*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2019 Nummer 11
Prenumerera på Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev

Skábmamánnu | Basádismánno | Rahka | Juhtátmánnuo | Bassemánno | November
-->

Ordförande har ordet

Vintern är här och skiljningssäsongen är i full gång.
Detta verkar vara en vinter präglad av rättsprocesser. Förhandlingarna i Saarivuomas process mot norska staten genomfördes i veckan som var och denna vecka har förhandlingarna i processen mot Vapsten sameby avslutats. Nästa vecka är det Talma samebys tur att genomgå förhandlingar i Högsta domstolen. Alla dessa processer är konsekvenser av staternas gränsdragningar över samiska marker med förlorade betesmarker på norsk sida samt tvångsförflyttningar som följd. Till detta tillkommer också processer runt om i renskötselområdet kring industrietableringar och annat.

Det är inte någon som ingår i en rättsprocess lättvindigt och alla processer sätter stor press på berörda samebyar. Jag vill uttrycka mitt och SSR:s stöd för alla våra medlemmar som tvingas genomgå rättsprocesser för att säkra sina marker och sin renskötsel och hoppas på positiva utslag från domstolarna i dessa processer.

Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Landsmötet 2020

SSR:s Landsmöte 2020 kommer att hållas i Saxnäs med ombudsmöte 2 juni och landsmöte 3-4 juni.

Mer information kommer.

Rättsprövning av regeringens beslut om villkor vid älgjakt

Samebyarna i Västerbotten överklagade med stöd av SSR i under sommaren länsstyrelsen beslut om förändrade villkor vid älgjakt på mark ovan odlingsgränsen. Beslutet överklagades till regeringen, vilken sedan avslog överklagan. Med anledning av regeringens avslag så begärde samebyarna rättsprövning av ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen.
Vår uppfattning är att regeringen och länsstyrelsens hantering av ärendet inte följt tidigare rutiner vid handläggning av denna typ av ärenden samt att frågan i sig berör samebyarnas egendomsrätter, vilket ställer särskilda krav på myndigheters handläggning. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att pröva frågan om rättsprövning och förhandling i målet kommer att ske den 4 december i Stockholm.

Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson företräder berörda samebyar i målet, för eventuella frågor eller ytterligare information kan ni vända er till henne på jenny@sapmi.se

Ny utredning på gång - Äganderättsutredningen

En särskild utredare, Agneta Ögren ska undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020. Syftet med utredningen är att värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020. SSR har inbjudits till att nominera en person som skall sitta med under utredningen, nomineringarna är vid skrivande stund ej beslutade av regeringen.

Har du frågor eller funderingar kontakta Jenny Wik Karlsson, jenny@ sapmi.se

Här kan du läsa utredningens direktiv i sin helhet:

Inventering

Den 4-5 december är det dags för det skandinaviska inventeringsmötet.

Mötet riktas till personer som är involverade i inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. Även representanter från finsk rovdjursförvaltning bjuds in. Såväl myndighetspersonal, företrädare för berörda organisationer som forskare är välkomna att delta. Du kan läsa mer om mötet här

Seminarium: Hatbrott och rasism mot unga renskötare


Seminariet i Kiruna den 18 november är inställd.

Ny möjlighet att delta på seminariet om Rasism och hatbrott 


Sámiid Riikkasearvi (SSR) inbjuder härmed ungdomar mellan 18 och 30 år verksamma inom renskötseln att delta vid seminarium om hatbrott och rasism mot unga renskötare. Polismyndigheten medverkar bland annat för att berätta om sitt arbete, var man kan vända sig om man blir utsatt, och vad hatbrott innebär.
Har du fått egendom kopplad till renskötseln saboterad, dina eller din familjs renar skjutna eller skadade eller av en annan människa?

Har upplevt du rasism eller kränkningar? Eller blivit utsatt själv för något brott mot dig som person? Är du orolig att det ska hända?


Jenny Wik Karlsson, SSR, medverkar med en föreläsning om djurskydd och vilket ansvar du som renskötare har, och andra aktuella frågor gällande djurskydd inför kommande skiljningssäsong.

Staare (Östersund) 3 december klockan 13.00 – 16.00 på Gaaltije (sista anm. datum 29 nov)

Träffarna möjliggör tillfällen för Polisen att inhämta kunskap om unga renskötares situation, och det ligger i samebyarnas intresse att möjliggöra att deras ungdomar medverkar, då detta kan bidra till att utveckla polisens arbete när det kommer till bland annat brott där renar blir plågade.

För mer information och anmälan, tryck här 

Renskötarförsäkringen

Vi rekommenderar att alla frågor som rör SSR:s Grupplivförsäkring, den så kallade Renskötarförsäkringen, ställs direkt till Länsförsäkringar Västerbotten.

Kontaktpersoner
Länsförsäkringar Västerbotten

090-10 90 00

Jörgen Bergström

Försäkringsrådgivare Lantbruk
090 – 10 91 30 

Välkommen att söka Asa Kitok stipendiet 2020

Stipendiet kan sökas av samiska slöjdare och konsthantverkare verksamma i Sverige. Arbetsstipendiet uppgår till 50 000. OBS: Sista ansökningsdag är 2019-12-13. Poststämpel gäller.

Beslutet tillkännages 2020-02-06 kl 14.00. Som studerande på grundnivå inom slöjd eller konstnärlig utbildning, kan du inte söka.

Maila info@sameslojdstiftelsen.com för ansökningsblankett. Märk mailet med ”Ansökningsblankett Asa Kitok-stipendiet 2020”

Ansökan sker per post:

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Porjusvägen 4. 962 31 Jokkmokk

eller med epost till info@sameslojdstiftelsen.com

Ny serie om Tvångsförflyttningarna

SVT Sápmi sänder en ny TV-serie På söndag den 17 nov kl. 18.00 sänds det första programmet om tvångsförflyttningarna/Bággojohtin i SVT 2. Det andra programmet sänds den 24 november och det sista och tredje programmet sänds den 1 december.

Umeå universitet

Institutionen  för språkstudier  vid Umeå universitet utlyser nu en tjänst som universitetsadjunkt i språkdidaktik med inriktning mot samiska, särskilt nordsamiska.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/universitetsadjunkt-i-sprakdidaktik-med-inriktning-mot-samiska-sarskilt-nordsamiska_298927/

 

Copyright © 2018 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*