Ingen ny täktverksamhet – framgång i mark – och miljödomstolen

Pressmeddelande 2019-02-04

Mark- och miljödomstolen meddelade idag dom i ett tillståndsmål gällande täktverksamhet inom Maskaure Sameby. Domstolen ändrar miljöprövningsdelegationens beslut och avslår ansökan om täktverksamhet. Som skäl för sitt beslut anger domstolen bland annat att renskötseln kommer att påverkas påtagligt.

– Det är en stor seger i ett mål som för många kanske ses som litet, domstolen har i det här fallet valt att hörsamma samebyn invändningar. Att domstolen dessutom anger att området är viktigt för samebyn trots att det inte är riksintresse klassat är ytterligare en seger. Riksintressen är ett instrument som många gånger inte är anpassat för att skydda renskötseln, säger Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist vid SSR, som bistått samebyn i ärendet.

Muntligt sammanträde hölls i ärendet där samebyn fick möjlighet att närmare beskriva förutsättningarna för renskötseln och hur denna skulle påverkas av en täktverksamhet.

– Att renskötarna själva ges möjlighet att beskriva sin situation för domstolen är väldigt viktigt, säger Peter Larsson, ordförande för Maskaure sameby. På så sätt får domstolen en betydligt bättre bild av hur en exploatering kommer att påverka oss och renskötseln.

När betesmarkerna blir allt mer fragmentiserade och den konkurrerande markanvändningen ökar i allt större takt är varje enskild händelse som fredar markerna en stor seger avslutar Jenny Wik Karlsson

Du kan läsa hela domen här: Umeå-TR-M-1626-18-Dom-2019-02-04-003

För ytterligare information kontakta:

Jenny Wik Karlsson