Påverkan på världsarvet Laponia av en gruva i Kallak är inte korrekt utredd

4 januari, 2022

Den 2 juni 2021 inkom UNESCOs världsarvcentrum med sina synpunkter kring påverkan på världsarvsområdet Laponia från en eventuell gruvetablering vid Kallak i Jokkmokks kommun.

UNESCOS samlade bedömning vad gäller påverkan på världsarvet bedöms som STOR till MYCKET STOR enligt den mall som det är framlagt i ICOMOS-vägledning för kulturarvs-konsekvensbedömningar (HIA) för kulturella världsarv (2011).

UNESCO konstaterar, att när det gäller påverkan på världsarvsområdets naturvärden har ingen reviderad miljökonsekvensbedömning (MKB) inlämnats vilket begärts av de rådgivande organen i deras tekniska granskning år 2016. De konsekvensanalyser som har utförts följer inte de riktlinjer som upprättats av UNESCOs världsarvskommitté.

Från samebyarnas sida är det ett absolut minimikrav att de utredningar som ligger till grund för beslut och avvägningar uppfyller de riktlinjer som fastställs av världsarvskommittén, särskilt mot bakgrund av att en gruvetablering måste betraktas som ett stort ingrepp.

– Här finns det en mall om hur konsekvenserna på världsarvet skall utredas och bolaget verkar helt bortse från de rekommendationer som finns tillgängliga, säger Mikael Kuhmunen, ordförande Sirges sameby.

Världsarvskommittén påminner också om att svenska staten ska respektera ”no-go”-åtagandet från Internationella rådet för gruvdrift och metaller (ICMM), vilket innebär att inte tillåta utvinningsaktiviteter inom världsarv samt säkerställa att gruvbolag som planerar att verka på dessa områden inte förorsakar någon skada på världsarven.

– Med tanke på UNESCOS bedömning av den Mycket STORA påverkan på de unika kulturvärden som utgör världsarvet Laponia så ser jag det som en omöjlighet att tillåta en gruva i KALLAK säger Jan-Erik Länta, ordförande Jåhkågasska Tjiellde.

Slutligen påminner Världsarvscentret, ICOMOS och IUCN den svenska staten om vikten av renskötseln för de attribut som ligger till grund för världsarvets kriterier.

– Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist SSR avslutar, Det är anmärkningsvärt att Sveriges regering fortfarande tvekar inför beslutet kring en eventuell etablering av gruva i Kallak. UNESCO konstaterar i sitt svar att påverkan på renskötseln inom Laponia är mycket stor, Länsstyrelsen i Norrbotten har sagt att en gruva i Kallak inte är samhällsekonomiskt lönsam och en rad andra svenska myndigheter har rekommenderat regeringen att avslå ansökan.

Print Friendly, PDF & Email