Nyhetsbrev nr 3, marsmånad

30 mars, 2021

Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 3 

Nyhetsbrev

 

Njukčamánnu | Sjnjuktjamánno | Njoktje | Njukttjamánnuo | Njukktjamánno | Njukktjamánno | Mars

–>>–>

Ordförande har ordet

Vi är inne i ännu en vintersäsong som sakta går mot vår. Det börjar vara längre dagar nu och solen har börjat värma. Det ständiga arbetet pågår ute i samebyarna med att ge renarna de allra bästa förutsättningar att klara de tuffa vintermånaderna fram till flytt mot kalvningslandet. Det som renarna behöver är betesro. Tyvärr är det något som renägarna sällan kan styra över. Med vårsolen kommer än mer aktivitet igång ute på markerna, skoterkörning, hundspann mm. Det är inte tillåtet att störa betande renar, men tyvärr sker det ständigt och jämt. Detta är ett stort problem för renskötseln som behöver mer uppmärksamhet och riktade insatser.
 
För de aktiviteter som sker organiserat via företag behövs tydligare uppföljning av regelverk så att arrangörer hålls ansvariga för att säkerställa att de via sin verksamhet inte otillåtet stör renskötseln. En annan utmaning är det som sker via privata aktiviteter, t ex skoterkörning. Till detta krävs mer riktad information och tydlighet från både kommuner, Länsstyrelser, skoterförbund och andra aktörer om att det är otillåtet att störa betande renar och att man har ett ansvar för den störning man orsakar. Det krävs tydlig

       
uppföljning  också via polisanmälningar så att det blir tydligt att det också får konsekvenser när man av oaktsamhet eller rent medvetet stör renar. Det är i dagsläget ett stort problem att renarna inte får betesro och vi måste nu avkräva ansvar för att renens rätt till betesro ska respekteras.
Åsa Larsson-Blind

Förbundsordförande

Varg

SSR och berörda samebyar överklagar förvaltningsrätten i Stockholms dom gällande vargföryngring i Jämtlands län.

Samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen som företräds av förbundsjurist Jenny Wik Karlsson har i dagarna lämnat in överklagan till Kammarrätten.

Förvaltningsrättens dom aktualiserar ett flertal principiella rättsliga frågeställningar gällande samebyarnas möjligheter att tillvarata sin rätt, att bedriva sin traditionella urfolksnäring, renskötsel, utan att drabbas av oproportionerligt stor skada.

Vi menar att förvaltningsrättens bedömning avseende skada för renskötseln är missvisande och felaktig. Samebyarna anser motsatsvis till vad förvaltningsrätten anför att den skada som samebyarna drabbas av avseende varg är direkt hänförlig till vargföryngringen i länet.

Vår bedömning är också att förvaltningsrätten inte beaktat den omständighet att antalet föryngringar vid tiden för begäran om omprövning av beslutet låg över den nationella miniminivån något som förvaltningsrätten överhuvudtaget inte tagit hänsyn till.
 

Renar på väg

De senaste dagarna har vi återigen kunna ta del av bilder på hur en bilförare till synes medvetet kör på en ren som befinner sig på vägen. Dessvärre är detta inte en enstaka händelse. Problematiken återfinns i hela Sápmi, något som våra medlemmar vittnat om flertal gånger.

Att utsätta djur för ett sådant lidande som nu återigen uppdagats är helt oacceptabelt. SSR vill också poängtera att det är en stor psykisk påfrestning för renägaren att veta att sina renar vistas i nära anslutning och på vägar, och årets vinter har medfört att renarna i stor utsträckning sökt sig till vägar för att komma undan snödjupet.
 
– Det är otroligt viktigt att samhället och dess företrädare tydligt tar avstånd från denna typ av händelser, och att det läggs tid och resurser på att lösa dessa brott är otroligt viktigt säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR.
 
SSR vill också lyfta fram vikten av att anmäla till polisen om man ser liknande incidenter som den nu aktuella händelsen. Om du själv kör på en ren eller bevittnar en olycka är du skyldig att meddela polisen detta.
 

SSR har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter. Du kan ta del av informationen här >

Webbinarium om transport av renar måndag 22 mars kl 18 – 20

Djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Norrbotten bjuder med hjälp av SSR in till webbinarium om transport av renar med syfte att informera om Länsstyrelsens arbete med transport av ren. 

De tar bl a upp:

  • Vad gäller när du transporterar renar?
  • När behövs transportörstillstånd och godkänd transport
  • Besiktning inför transportörtillstånd och godkännande
  • Djurskyddskontroll i samband med transport av ren.

Anmälan till webbinariet sker via SSR:s hemsida och länk till seminarierna skickas ut innan mötet till den e-postadress du angivit i anmälan.

I anmälan kan ni ange om ni har specifika frågor ni vill ska besvaras på webbinariet. Har ni frågor som ni inte vill eller kan ställa i anmälan kan ni även mejla dem direkt till Anna-Marja Kaddik, anna-marja@sapmi.se, Frågorna kommer att läsas av SSR och skickas sedan anonymt sammanställt till länsstyrelsen. 

Måndag 22 mars 18.00-20.00

Anmäl här


SVT sänder barnprogram på ume- och sydsamiska

 
”Riebien svarggaldahka” (Rävens mellis). Räven hittar på roliga mellanmål som han bjuder sina vänner på. Tre avsnitt är publicerade och totalt ska tolv avsnitt sändas. De umesamiska programmen börjar sändas vecka 13.

Läs mer här >

Várdduo – Centrum för samisk forskning

 
2021 års Lars Thomasson symposiet som Várdduo arrangerar varje år genomfördes digitalt den 10 mars 2021. Fem forskare vid Várdduo redovisade sina pågående forskningsprojekt som bl a handlar om samisk hälsa, lateralt våld m m.  Enligt vicerektorn vid Umeå universitet, Dieter Muller, har forskning kring samiska frågor och urfolksforskning  vid Umeå universitet  vuxit starkt de senaste 20 åren.    

Várdduos årliga studentstipendium på 10 000 kr tilldelades Frida Olofsson, Malmö universitet, för sin kandidatuppsats i International Human rightsprogrammet med rubriken:”Diskurser av samiska rättigheter i den offentliga debatten i Sverige.”

Frida Olofsson har i sin uppsats analyserat svenskt pressmaterial av hur diskussionen om samiska rättigheter framställs i medierna. Hon har bidragit till en ökad förståelse för hur samiska rättigheter formulerats i pressen och lyft fram kritiska perspektiv som kan fungera som utgångspunkt för vidare analys och diskussion. Här > kan du läsa Frida Olofssons kandidatuppsats

Rebecka Forsgren
Rebecka Forsgren tilldelas Várdduos andra studentstipendiet på 10 000 kr för sitt examensarbete på juristlinjen ”Free, prior and informed consent, En rättslig analys av förslaget till en ny ordning för konsultation med det samiska folket genom Ds 2017:43.”

Uppsatsen utreder den folkrättsliga principen om free, prior and informed consent, eller fritt, i förväg givet samtycke. Denna princip finns refererad i FN:s urfolksdeklaration och innebär kortfattat att om att aktörer som planerar genomföra projekt som påverkar urfolk ska söka urfolkets samtycke. Detta samtycke ska sökas, och ges, innan projektet påbörjats och samtycket ska vara grundat på all relevant information om projektet och utan något tvång, exempelvis i form av hot.

I uppsatsen analysers sedan ett förslag på myndigheters konsultationskrav med samer som kom år 2017 och slutsatsen blir att förslaget inte ger samerna tillräckligt stora rättigheter utifrån de internationella regler Sverige bör följa. Här > kan du läsa Free, prior and informed consent, Rebecka Forsgren
 


Min Ođđa Giron – Vårt nya KirunaProjektet Min Ođđa Giron – Vårt Nya Kiruna är ett flerårigt projekt som ägs av samebyarna Laevas och Gabna. Dessa två samebyar bedriver renskötsel i Kiruna kommun och kring Kiruna stad. Gruvverksamheten i Kiruna har lett till att centrum flyttas tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan, ett arbete som redan påbörjats. De förändringar som följer av stadsomvandlingen innebär att ny mark tas i anspråk, med förflyttning och uppförande av byggnader och ny infrastruktur. Stadsomvandlingen kan även leda till andra typer av förändringar i form av exempelvis nya rörelsemönster hos lokalbefolkningen och turistverksamheten i och omkring Kiruna stad. All denna förändring medför påverkan på rennäringen i området. För att aktivt medverka i och hålla sig uppdaterade om stadsomvandlingen och de nya förslag på markanspråk som kommer i snabb takt krävs stora resurser från samebyarna.

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra fortsatt renskötsel i Kiruna kommun och runt Kiruna stad genom att utveckla och stärka samebyarnas interna hållbarhet samt samebyarnas möjligheter att aktivt delta i planeringsprocesser och samråd, särskilt i förhållande till stadsomvandlingen.

Projektet har tre delmål: internt utvecklingsarbete inom samebyarna; extern dialog, kommunikation och samverkan, och; framtagande och utveckling av nya och befintliga planeringsverktyg, åtgärdsplaner och kompensationsmodeller.

Internt utvecklingsarbete:
De utmaningar och det kumulativa tryck som samebyarna står inför gällande markanvändning leder till långtgående ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser. Projektet kommer assistera samebyarna i att utveckla den interna administrationen med syfte att förbättra samebyarnas möjligheter att planera sina interna angelägenheter samt att delta aktivt i planeringsprocesser och samråd.
Samebymedlemmarna påverkas även individuellt av de utmaningar samebyn står inför. Samebyarna kommer inom projektet arbeta för att den sociala och kulturella miljön är hållbar för de enskilda medlemmarna.

Extern dialog, kommunikation och samverkan:
Det finns många aktörer som påverkar markanvändningen, och därmed rennäringen, i och runtom Kiruna. Projektet syftar till att utveckla och i största möjliga mån förenkla dialogen och samverkan mellan samebyarna och de olika intressenterna, bland annat genom att upparbeta riktlinjer och överenskommelser. Samebyarna kommer inom ramen för projektet arbeta för att förbättra kommunikationen med befolkningen i Kiruna. Målet är att öka medvetenheten om rennäringen och dess förutsättningar i Kiruna kommun.

Framtagande och utveckling av nya och befintliga planeringsverktyg, åtgärdsplaner och kompensationsmodeller:
De konsekvenser som följer av pågående klimatförändring innebär att resistensen för samebyarna att klara förändringar i markanvändning försämras. Det krävs därför att olika sektorer i samhället, med olika ansvarsområden, gemensamt arbetar med åtgärder för att möjliggöra att renskötseln kan fortgå på nuvarande nivå och i nuvarande omfattning runt Kiruna stad. Samebyarna är i behov av planeringsverktyg som kan ge en överblick över de förändringar som är aktuella i och runtom Kiruna stad. För att få en heltäckande bild av hur markanvändningen kan komma att se ut i framtiden, och därmed kunna analysera vilken påverkan detta kan ha på renskötseln, krävs tät dialog med myndigheter, Kiruna kommun, LKAB, företrädare för turistverksamheten och andra aktörer
Både brist på möjligheten att påverka beslut och bristande resurser är något Rebecka får erfara i sitt arbete som projektledare för projektet Min Ođđa Giron – Vårt Nya Kiruna, ett projekt som drivs av samebyarna Laevas och Gabna. Dessa samebyar bedriver renskötsel i direkt anslutning till Kiruna stad, och konsekvensen av exploatering i deras områden, särskilt kopplat till flytten av Kirunas stadskärna, innebär en stor administrativ börda för dessa samebyar.
 
Projektet går ut på att assistera samebyarna i att hantera den stora mängd förfrågningar på konsultationer och yttranden som kommer in, samt de konsekvenser konkurrerande markanvändning innebär för renskötseln i området. Detta görs genom förbättrad intern organisering och intern hållbarhet, kommunikation med och kravställning på myndigheter och företag som genomför projekt på samebyarnas marker, och utveckling av nya verktyg och modeller för samebyarnas planering.
 
Eftersom fler samebyar i Sverige har liknande problematik som Gabna och Laevas så planeras projektresultaten delas med andra samebyar.
 
Vill man veta mer om projektet Min Ođđa Giron kan man kontakta Rebecka på mailen rebecka@minoddagiron.se eller telefonnummer 0735583207.
 


SSRs Digitala Landsmöte 3 juni 2021 med 4 juni som reservdag

 
SSRs styrelse har utifrån nu rådande situation med covid-19 beslutat att SSR:s landsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt. Styrelsens inriktning är att hålla ett extra landsmöte under hösten. Det digitala Landsmötet är enbart öppet för ombud från förbundets medlemmar.

Anmälan

Anmälan, OBS endast för medlemmar, sker via denna länk sapmi.se Anmälan senast 29 maj kl 12.00.
Fullmakterna ska vara SSR tillhanda senast 1 juni 2020.
Handlingar läggs löpande ut på www.sapmi.se/landsmotet/lm-21/
Mötet hålls via Teams och länk till mötet kommer att mailas ut.

FSC-standard

Några samebyar har börjat samplanera utifrån den nya FSC standarden.

Har ni frågor om denna så tveka inte att höra av er Till Anja Fjellgren Walkeapää, 073-843 18 88, anja@sapmi.se

Infoträffar i SSR regi kommer att hållas under vintern/våren beroende på hur vintern utvecklar sig för renarna.

Alla renägares ansvar att skicka in prover för CWD

Samtliga samebyar ska skicka in 54 st prover per sameby för CWD. SSR vill påminna om att det är allas ansvar att prover blir tagna och inskickade. I första hand ska prover tas från renar över 12 månader som hittas döda, sjuka eller dåliga renar som avlivas, rovdjursdödade eller trafikdödade renar (så kallade riskdjur).

Instruktionsfilmer samt mer information hittar du på hemsidan: https://www.sapmi.se/klimatanpassning/cwd-provtagning/
Har du frågor om provtagningen eller vill ha genomgång i hur du tar proverna så kontakta gärna Anna-Marja eller Anna-Karin.

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska

Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*

Print Friendly, PDF & Email