Mark- och Miljööverdomstolen ger inte tillstånd för täktverksamhet inom Maskaure sameby

Pressmeddelande 2020-05-22

Mark- och miljööverdomstolen avslår NNC Industry:s överklagan gällande tillstånd för täktverksamhet. Domen från Mark- och miljööverdomstolen meddelades den 20 maj.

NCC ansökte om tillstånd för täktverksamhet inom Maskaure samebys vinterbetesmarker. Länsstyrelsen beviljat tillstånd, vilket överklagades av samebyn till Mark- och miljödomstolen, vilka biföll samebyns överklagan. NCC överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har nu avslagit deras överklagan.

– För samebyn och vår möjlighet att bedriva renskötsel inom området får domen stor betydelse, säger Peter Larsson ordförande för Maskaure sameby.
– Domstolens bedömning utgår från områdets funktion och belyser även de kumulativa effekter, vilket är viktigt, inte bara i det här fallet, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund, som bistått samebyn i målet.

Domstolens grundar mycket av sin bedömning på samebyns beskrivning av områdets funktion och betydelse. Domstolen har fäst stor vikt vid hur samebyn, med stöd av Sametingets GIS samordnare Thomas Kuhmunen, visat på hur området kommer att påverkas av en etablering, och att det inte är möjligt för täktverksamhet och renskötsel att samexistera inom området.

– Domstolen lyfter fram i domen att de villkor som föreslagits inte är tillräckliga i förhållande till det intrång i renskötselrätten som täkten innebär, att domstolen som i detta fall i sin bedömning anser att intrånget inte kan kompenseras genom villkor är glädjande, säger Jenny Wik Karlsson.
– Att domstolen lyssnat på oss och tagit till sig av våra beskrivningar känns riktigt bra, det vi har lärt oss är vikten av att beskriva för domstolarna hur renskötseln bedrivs och påverkas, avslutar Peter Larsson.

För ytterligare information kontakta
Peter Larsson, ordförande Maskaure sameby 070-600 35 50
Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR 072-202 12 00