Nyhetsbrev april 2021

16 april, 2021

*|MC:SUBJECT|*

Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2021 Nummer 4

 

Nyhetsbrev

 

Cuoŋamánnu | Vuoratjismánno | Voerhtje | Vuortjismánnuo | Vuoratjismánno | April

Ordförande har ordet

”Jojk är starkare än krut” sjöngs det en gång i melodifestivalen på norsk sida Sápmi. Det finns verkligen en stark inneboende kraft i samisk kultur och inte minst i renskötseln. Det är också därför Sveriges regering i det längsta försöker osynliggöra renskötseln. De två senaste exemplen är Äganderättsutredningen som nu är ute på remiss, samt den nyligen tillsatta utredningen kring innovationskritiska metaller och mineral. Man undviker mycket effektivt att inkludera renskötseln eller så väljer man helt enkelt att kringgå renskötseln i utredningsarbetet. På så sätt undviks att lägga förslag för renskötseln och man upprätthåller en bild av att rättsläget skulle vara oklart. Det är bland annat så den politiska oviljan att hantera frågor kopplade till renskötsel och samiska rättigheter tar sig uttryck.

 

Att driva igenom en förändring kräver tid, engagemang och målmedvetenhet. Förändringsarbete är inte något som görs i en handvändning. Det är inte heller något man gör bort och blir färdig med. Förändringsarbete är definitivt inte något som gör sig självt. Det krävs dedikerat, konstant, riktat arbete över tid. SSR som företrädare för renskötseln har en central roll i att samla, motivera och engagera medlemmar och samarbetspartners i detta arbete.

Det är inte en lätt uppgift men en helt nödvändig roll för SSR att ta. Med en stadig blick på det långsiktiga målet kan vi hitta strategier som steg för steg för oss närmare ett erkännande, i praktiken, av samebyarnas rätt till sina marker och vatten. Vi får inte fastna i ett system där renskötseln konsekvent osynliggörs utan det är dags att SSR på allvar driver på för en utveckling på renskötselns villkor.
Åsa Larsson-Blind

Förbundsordförande

Skog – Kammarrätten beviljar provningstillstånd

Förvaltningsrätten i Luleå meddelade i januari i år dom i två mål, där två samebyar överklagat Skogsstyrelsens beslut gällande villkor vid avverkning med hänsyn till rennäringen. Förvaltningsrätten ansåg att samebyarna inte har talerätt gällande dessa beslut och avvisade samebyarnas överklaganden. Kammarrätten har nu beviljat prövningstillstånd. Vår förhoppning är att Kammarrätten nu ändrar förvaltningsrättens dom och på så sätt att samebyarna anses ha talerätt i dessa frågor, eftersom Skogsstyrelsens beslut i allra högsta grad påverkar renskötselns förutsättningar, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR, som bistår samebyarna i dessa mål.

Har du frågor kring detta så kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Hundar som jagar, river och skadar renar

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från medlemmar och allmänhet om vad som gäller och vad man kan/bör göra. Med anledning av detta har SSR tagit kort information och checklista . Du finner checklistan här >

Vilka regler gäller?

Hundägarens ansvar styrs bland annat av lagen om tillsyn över hundar och katter, men även rennäringslagens bestämmelser blir tillämpliga i de flesta fall när en hund orsakar skada. Av rennäringslagens bestämmelser framgår följande:

”93 § När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat”

Hundägaren är ytterst ansvarig för den skada som hunden orsakar. I det ligger att hundägaren ska se till att hunden inte förorsakar skada på djur eller människor.

Under perioden 1 mars till den 20 augusti ska hunden i princip vara kopplad när den rastas ute i skog och mark där det finns vilt. För att en hund ska få medföras utan att var kopplad krävs att den uppehåller sig i innehavarens omedelbara närhet så att ägaren har uppsikt över hunden.

Save the date!

Webbutbildning om gällande djurskyddslagstiftning och djurägarens ansvar

Intern utbildning för SSR:s medlemmar som riktar sig till samebyar och renägare. Föreläsare är Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist SSR och Anna-Marja Kaddik, näringshandläggare SSR. 

Datum: 

Måndag 24 maj 17.30 – 20.30

Torsdag 27 maj 13.00 – 16.00 

Tisdag 8 juni 09.00 – 12.00 

 

Utbildningen sker via teams. Anmälan sker via länk som kommer att publiceras på SSR:s sociala medier och hemsida inom kort.

Foto: Matti Blind Berg

Webinarium: Gruvdriftens påverkan på samiska rättigheter

 

Hur bra är Sverige på att respektera urfolks rättigheter inom tillståndsprövningar av nya gruvor? Kan Sverige bli ledande i världen i hur man uppnår social hållbarhet och rättvisa vid gruvbrytning inom urfolks traditionella områden?

 

Välkommen till webinarium den 11 maj om gruvnäring och samiska rättigheter – senaste forskningen om svenskt regelverk och myndighetspraxis. Arrangeras av Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet.

Majoriteten av gruvdrift, prospekterings-verksamhet och planerade gruvprojekt finns i Sveriges norra region.

 

Etableringen av nya gruvor har på senare tid lett till ökade konflikter i Sápmi i norra Sverige.

 

Skyddet av samiska rättigheter blir därför en central fråga för den svenska mineralpolitikens legitimitet och trovärdighet.

Resultaten från flera forskningsprojekt som analyserat svensk lagstiftning och myndigheters tillståndspraxis för gruvdrift och dess effekter presenteras av:

Christina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Rasmus Kløcker Larsen, seniorforskare, Stockholm Environment Institute

Kaisa Raitio, docent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

Seminariet hålls online och riktar sig till beslutsfattare, representanter för svensk gruvnäring och renskötsel, samiska och svenska politiker, forskare och andra intresserade samhällsaktörer.

Registrera dig och läs mer här >

 

Filmtips

Glöd: Badjelánnda på UR Play

Det finns två samiska kortfilmer på ca 5 minuter som ingår i Svenska filminstitutets satsning på nationella minoriteter ”Glöd” som är en serie med kortfilmer från de olika nationella minoriteterna.

Den första filmen heter Báddjelándda och är en poetiskt film om marken, naturens värde och hur klimatförändringarna påverkar samerna som nyttjar markerna dagligen.

Den andra filmen heter ”Svonni vs Skatteverket” och handlar om IdaMaria Svonni som kämpar mot svenska myndigheter för rätten att göra skatteavdrag för inköp av sin renvallarhund.

Du hittar filmerna på Utbildningsradions  hemsida här >

Samisk litteratur, språk och historia

Regionbiblioteken i Norr-Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen har satt ihop ett digital föreläsningspaket för att sprida kunskap om samer. 

Föreläsningarna finns tillgängliga till maj 2021, Se föreläsningarna här >

Immateriella rättigheter

Den 24 mars i år genomförde WIPO-World Intellectual  Property organization  ett seminarium som handlade om immateriella rättigheter ur ett urfolksperspektiv. En av föreläsarna var Christina Heatta chef för kulturavdelningen på Samerådet som föreläste om Sámi Duodj-märket, se inspelningen här >

Samisk hälsa

Medborgarskolan i Lycksele arrangerar tillsammans med 6 samiska förvaltningskommuner en föreläsningsserie i tre delar om samisk hälsa.  Onsdag den 14 april föreläste Dan Eriksson ”Hur jag nästan dog” Den 21 april föreläser Lotta Svensson om naturens läkande krafter och den 28 april föreläser Fia Kaddik om att utmana sig själv.

Läs mer och anmäl dig till föreläsning med Lotta Svensson och Fia Kaddik

Valdebatt

Lördagen den 8 maj kl. 13.00-16.00 arrangerar Sameföreningen i Stockholm en valdebatt inför det kommande sametingsvalet den 16 maj. Debatten leds av Victoria Harnesk och Inge Frisk. Valdebatten sänds live på Youtube, länk här >

MR-dagarna

Den 19 – 21 april arrangeras de årliga MR-dagarna Mänskliga rättighetsdagarna. I år är mässan helt digital. Två seminarier som berör urfolk kommer att sändas:

På måndag den 19 april: Samiska marker och geografisk diskriminering Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborgs universitet.

Och på tisdag den 20 april. Urfolkens roll i klimatkampen om urfolkens kamp för Amazonas. Arrangör: Amazon Watch.

Läs mer på www.mrdagarna.se

SSRs Digitala Landsmöte 3 juni 2021 med 4 juni som reservdag

 

SSRs styrelse har utifrån nu rådande situation med covid-19 beslutat att SSR:s landsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt. Styrelsens inriktning är att hålla ett extra landsmöte under hösten. Det digitala Landsmötet är enbart öppet för ombud från förbundets medlemmar.

Anmälan

Anmälan, OBS endast för medlemmar, sker via denna länk sapmi.se Anmälan senast 29 maj kl 12.00.

Fullmakterna ska vara SSR tillhanda senast 1 juni 2020.

Handlingar läggs löpande ut på www.sapmi.se/landsmotet/lm-21/

Mötet hålls via Teams och länk till mötet kommer att mailas ut.

Provtagning för CWD

 

Samtliga samebyar ska skicka in 54 st prover per sameby för CWD. SSR vill påminna om att det är allas ansvar att prover blir tagna och inskickade. I första hand ska prover tas från renar över 12 månader som hittas döda, sjuka eller dåliga renar som avlivas, rovdjursdödade eller trafikdödade renar (så kallade riskdjur).

Instruktionsfilmer samt mer information hittar du på hemsidan: https://www.sapmi.se/klimatanpassning/cwd-provtagning/

Har du frågor om provtagningen eller vill ha genomgång i hur du tar proverna så kontakta gärna Anna-Marja eller Anna-Karin.

Renskötar-

försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 

email: jonas@sigilletfond.se

mobil: 070-291 40 01

 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska

Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):

Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):

 

Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning

Sydsamiska

Nordsamiska

Lulesamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:

09.00-10.30 och 15.00-16.00

Telefon växel: 090-14 11 80

Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:

https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:

Svenska Samernas Riksförbund

Formvägen 16

906 21 Ubmeje/Umeå

Sverige

SSR:s konferensrum:

SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?

Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*

Print Friendly, PDF & Email