Samebyarna begär möte med Baylan ang Gallok

Beowulf Mining kräver att få träffa näringsministern för att diskutera frågan om bearbetningskoncession gällande mineralbrytning i Gallok. Följande rubriker har de senaste dagarna florerat i media:

”Nu kräver Beowulf att få träffa näringsministern” ”Beowulf begär möte med regeringen”

Nu begär även Sirges och Jåhkågasska samebyar ett möte med näringsminister Ibramhim Baylan. Samebyarna har tidigare framfört önskemål till tidigare näringsminister Mikael Damberg om ett möte, vilket till dags dato inte hörsammats.

– Om ansvarig minister avser att träffa Beowulf Mining så förutsätter vi att även samebyarna inbjuds till ett möte med ministern, säger Jan-Erik Länta, ordförande i Jåhkågasska sameby.

– Från samebyarnas sida så ser vi det som positivt om regeringen vill träffa oss för att få en bättre förståelse för hur renskötseln i området kommer att påverkas, säger Mikael Kuhmunen, Sirges sameby.

Det är av stor vikt att regeringens beslut grundar sig på de underlag som tagits fram och inlämnats i ärendet och inte utifrån påtryckningar från näringslivets intressenter eller kommunen.

– Frågan är naturligtvis inte avgjord i sin helhet, eftersom den nu ligger på regeringens bord för beslut, säger Jenny Wik Karlsson, ombud för Sirges sameby och förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund. Regeringen måste beakta de synpunkter som redovisats av bland annat länsstyrelsen i flertalet yttranden, det som framförts av samebyarna gällande renskötseln och markanvändningen och samebyarnas juridiska analyser, säger Wik Karlsson.

– Det är oerhört viktigt att alla inblandade parter ges samma möjlighet att framföra sina synpunkter i frågan, processen kan inte skyndas på bara för en part begär det, avslutar Länta och Kuhmunen.

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik Karlsson
072 202 12 00