*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 10
 

Nyhetsbrev

 

Golggotmánnu | Gålgadismánno | Rihkede | Gålgguománnuo | Gålgådismánno | Oktober


Ordförande har ordet

Hösten är långt gången och vi förbereder oss inför vintern. En av grunderna i renskötseln att vi aldrig vet hur väder och vind kommer att te sig under månaderna som kommer. Vi är vana vid den osäkerheten. Det som nu är annorlunda är att spannet för variation har ändrats. Klimatförändringen har gjort att vi numera tvingas hantera oron för att kommande vinter ska ställa orimliga krav på renen och renskötaren, återigen. Andra branscher pratar fortfarande om klimatfrågan som en fråga för framtiden, men renskötseln befinner sig redan mitt i klimatkrisen och samebyar och enskilda renskötare tvingas hantera situationen efter bästa förmåga.
 
Hittills har svaret på renskötselns allt mer pressade situation varit foderpengar i katastrofskadeskydd. Det behövs mer än så och framförallt behövs det att ansvariga för stödåtgärder lyssnar till vad renskötseln säger sig behöva; Möjlighet att fortsätta bedriva traditionell samisk renskötsel. Det behövs därför ett stödsystem anpassat till traditionell samisk renskötsel som möjliggör en fortsatt långsiktigt hållbar, naturbetesbaserad renskötsel. Jag anser att det fattas en ordentlig, resultatinriktad diskussion om renskötselns behov och förutsättningar till klimatanpassning på renskötselns villkor, på både kort och lång sikt, samt vilket stöd som krävs för att möjliggöra detta.
       
Samhället är fortfarande mitt i pandemin och nu ser vi att smittan återigen tar fart. Vi får inte slappna av nu utan måste alla ta vårt ansvar och bidra till att begränsa smittorisken. I sviterna efter månader av pandemi ser vi att renköttsmarknaden påverkas. Inför hösten och vinterns slaktsäsong har uppköpare aviserat att de kommer att köpa upp mindre ren än tidigare år pga lager, samt lägre pris till renägarna. Detta kan komma att slå hårt mot enskilda renägare som precis som andra småföretagare har snäva marginaler. Vi behöver nu säkerställa att renskötselns behov lyfts när det gäller utformning av stöd för att mildra konsekvenserna av Coronapandemin.
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Översyn av rennäringslagen

Näringsdepartementets arbete med framtagande av direktiv gällande översyn av rennäringslagen

Den 23 juli meddelade Regeringen att de avser att tillsätta en utredning för en översyn av rennäringslagen. Regeringen har inför arbetet med framtagande av direktivet bjudit in till sakråd. Under sakråden informerade Närings-departementet att deltagarnas eventuella skriftliga synpunkter ska skickas in senast den 26 oktober till Näringsdepartementet.

FSC

Från den 1 oktober 2020 börjar den reviderade skogsbruksstandarden i FSC att gälla. Men certifikatsinnehavaren (skogsbolaget) har 12 månader på sig att implementera den nya standarden. SSR kommer att bjuda in samebyarna till digitala informationsmöten samt erbjuda regionvisa utbildningar i den nya standarden under hösten och vintern. Inledningsvis kommer vi att genomföra informationsmöten först för att sedan följa upp dessa med utbildningsinsatser. Det är viktigt att alla de personer som idag är med i samråden deltar i utbildningarna och vi uppmanar även till att andra personer inkluderas, tex yngre. Information om dessa möten kommer att skickas ut till samebyarna per epost.

Gallok

Hälsokonsekvensbedömningedömning- potentiella hälsoeffekter av den planerade gruvan vid Gallok Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa (EpiGH) vid Umeå universitet och Sámiid Riikkasearvi (SSR) har signerat ett samarbetsavtal kring hälsoforskning. Som en del av denna samverkan har en studie genomförts gällande hälsobedömningar vid den planerade gruvan vid Gallok Syftet med denna studie var att utforska vilka potentiella hälsoeffekter den eventuella gruvetableringen i Gállok/Kallak kan få bland medlemmarna i Jåhkågasska tjiellde.

I huvudsak undersöktes två frågor:
i) finns det redan effekter på hälsan?
ii) finns det risk för framtida effekter på hälsan?

Studien är genomförd och resultaten har sammanställts i en rapport. 

Följ denna länk för att läsa rapporten

Utökad provtagning för CWD i Norrbotten 

Den utökade provtagningen för CWD som pågått i Norrbotten på vuxna renar på slakterierna fortsätter även i år. Det är av yttersta vikt att även renägare skickar in prover både på riskdjur och renar som slaktas till husbehov. Jordbruksverket betalar ut en ersättning på 300 kr för skedprover. Ersättningen söks via en blankett som skickas in till Jordbruksverket.

För mer information https://www.sapmi.se/klimatanpassning/cwd-provtagning/

Digitala utbildningar för veterinärer

SSR och Gård & djurhälsan håller under oktober digitala utbildningar för veterinärer

Syftet är att inför kommande vinter ge deltagande veterinärer viktig information om renskötseln, kunskap om renens vanligaste sjukdomar och vad en ska tänka på vid obduktion av ren. Vi planerar även liknande digitala utbildningar för renägare så håll utkik i månadsbrevet och på våra sociala medier.

Gratis rådgivning

Ulrika Rockström
vid avvikande fynd hos hemslaktade, avlivade eller självdöda renar
 
SSR samarbetar med veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan som i mån av tid kan svara på era frågor gällande avvikande fynd hos hemslaktade, avlivade eller självdöda renar. Om ni hittar något onormalt är det bra att veta om fyndet har betydelse för de andra renarnas hälsa eller om köttet från den slaktade renen går att äta. Dokumentera med bild eller film och kontakta Ulrika för eventuell omgående rådgivning alternativt boka en tid. Nytt för i år är att vi försöker använda digitala verktyg för att kunna ge en så bra rådgivning som möjligt.

Ulrika svarar i mån av tid på:

070-524 37 90

ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se

CWD provtagning – Svenska Samernas Riksförbund

Med anledning av de två älgar som testats positivt för CWD har Jordbruksverket av försiktighetsskäl beslutat om utökad provtagning. De samebyar som omfattas av den utökade provtagningen är Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg, Svaipa, Grans, Västra Kikkejaure, Östra Kikkejaure, Ståkke, Udtja, Maskaure och Mausjaur.
www.sapmi.se

Coronas effekter på renskötseln

SSR:s medlemmar, samebyarna, har under sommaren lyft fram att det varit en stor ökning av antalet människor och hundar i rörelse bland annat i fjällvärlden. Det har rapporterats om flertalet incidenter i kalvningsområdena, bland annat längs Stekkenjokkvägen. Flera händelser har lett till att vajor och kalvar separerats vilket bland annat inneburit att kalvar har dött. SSR har också uppmärksammats på att flera turistföretag i sina sociala medier sprider bilder på när de befinner sig väldigt nära renhjordar och att renarna sätts i rörelse av deras aktivitet.
Detta är något som SSR anser är olämpligt på flera sätt. SSR avser att undersöka effekterna Corona-pandemin haft på renskötseln,

en enkät har skickats ut till samebyarna som ska besvaras senast den 30 oktober
Foto: Stock

Värdering av trafikdödade renar

De värden som användes vid uträkningen är det viktade medelkilopriset från förra slaktsäsongen på 67,56 kr/kg. SSR har fått dessa uppgifter från Sametinget som baserat uträkningen på den statistik de för över priser och vikter under slaktsäsongerna.

Trafikdödad ren
  • Kalv 2193 kr (tidigare 2188)
  • Vaja 4497 kr (tidigare 4487)
  • Tjur 2917 kr (tidigare 2910)
  • Tågdödad ren 3667 kr (tidigare 3659)
Denna ersättning gäller från 2020-10-01

Nytt samarbetsprojekt:

SSR är samarbetspartner i ett forskningsprojektprojekt som genomförs av SLU. Projektet beviljades i våras men är nu i uppstartsfas. Nedan kan du läsa en kort beskrivning av projektet
 

ReaD-FIRE (Researching and Decolonizing: Forest fires, Indigenous landscapes and their Relations)

ReaD-FIRE tar sin utgångspunkt i utforskandet av hur identiteter, positioner och handlingsutrymme påverkas när ett landskap abrupt tar nya former. Mer specifikt undersöker ReaD-FIRE hur skogsbränders påverkan ur samiska landskapsperspektiv. Utifrån begreppet landskapsidentitet studerar vi påverkan på landskapets identitet och element, landskapsrelationer och -praktiker. Bränder kan förändra hur vi förhåller oss till skogens landskap – vare sig det är som resurs, rättighet, kulturyttring, källa för välmående och/eller anpassning. Bränder kan därmed bidra till att synliggöra och omförhandla också hur skogens värden gemensamt förvaltas. Genom att fokusera hur skogsbränder kan fungera som transformativ agent, att omfatta även de identiteter och det handlingsutrymme som knyts till skogens landskap, bidrar ReaD-FIRE med insikt kring skogsbränders möjliga dekoloniserande

Projekt Golleguolli

SSR  kommer att starta projektet Golleguolli (SaN)- fritt översatt ”Fiskens guld”. Projektet ska synliggöra det samiska köket som är en viktig del av den traditionella samiska kunskapen. Inom ramen för projektet ska äldre seniora samer filmas och intervjuas när de bedriver samiskt traditionellt fiske och dokumentera metoder för att tillvara råvaran, exempelvis torkning, rökning och saltning. Projektet ska via webbinarier och filminspelningar väcka ett större intresse för det samiska köket, främst bland samiska ungdomar. Det långsiktiga målet är att öka intresset för det samiska köket och att efterfrågan på samiska produkter stiger vilket leder till ökad lönsamhet hos samiska företag och att nya företag skapas.

Samarbetspartner  är Slow Food Sápmi. Anneli Jonsson. info@slowfoodsapmi.com
Projektledare: Ellacarin Blind, ellacarin@sapmi.se
Projektet kommer att pågå till 30 november 2022. 

Utbildning och möte för sameföreningarna.

SSR bjuder in sameföreningarna till ett kombinerat digitalt utbildningstillfälle/ sameföreningsmöte Måndagen den 9 nov kl. 18.00 -20.00. Temat för utbildningen är en ideell förenings styrelse och ansvar. Jenny Wik-Karlsson föreläser. Vid mötet kommer vi också diskutera frågor kopplade till sameföreningarna och hur SSR kan bidra och stötta ert arbete.

SSR kommer att skicka ut en inbjudan till samtliga sameföreningar som är medlemmar i SSR med information om hur ni anmäler er till mötet.

Digital utbildning/rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Utbildning och föreläsningar

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Har ni ny styrelse eller kontaktperson

Har ni ny styrelse eller kontaktperson bör ni meddela detta till kansliet så vi får rätt uppgifter när vi kontaktar våra medlemmar.
Skicka det till info@sapmi.se

Årsmöten/byastämma

SSR har under året varit med och arrangerat digitala styrelse- och årsmöten åt samebyarna.

SSR har som bekant fått frågeställningar om vad som gäller om årsmöten/bystämmor inte kan genomföras inom föreskriven tid på grund av Covid- 19. Utgångspunkten för genomförande av dessa möten är naturligtvis att dessa ska ske inom den tid som anges i stadgarna. Givet extra ordinära händelser eller oförutsedda händelser så kan man flytta fram dessa möten i tid, dock inte hur länge som helst. Mötena ska genomföras inom skälig tid, men en bortre gräns är att skjuta fram mötet i max 4-6 månader.

Om mötet ska flyttas fram så måste styrelsen fatta beslut om detta och ange skälen samt meddela medlemmarna om detta. Beslutet ska kommuniceras på det sätt som stadgarna anger. Mot bakgrund av att vi inte vet hur länge rådande situation pågår kan det finnas anledning för samebyarna/ föreningarna att fundera på om mötet ändå behöver genomföras, i vilken form och på vilket sätt. Ett sätt kan vara att genomföra ett möte med frågor som av formella skäl måste avhandlas och inga övriga frågor, ett sådant möte kan genomföras digitalt om inte stadgarna föreskriver annat (visserligen finns det särskilda skäl att kringgå även detta).

Har ni ytterligare frågor kring detta så kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se eller på telefon 072 202 12 00. För att underlätta genomförande av digitala lösningar för årsmöten så finns möjlighet till att nyttja våra digitala mötesplatser (telefon/webb) samt stöd i genomförandet av dessa. De samebyar eller sameföreningar som ser behov av att helt eller delvis genomföra sina årsmöten digitalt kan kontakta Totte Nordahl på kansliet för att få hjälp med detta, totte@sapmi.se eller på tele 076 126 42 42.

Varje sameby och sameförening har olika förutsättningar att kunna få till ett digitalt möte och gemensamt kan vi finna bästa lösningen.

Renskötarförsäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska


Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här:
 
För ytterligare information kontakta
Kjerstin Valkeapää
Kjerstin.Valkeapaa@sametinget.se
Projektledare
SÁMEDIGGI / SAMETINGET
Mobil 070-629 159 8

Arrangemang av andra än SSR

Avhandling om artivism i Sápmi
Fredag 9:e oktober försvarade  Moa Sandström sin avhandling: Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi Här kan du läsa en intervju med Moa samt via länk ta del av avhandlingen som publicerats digitalt;
https://www.umu.se/nyheter/den-samiska-konsten-satter-kampen-pa-kartan_9662707/
 
Lunchföreläsning om kosthållningen i Sápmi år 600 - 1900
Torsdag 15:e oktober föreläser arkeologen Markus Fjellström om kosthållning i Sápmi från år 600 till år 1900. Föreläsningen är ett samarbete mellan Såhkie, Umeå sameförening, Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap och Várdduo - centrum för samisk forskning. Det är möjligt att delta på plats på Tráhppie i Umeå eller via zoom. 
Läs mer om arrangemanget här;
https://www.umu.se/kalender/kosthallningen-i-sapmi-ar-600-1900_9329909/
 
Seminarium - UAS okt 2020: Samiska barns rätt till sitt modersmål i rysk skola
Fredag 16:e oktober arrangerar Arcum ett digitalt seminarium där Ekaterina Zmyvalova kommer att tala om de samiska barnens rätt att lära sig sitt modersmål i den ryska skolan. 
Läs mer och anmäl dig till seminariet här;
https://www.umu.se/kalender/uas-okt-2020-samiska-barns-ratt-till-sitt-modersmal-i-rysk-skola_9616157/
 
Disputation
Den 20 okt kl. 10.00-12.00  disputerar Kaja Kuoljok  inom ämnet etnologi  vid Umeå universitet på en avhandling  med titeln:
”Digital information och traditionell kunskap:implementeringen av GPS-kragar som redskap i renskötsel.
 
Opponent: Professor Ivar Björklund, Tromsö universitet

Lunchföreläsning - Vilka värden styr livsmedelsstrategier i norr?
Torsdag 22:a oktober föreläser Lena Maria Nilsson, biträdande föreståndare på Várdduo - centrum för samisk forskning, om livsmedelsstrategier i norr utifrån två nypublicerade bokkapitel. 
Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Såhkie, Umeå sameförening, Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap och Várdduo - centrum för samisk forskning. Det är möjligt att delta på plats på Tráhppie i Umeå eller via zoom.
Läs mer om arrangemanget här;
https://www.umu.se/kalender/vilka-varden-styr-livsmedelsstrategier-i-norr_9670082/
 
Uppmärksammande och boksläpp - Karin Stenberg ”Dat läh mijen situd"
Onsdag 4:e november uppmärksammas 100-årsjubileet av boken ” Dat läh mijen situd - Det är vår vilja” av Karin Stenberg med hjälp av Valdemar Lindholm. I samband med uppmärksammandet släpps den nya antologin "Skogssamisk vilja". Arrangemanget går att ta del av digitalt eller på plats i Arvidsjaur.

Samisk språkvecka-Gielevahkoe- Giellavahkku

 
-Under vecka 43 genomför Sametingen i Norge,Sverige och Finland  den årliga samiska språkveckan,  ”Giellavahkku”. Syftet med språkveckan är att synliggöra de samiska språken i den offentliga miljön, öka kunskapen om språken samt att höja de samiska språkens status. Under vecka 43 arrangerar Sametinget fem digitala språkkvällar där de samiska språken står i centrum.

För mer information se Sametingets hemsida.

Ledig tjänst

Forum för levande historia, Stockholm ska anställa en projektledare som ska arbete mot rasism. Se mer information i denna länk:
 
https://www.levandehistoria.se/om-oss/lediga-tjanster

Aednan

Den 4 september i år har Giron Sámi Teahter premiär på ”Aednan” en pjäs som baseras på Linnea Axelsson uppmärksammade diktepos med samma namn. Premiären spelas på Orionteatern, Stockholm och sedan ska pjäsen ut på turné fram till den 14 december 2020. 
 
23 oktober, Eajra/ Idre kulturhus
27 oktober, Sundsvall Kulturmagasinet
29 oktober Staare, Storsjöteatern
1 nov. Örnsköldsvik
3 nov Strömsund
4 nov Dorotea
5 nov Vilhelmina.


För mer information se Giron Sámi teahters hemsida: www.samiteahter.org
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*