kan de titta på principerna om fritt, informerat förhandsamtycke säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR.

För frågor kontakta:

Åsa Larsson Blind, ordförande 070-254 33 56

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist 072-202 12 00

Läs och eller ladda ner pressmeddelandet här.

Läs och eller ladda ner skrivelsen från 2 juni 2020 här

Print Friendly, PDF & Email