Nyhetsbrev nr 2 februari 21

18 februari, 2021

Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 2 

Nyhetsbrev

 

Guovvamánnu | Guovvamánno | Goevte | Guovvamánnuo | Gåvvåmánno | Februari

Ordförande har ordet

Det svänger snabbt i renskogen. Året hade börjat med ett bra renbete överlag och så, under några ödesdigra dygn, kom det stora mängder snö som omöjliggör för renarna att beta. Det är främst i Västerbotten och södra Norrbotten som problemen är som störst. Där har snön gjort att flera samebyar tvingats ansöka om katastrofstöd. Det är lyckligtvis inte dåliga förhållanden överallt och vi får hoppas att betessituationen håller sig stabil i övriga områden.  Detta aktualiserar återigen vikten av en diskussion kring klimatomställning på renskötselns villkor och återigen diskuterar vi behov och kriterier för katastrofskadeskyddet.
 
Den senaste tiden har det fokuserats mycket på skogsbrukets påverkan på renskötseln. I medias granskning har det framkommit att fasaden om hållbart skogsbruk krackelerar. Detta har samebyarna rapporterat om under lång tid och det är dags att det ställs krav på skogsbruket att respektera renskötselrätten, samt leva upp till krav på miljöhänsyn och klimatanpassning. Sveaskog, som statligt ägt skogsbolag, förväntas föregå med gott exempel.

       
SSR avser därför att nominera en ledamot till Sveaskogs styrelse. Vi anser att en representant som tillför kunskap och kompetens om renskötsel skulle utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsearbetet i Sveaskog. Detta skulle visa att Sveaskog är beredd att respektera renskötseln och ta steg mot ett renskötselanpassat skogsbruk. Vi hoppas och tror att även ansvariga för nomineringsprocessen till Sveaskogs styrelse ser det behovet.
Åsa Larsson-Blind

Förbundsordförande

Miljö och Näringsdepartementet har skickat ut Utredningen Stärkt äganderätt

-flexibla skyddsformer och naturvård i skogen, SOU 2020:73 på remiss. Sista svarsdag är 31 mars.

Utredningen är omfattande och innehåller många komplexa frågeställningar som spänner över flertalet olika områden. Den förhållandevis snäva tidsram som avsatts för utredningen kan inte ses som tillräcklig i förhållande till de frågeställningar som aktualiserats. Utredaren har mot bakgrund av den snäva tidsramen avgränsat sitt uppdrag i flera avseenden. De begränsade resurserna har också medfört att utredningen valt att prioritera mellan de olika utredningsuppdragen, särskilt fokus har lagts på att presentera förslag på lösningar kopplade till frågor som bedömts problematiska utifrån ett äganderättsperspektiv. Baserat på att utredaren tagit sin utgångspunkt att lösa frågeställningar som bedömts vara problematiska utifrån ett äganderättsligt perspektiv så utelämnas till stora delar de frågeställningar som bedöms vara problematiska utifrån ett renskötselrättsligt perspektiv.

SSR har gjort en sammanfattning av utredningen utifrån vårt perspektiv.

Vill du ta del av denna eller har frågor om utredningen kan du kontakta Jenny Wik Karlsson som också deltog som expert i utredningen jenny@sapmi.se Sammanfattningen finns också tillgänglig på SSR:s medlemssida.

Här kan du ladda ner utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen – Regeringen.se

Regionala möten för samebyar

Nu är det dags för de årliga regionala mötena för samebyarna. Mötena kommer att till största del att ske digitalt. Inbjudan med dagordning har skickats ut till medlemmarna. Inom kort kommer även en kallelse till regionalt möte för sameföreningarna.

Datum för de regionala mötena:

 • Jämtland 25 feb; 10:00-13:00 alt 13:00-16:00
 • Västerbotten 26 feb; 10:00-14:00 (fysiskt för de som önskar i Lycksele)
 • Södra BD 2 mars; 18:30-21:00
 • Norra BD 3 mars; 18:30-21:00
 • Skogsbyarna 4 mars; 17:00-20:00

Webbseminarier och
E-utbildningar

FSC-standard

Några samebyar har börjat samplanera utifrån den nya FSC standarden.

Har ni frågor om denna så tveka inte att höra av er Till Anja Fjellgren Walkeapää, 073-843 18 88, anja@sapmi.se

Infoträffar i SSR regi kommer att hållas under vintern/våren beroende på hur vintern utvecklar sig för renarna.

Webbinarium om renens hälsa och smittsamma sjukdomar för renägare.

SSR anordnar tillsammans med Gård & Djurhälsan webbinarium för renägare med fokus på renens hälsa och smittsamma sjukdomar. Det är samma som vi höll i november 2020.

Under kvällen pratar vi om bland annat:

 • Viktiga symtom att vara uppmärksam på hos renarna!
 • Obduktion – varför är det viktigt och hur gör man?
 • Smittskydd. Vad ska man tänka på?
 • CWD. Sjukdomen och provtagningen.
 • SSRs arbete med renens hälsa.
 • Har ni förslag på ämnen att ta upp så skriv det när ni anmäler er.

Onsdag 10 mars kl 18.00-20.30 via Teams.
(Länk skickas ut samma dag till den email-adress du angett vid anmälan)

Sista anmälningsdag 9 mars

Bures boahtin! Buorisboahtem! Burist båhtem! Buerestbåhtieme! Buerie båeteme!
Anna-Marja Kaddik, näringshandläggare SSR
Ulrika Rockström, veterinär Gård & Djurhälsan

Anmäl till seminarium

Djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Norrbotten bjuder i mars in till två webbinarier för renägare. 

I samråd med SSR genomför Länsstyrelsen BD två webbinarier i mars med syfte att informera om Länsstyrelsens arbete med Djurskydd, djurskyddskontroller samt transport av ren. 

Anmälan till webbinarierna sker via SSR:s hemsida och länk till seminarierna skickas ut innan mötet till den e-postadress du angivit i anmälan.

I anmälan kan ni ange om ni har specifika frågor ni vill ska besvaras på webbinariet. Har ni frågor som ni inte vill eller kan ställa i anmälan kan ni även mejla dem direkt till Anna-Marja Kaddik, anna-marja@sapmi.se, Frågorna kommer att läsas av SSR och skickas sedan anonymt sammanställt till länsstyrelsen. 

Webbinarium om djurskydd och djurskyddskontroller på ren

Måndag 8 mars 18.00-20.00

Anmäl här

Webbinairum om transport av renar.

Måndag 22 mars 18.00-20.00

Anmäl här

SSRs Digitala Landsmöte 3 juni 2021 med 4 juni som reservdag

 
SSRs styrelse har utifrån nu rådande situation med covid-19 beslutat att SSR:s landsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt. Styrelsens inriktning är att hålla ett extra landsmöte under hösten. Det digitala Landsmötet är enbart öppet för ombud från förbundets medlemmar.
 

Motioner

Motioner är en rättighet och en möjlighet att lyfta frågor till SSR:s högsta beslutande organ – Landsmötet. Välkommen med motioner till Landsmötet. Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 2 mars 2021. Dessa kan skickas per post eller per mejl till info@sapmi.se

Anmälan

Anmälan, OBS endast för medlemmar, sker via denna länk sapmi.se Anmälan senast 29 maj kl 12.00.
Fullmakterna ska vara SSR tillhanda senast 1 juni 2020.
Handlingar läggs löpande ut på www.sapmi.se/landsmotet/lm-21/
Mötet hålls via Teams och länk till mötet kommer att mailas ut.

Alla renägares ansvar att skicka in prover för CWD

Samtliga samebyar ska skicka in 54 st prover per sameby för CWD. SSR vill påminna om att det är allas ansvar att prover blir tagna och inskickade. I första hand ska prover tas från renar över 12 månader som hittas döda, sjuka eller dåliga renar som avlivas, rovdjursdödade eller trafikdödade renar (så kallade riskdjur).

Instruktionsfilmer samt mer information hittar du på hemsidan: https://www.sapmi.se/klimatanpassning/cwd-provtagning/
Har du frågor om provtagningen eller vill ha genomgång i hur du tar proverna så kontakta gärna Anna-Marja eller Anna-Karin.

ReaD-FIRE – Att studera och dekolonisera: Skogsbränder och samiska landskapsrelationer

Forskningsprojekt (2021-23) som leds av SLU med SSR som samarbetspartner. Syftet med projektet som helhet är att öka vår förståelse av skogsbränder (i meningen okontrollerade bränder) utifrån samiska landskapsperspektiv. Anledningen är att kunskapsläget om hur skogsbränder påverkar samiska landskapsperspektiv, relationer och praktiker, inklusive renskötsel, är mycket bristfällig. I synen på såväl den boreala skogen som skogsbränders påverkan på det skogliga landskapet har skogsbrukets aktörer ett tydligt tolkningsföreträde. Vid en skogsbrand kan det därför innebära att konflikter och ojämlikheter samt ett osynliggörande av samiska rättigheter, renskötselns synpunkter och renarnas behov, ytterligare kan komma att förstärkas. Read-FIRE projektet vill utnyttja aktualiteten i frågan och istället undersöka om den abrupta förändring som skogsbrand ofta innebär kan utnyttjas för att synliggöra samiska landskapsperspektiv och relationer samt öka hänsynen för dessa i såväl myndigheternas som skogsbolagens åtgärder vid och efter brand samt beredskapsbyggande inför eventuella bränder. Detta kallar vi för att undersöka skogsbränders dekoloniserande potential.  
Grundläggande antaganden som projektet vilar på:

 • På grund av klimatförändringar är det troligt att bränder liknande dem vi såg sommaren 2018 kommer att öka i omfattning och på olika håll bygger samhällsaktörer därför beredskap för hur skogsbränder ska hanteras. 
 • Landskap kan aldrig förstås ur bara ett perspektiv, det finns alltid flera (och ibland konkurrerande) värden, sätt att se, förhålla sig till och vara kopplad till landskap. Precis som vi formar landskapen omkring oss, formar landskapen oss – de bidrar till vår identitet, välmående och hur vi interagerar med och i landskapet.
 • Det råder akut kunskapsbrist kring renskötselns perspektiv på skogsbrand. Dominansen av storskogsbrukets synsätt, särskilt om beslut- och åtgärdsprocesser snabbas på, riskerar därför att förstärka redan existerande ojämlikheter och konflikter mellan olika rättighetsinnehavare och landskapspraktiker.

Golleguolli – Fiskens guld

Syfte: Synliggöra det samiska köket som är en viktig del av den traditionella kunskapen som långsamt håller på att förloras.

Metod: Spela in filmer som följer äldre samer när de fiskar och studioinspelningar ska göras där fisk, renkött, örter och bär andra samiska traditionella produkter tillagas.
Spela in webinar och dokumentera traditionella metoder att tillaga och bevara mat, som t ex torkning, rökning samt gravning av fisk och kött och tillvaratagande av örter och bär. Filmerna och webinarerna ska användas för att överföra den traditionella kunskapen till främst den yngre generationen samer.

Mål: Filmerna och webinarierna har setts av minst 50 personer och att samiska ungdomar ska få ett ökat intresse för mat och mathantverk.
Ta fram en modell hur man kan räkna på utfall vid produktion och förädling av samiska råvaror. Genomförs av Slow Food Sápmi
Projektet består av att spela in webinar för utbildning inom samisk mat. Samisktalande filmare som följer seniora samer när de fiskar och berättar om sina kunskaper av fiske. Även studioinspelningar ska göras med seniora samer eller kockar som tillagar fisk och andra samiska produkter. Projektet ska även ta fram en mall som kan användas för att beräkna utfall på samiska råvaror.

Långsiktigt mål: Intresset för det samiska köket ska öka och efterfrågan på samiska produkter stiger, vilket leder till ökad lönsamhet hos företag och att nya företag skapas.

Summa, finansierat från Landsbygdsprogrammet: 1 620 000 kr.
Projektstart: 27 mars 2020
Projektavslut: 30 november 2022

Kontaktpersoner:
Ellacarin Blind, Svenska Samernas Riksförbund, projektledare, ellacarin@sapmi.se, mobil 070-362 04 78
Anneli Jonsson, Slow Food Sápmi, projektledare, anneli.jonsson@magnat.nu, mobil 070-650 97 93  

Arvidsjaurs sameförening

Arvidsjaurs sameförening bildades 1918 och har ca 130 medlemmar. Sameföreningen är en av de äldsta sameföreningarna i landet, 103 år gammal. En av grundarna av föreningen var Karin Stenberg som skrev boken ”Dat läh mijen situd” som är en jubileumsantologi om skriften som gavs ut under hösten 2020. Sameföreningen är en av de få sameföreningar som har en egen Samegård, ”Arvas” centralt i Arvidsjaur. På Arvas finns en stor föreningslokal inklusive kök en slöjdlokal som föreningsmedlemmarna har tillgång till, dessutom finns det några rum till på Samegården som föreningen hyr ut.

Laila Sundberg är föreningens ordförande sedan ett år tillbaka.

“Vi brukar anordna kurser efter önskemål, som tex språkkurser, bandvävning, rotslöjd, örtkurs, målning mm. Varje fettisdag brukar vi ha en medlemsmiddag på Arvas, vi kokar kött och palt, det brukar vara väldigt uppskattat. I år är ett undantag p. g. a. Coronan, vi erbjuder avhämtning istället. -En resa en gång per år brukar vi försöka genomföra till närliggande kommuner för att besöka sevärdheter fortsätter Laila. Första helgen i juli är en gammal samisk möteshelg som i princip hade dött ut men som vi nu försöker att återuppliva den. Vi träffas i ”Lappstan” för att umgås, äta och elda i kåtorna.”

“Sista helgen i augusti anordnar vi Storstämningshelgen i ”Lappstan”. Helgen invigs på fredag i kyrkan och på söndag har vi gudstjänst i kyrkan. På lördag är det lassokastnings tävlingar i olika klasser. För renskötarna ingår även en skjuttävling. Vi brukar även ha något uppträdande i jojk eller musik. Under dagen har vi försäljning av souvaskebab och fika. På kvällen brukar vi ha en samvaro på Arvas.”

Storstämningshelgen avslutas med den sedvanliga torrköttsauktion som brukar locka många. Sameföreningens medlemmar ställer upp och jobbar ideellt helgen, det är jag mycket tacksam över, säger Laila. Storstämningshelgen är en gammal samisk traditionell möteshelg. När det inte fanns några bilar kom samerna och bodde i sina kåtor och härbren i ”Lappstan” under Storstämningshelgen.
 

Nu för tiden är det inte många som övernattar där, men det händer ibland. Sista träffen varje år brukar under Lucia, då träffas vi och äter gröt och fikar, lyssnar på luciasånger. På frågan vad som är den största utmaningen för sameföreningen svarar Laila:

“Det är svårt att värva nya unga aktiva medlemmar till föreningen. Det är dessutom svårt att bevara kulturen och språket som tyvärr nästan har dött ut eftersom den svenska staten förbjöd våra förfäder att prata samiska. Men vi kämpar på och har börjat samarbeta med andra sameföreningar som säkert kan utvecklas”, avslutar Laila Sundberg, ordförande i Arvidsjaurs sameförening.
 


Nu finns antologin Skogssamisk vilja till försäljning via eddy.
Länk finnes på Várdduos hemsidan 
https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning/forskning/publikationer/
 
 

Amnesty-Sápmi 

Amnesty-Sápmi gruppen har skrivit en insändare om vindkraft och renskötsel som har varit publicerad i DN. 

Se denna länk

Poehtalaš máinnasčájálmas man vuođđu lea sámi muitalusat ja loddeeallin.

Čuovo mátkki badjel váriid, jekkiid ja jávrriid. Geahča máilmmi lotti čalmmiiguin. Geahča go duostilis mánát rahčet garrafámolačča vuoste. Stálu. Geahča gos mii boahtit ja gosa leat manname. Min soajit dolvot min viiddes váriid ja čáziid badjel ja fas ruoktot. Ruoktot Sápmái.

En poetisk berättarföreställning som bygger på samiska sagor och fågelliv.

Följ med på en resa över fjäll, över myr, över sjö. Se vår värld ur fågelperspektiv. Se de modiga barnen kämpa mot övermakten. Mot Stallo. Se var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Våra vingar bär oss över vida vidder och vida vatten och hem igen. Hem till Sápmi.
 

Vingslag har premiär den 10 mars i Kiruna

Intresserad? Vill du boka eller veta mer? Kontakta Anna Åsdell, 070-209 43 92, anna@samiteahter.org
Begrav mitt hjärta vid Uddtjajaure som ska turnera i höst. 
Den har premiär 29/9, och jag måste få återkomma med den turneplanen också.
 

Ubmeje är Umeå och Umeå är Ubmeje.

Den samiska delegationen i Ubmeje, som består av samiska representanter, har tagit fram en film för att lyfta och synliggöra namnet Ubmeje och för att ge en signal om att den samiska kulturen är en naturlig del av Umeå. Filmen är 1,5 minut, finns på umesamiska och svenska och kan delas fritt i sociala medier.
 
 


Umesamiska


SvenskaPRESSMEDDELANDE 2021-02-03

Ett nytt projekt i Västerbottens inland håller nu på att formas. Det är V8 – åtta inlandskommuner i samarbete, som med stöd av Statens kulturråd kommer att göra en satsning för att öka läsintresset, öka tillgängligheten till bibliotekens service och främja intresse för kultur i övrigt.

Julla Májja – Den samiska kulturbussen, blir ett rullande kulturhus som kommer till besökarna och inte tvärtom. Det personliga mötet, böcker och ett varierat utbud av föreställningar och aktiviteter direkt levererat till kommuninvånarna. Det samiska utbudet i bussen blir norm, men Julla Májja vänder sig naturligtvis till alla människor, alla åldrar, människor med olika etnisk bakgrund och social och ekonomisk status. I bussen finns också tillgång till ett urval av bibliotekens övriga bestånd och samhällstjänster.

Läs mer om projektet härÖstersunds kommun stärker arbetet med att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter

I samband med att vi firade Samefolkets dag, 6 februari, passade vi på att berätta om hur vi som samisk förvaltningskommun fortsätter att skapa möjligheter för att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter.

Östersunds kommun stärker arbetet med att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter – Östersund.se (ostersund.se)

GLÖD-kortfilmer på samiska.

Den 18 februari är det premiär för ett antal  dokumentära kortfilmer där dialogen är helt eller delvis på samiska och andra minoritetsspråk.
Projektet GLÖD är ett samarbete mellan Filminstitutet, Folkets Bio och Utbildningsradion. Syftet är att lyfta minoritetsgrupper och hoppas att fler vågar prata sitt språk och skapa på sina språk säger projektledaren Malin Nygren, Filminstitutet.

Dessa samiska filmers ingår i GLÖD:
Bádjelánnda:
Filmen handlar om klimatförändringarna i Sápmi.
Språk: Nordsamiska
Glödhet
Alecio,Timmie och Anna  samtalar om språk, sexualitet och identitet.
Språk:  Romani, svenska och samiska.
Svonni vs Skatteverket
Ida-Maria Svonni  kämpar för rätten av göra ett momsavdrag för inköpet av en lapphund mot Skatteverket.
En film om kulturkrockar och kampen  för att kunna utöva sin kultur i dagens och framtida  Sverige.
Språk: svenska och samiska.

Filmerna kan bokas på biografer över hela landet genom Folkets Bio.

Årets bok om svensk historia

Elin Anna Labbas uppmärksammade bok
”Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige” har röstats  fram som Årets bok om svensk historia 2020 av nättidningen Svensk Historias läsare. 

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska

Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*

Print Friendly, PDF & Email