*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2019 Nummer 12
Prenumerera på Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev

Juovlamánnu | Javllamánno | Goeve | Juvllamánnuo | Jåvvlåmánno | December
-->

Ordförande har ordet

Så nu var det jul igen! Tiden flyger som om dagarna vore tagna av stormen. Det är bara en vecka till julafton och önskelistorna sitter som tapetserade på väggarna. Det är som alltid mycket som ska hinnas med innan julhelgen och för många samebyar är det dessutom en intensiv tid med gärden och annat renskötselarbete.

Som alltid håller vi tummar och tår att betet ska hålla, att regnet håller sig borta och att snön kommer i måttliga mängder. Det har redan varit tvära väderomslag, som vi har tvingats bli vana med vid det här laget.

Men det är också en förhoppningsfull tid. Barnen håller på spricka av spänning och in emellan allt stök smyger vi in en kopp glögg i skenet från levande ljus. 

Det är viktigt att hitta de där stunderna av stillhet emellanåt. Nu ser jag fram emot en härlig jul och nyår, med lagom mycket arbete och fyllt med familjemys. Jag blickar också framåt mot början av ett nytt år, 2020, fullt av nya möjligheter.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!

Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande


Här kan Ni ladda ner foldern (download the folder)


SSR uppmanar alla att ta det försiktigt i trafiken under julledigheterna, för renen, renskötaren, viltet, din och dina medtrafikanters skull. Vi kan gärna länka till broschyren med en text, här kan du läsa mer om vad du ska göra om olyckan är framme.
Rovdjur

JO anmälan av länsstyrelsen i Norrbotten i fråga om skyddsjakt.

En sameby i Norrbotten ansökte under våren 2019 vid tre tillfällen om skyddsjakt på björn/ar vilka uppehöll sig inom samebyns kalvningsland. Länsstyrelsen avslog samtliga av samebyars ansökningar. Samebyn överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Luleå, dom meddelades 2019-10-01. Domstolen ger samebyn bifall i ett av ärendena (mål 1372–19). Länsstyrelsen anförde i sina beslut, som en av grunderna för avslag, att samebyn sannolikt inte beaktat tidigare villkor vid utförande av annan beviljad skyddsjakt. Att döma någon på förhand, i det här fallet samebyn, kan inte ligga inom ramen för en objektiv och rättssäker myndighetsutövning.

Samebyn anser att länsstyrelsens subjektiva bedömning i denna del påverkat bedömningen vid ansökan om skyddsjakt. Länsstyrelsens inställning kan ha påverkat den slutliga bedömningen vid besluten, vilket i sig är anmärkningsvärt. Mot bakgrund av detta så har SSR på uppdrag av berörd sameby JO anmält länsstyrelsens handläggning för att belysa om länsstyrelsens agerande i vissa delar sett ur förvaltningsperspektiv. För ytterligare information kontakta förbundsjurist Jenny Wik Karlsson ( jenny@sapmi.se ) 
 

Naturvårdsverkets förslag avseende förändring av jakttider

Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (2018:639) gett Naturvårdsverket i uppdrag att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning. Vid behov ska Naturvårdsverket föreslå ändringar.

Jakttider är ett centralt verktyg för viltförvaltningen och en regelbunden översyn av dessa är en förutsättning för en adaptiv viltförvaltning. Denna översyn omfattar samtliga jakttider som regleras i jaktförordningen. Översynens målbild har varit att säkerställa att jakttiderna:
  • Uppfyller nationell lag, EU:s naturvårdsdirektiv och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa.
  • I möjligaste mån inte tillåter att vilt jagas under parnings- och uppfödningsperioder.
  • Ligger i linje med strategi för svensk viltförvaltning.

Du kan läsa förslaget här SSR kommer att besvara denna remiss, SSR:s yttrande kommer att publiceras när det skickats in. Sista svarsdag är 16 februari 2020.

Öppet brev till berörda beslutsfattare

En hållbar rovdjursförvaltning måste vara hållbar för alla

I går presenterades EU kommissionens förslag till ny vägledning för tolkning av art- och habitatdirektivet vid en hearing. Vägledningen kommer att få stor betydelse för hur framtidens rovdjursförvaltning kommer att se ut. Vår bedömning är att förslaget inte kommer att skapa bättre förutsättningar för en hållbar förvaltning. Möjligheterna att vidta förvaltningsåtgärder kommer sannolikt begränsas och försvåras, vilket innebär att detta nya förslag till vägledning av direktivet förvårar arbetet med att uppnå den av riksdagen uppsatta toleransnivån för förlust av renar till rovdjur.

Läs hela brevet här

Skog

FSC- info om den nya standarden

FSC:s skogsbruk standard har som bekant reviderats och skickats in till internationella FSC för godkännande.

FSC international godkände standarden den 17 december. FSC styrelse kommer under sitt styrelsemöte i januari att slutligen besluta om standarden samt publicering av denna. Den nya standarden börjar gälla tre månader från efter den är godkänd och publicerad.

Certifierade bolag har sedan 12 månader på sig att implementera den nya standarden. Detta innebär att nuvarande standard gäller fortsatt för vinterns samråd.

SSR har tagit initiativet att tillsammans med FSC-bolagen och FSC-kansliet arbeta fram en gemensam tolkning och hantering av den nya standarden. Till detta arbete kommer vi att nyttja skogsgruppen.

Under 2020 kommer SSR att genomföra utbildningsinsatser för samebyarna i nya standarden.

För ytterligare information om FSC kontakta Maria Boström maria@sapmi.se eller Jenny@sapmi.se

Staaren  siebrie

Laila Wilks är nyinvald  ordförande i Staaren siebrie  (Östersunds sameförening). Tidigare ordförande var Alice Nilsson som avgått p.g.a. åldersskäl.  Staaren Siebrie  har  ett trettiotal medlemmar och  inriktar sig mest på aktiviteter för barn och unga som tex. att lära sig baka  gáhkku, slöjda mm. 

Till vardags arbetar Laila som språkkonsulent på Sametinget.  Laila är också slöjdare, hon är nyinvald styrelseledamot  i Sámi Duodji.

-Vi har många engagerade medlemmar i föreningen. Vi har haft kurser i mönsterkonstruktion och  även slöjdkvällar på Gaaltije som vi kommer att fortsätta med. Nu ska vi börja planera den firandet av den samiska nationaldagen den 6 februari, den  högtidsdagen  ska vi fira tillsammans med Gaaltije, avslutar Laila Wilks.   

Slöjdkväll för barnen i  Staaren siebrie.     

 
Kommande utbildningar

Djurskydd och ansvar

SSR kommer under början av 2020 genomföra utbildningsinsatserför våra medlemmar inom området djurskydd ansvar. Under dessa utbildningar kommer vi att gå igenom frågor kopplade till aktuell lagstiftning som exempelvis djurskyddslagen och livsmedelslagen. Detta är frågeställningar som är högaktuella till exempel vid slakt, skiljningar med mera. Vad är det som gäller i olika frågor? Vem är ansvarig enligt lagstiftningen?

Under dessa pass kommer vi också att lyfta frågeställningar kring arbetsmiljö inom renskötseln, hur kan man arbeta med detta inom samebyn. Även här kommer frågor om regelverk och ansvar att belysas.

Särskild information om datum och ort kommer att meddelas i separata utskick samt publiceras på SSR:s hemsida och sociala medier.

Boksläpp!

Jubileumsboken ”Samefolket- samisk tidningshistoria” släpps den  20 dec kl. 14.00-15.30.  

Tidningen Samefolket har gett ut regelbundet  i etthundra år. I jubileumsboken ges höjdpunkter, tillbakablickar, fördjupningar   mm.  Den 20 dec.

Elin Anna Labba håller i ett författarsamtal med Victoria Harnesk och Åsa Lindstrand. Då säljs boken till specialpris.        

Lokal. Ája- (Ájttemuseet) Jokkmokk.

Arrangemanget är gratis.

Återbördande i försoning

Den 9 augusti 2019 återbördades kvarlevor från 25 individer till Lycksele gamla samiska begravningsplats. De blev uppgrävda under en arkeologisk utgrävning 1950-51 på den gamla marknadsplatsen i Lycksele. Efter drygt 60 år återbördades de till sin ursprungliga viloplats. Repatriering, eller återbördande av föremål och kvarlevor som tagits från sina ursprungliga platser, är idag en pågående process världen över. En repatriering innebär ett försoningsarbete, att göra upp med ett smärtsamt förflutet.

Läs hela rapporten här

Enkät om förflyttningar

Institutet för språk och folkminnen ska genomföra en enkät om förflyttningar inom och utanför  Sápmi. Förflyttningar kan handla om migration, tvångsförflyttningar, emigration till Amerika eller Kanada.

 ISOF samarbetar med Gaaltije och Ájtte i det här projektet.   Enkäten finns på ISOF:s hemsida, klick på länken för att komma till enkäten:

http://www.isof.se/folkminnen/beratta-for-oss/samisk-migration.html?fbclid=IwAR200tvgkZCH-c-dAVMqiCR7lEciWAXmlqVhmbkTf1em6cKIzc4k6lQdkbc

Koncert till minne av den samiska spelemannen Johannes Renström

Den 31 december  kl. 6.35-8.00 i P2 sänds  stora delar  av den konsert som hölls i Umeå i september till minne av den samiska spelmannen Johannes Renström.  En 60 -minuters version av konserten sänds  2 januari 2020 i P2. Konserten finns även på Sameradions hemsida. 

För att hedra hans minne har en minnessten rests upp i Bygdeå och 140 000 kr har samlats in  till  Johannes Renströms minnesfond.  Fondens syfte är att ekonomiskt stödja Föreningen Burträskkursen i deras fortbildande  av unga folkmusiker med avseende på Johannes Renströms  musikaliska tradition.
 
En av de medverkande artisterna på konserten var Katarina Barruk. Hon kommer att ha en konsert under  Ubmejen Biejvieh-Samiska veckan 2020. Den 7 mars  uppträder hon på Studion, Folkets Hus. Biljetterna har redan släpps, boka www.biljettcentrum.com.     

Sök stipendium!

Region Västerbotten delar ut kulturstipendier inom områden, konsthantverk, litteratur och bild. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbotten.  Sista ansökningsdag är den 14 feb 2020. Läs mer på www.projektsok.se

Gaaltijes nyhetsbrev

Bland annat *Stor knivutställning som avslutar 2019

Forskning och projektsamarbeten med SSR

Forskning om samer har pågått väldigt länge. Samernas omnämndes redan under 500-talet i etnografiska beskrivningar över Lappland. Under 1900-talet intensifierades forskningen om samerna betydligt utifrån olika forskningsperspektiv, allt från genetik till antropologi till språk och nu senast klimatforskning. I mycket av den äldre forskningen är det tydligt att den samiska befolkningen har betraktats som objekt, vilket går hand i hand med den syn som rådde då. Det samhällsklimats som råder när forskningen genomförs påverkar utgångspunkter, teorier, metoder etc., och har alltid gjort det och kommer alltid att göra det.

Forskningsvärldens intresse för den samiska världen har ökat väsentligt de senaste 30 åren, och intresset verkar inte avta, vilket är gemensamt för alla urfolk.

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har utarbetat riktlinjer för forskning och projektsamarbeten som har antagits av SSR: styrelse.

SSR följer därmed en internationell urfolksinriktning, vars huvudsakliga fokus är att få mandat över den forskning och projekt som genomföras om samer, deras kultur, näring, språk etc. SSR får många förfrågningar om samarbeten som inte bara handlar om forskning, därför gäller dessa riktlinjer vid såväl forskning som samarbetsprojekt. För SSR är de viktigt att ha en aktiv roll och kunna påverka vilken forskning och vilka projekt som genomförs, så att projekten har relevans för organisationen och dess medlemmar.

Här kan du läsa mer om riktlinjerna och det antagna dokumentet
Copyright © 2018 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*