SSRs Landsmöte 2023 Piteå Havsbad

Ombudsmöte 30 maj och landsmöte 31 maj – 1 juni

Landsmöteshandlingar

SSRs Landsmöte 2023 hålls iår i Piteå på Piteå Havsbad 31 maj - 1 juni med ombudsmöte 30 maj.

Under Landsmötet kommer huvudfrågan att vara Utredningen om en ny renskötsellag och Sametingets uppdrag om samebyarnas interna organisation.

Regeringen tillsatte i maj 2021 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att bland annat lämna ett förslag till ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. Som en del i det arbetet ska kommittén föreslå ny författningsreglering för samebyarnas organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap.

Regeringen har därför uppdragit åt Sametinget att, i nära dialog med samebyarna, analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler förmedlemskap bör utformas. Det huvudsakliga syftet med uppdraget är att den parlamentariska kommittén ska få ett gott underlag inför sitt uppdrag att föreslå en ny renskötsellag. Sametinget har skapat en arbetsgrupp (med tjänstepersoner), som ska arbeta med uppdraget. SSR ingår i arbetsgruppen.

Under Landsmötesdagarna kommer även andra aktuella frågor att tas upp och det kommer i program inom kort.

Allmän information om ombud/fullmakter
Varje sameby och sameförening har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som representerar samma sameby/sameförening. Det är alltså inte möjligt för ett utsett ombud i en sameby att ge fullmakt till ett ombud i en annan sameby.

Av samebyn/sameföreningen utsedda ombud ska ge fullmakt till ett det ombud som deltar i Landsmötet att föra dess talan. Detta styrks genom protokollsutdrag från samebyns eller sameföreningens styrelsemöte där det visas vilka ombud som samebyn eller sameföreningen utsett att representera vid Landsmötet. Dessutom skriver det ombudet en fullmakt till det ombud som ska föra dess talan.

Den sameby eller sameförening som deltar utan fullmakter behöver inte skicka in fullmakter eller protokoll.

Val till SSR Landsmöte 2023 (förbereds av Valberedningen)
• Förbundsordförande 2 år nuvarande Matti Blind Berg
• Norrbotten Norra ordinarie 2 år nuvarande Raymond Wasara
• Norrbotten södra, suppleant 2 år, nuvarande Mikael Kuhmunen
• Skogsbyarna, suppleant 2 år, nuvarande Tomas Stenlund
• Västerbotten ordinarie 2 år, nuvarande Magnus Andersson
• Jämtland, suppleant 2 år, nuvarande Franciska Rensberg
• Sameföreningarna ordinarie 2 år, Helena Partapuoli

Val till SSR Valberedning (förberedes av medlemmarna)
• Norrbotten norra ordinarie 2 år nuvarande Lars-Göran Marainen
• Norrbotten norra, suppleant 2 år, nuvarande Susanna Rikko
• Skogsbyarna, ordinarie 2 år, nuvarande Carl-Gustav Johansson
• Skogsbyarna, suppleant 2 år, nuvarande Patrik Lundgren
• Sameföreningarna, ordinarie 2 år, nuvarande Carola Johansson
• Sameföreningarna suppleant 2 år, nuvarande Carina Sarri

I valberedningen sitter för Norrbotten norra Lars-Göran Marainen, för Norrbotten södra Jacob Nygård, för skogssamebyarna Carl-Gustav Johansson, för Västerbotten Margret Fjällström, för Jämtland Britt Sparrok och för sameföreningarna Carola Johansson. För kontaktuppgifter kontakta kansliet.

Motioner
Motioner är en rättighet och en möjlighet att lyfta frågor till SSR:s högsta beslutande organ – Landsmötet. Välkommen med motioner till Landsmötet. Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 1 mars 2023. Dessa kan skickas per post eller per mejl till info@sapmi.se

SSR:s Hederspris
SSRs Hederspris kommer att delas ut vid ett fysiskt landsmöte och det finns nu möjlighet att nominera. Priset vänder sig till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal.

Anmälan
Anmälan sker via denna länk www.sapmi.se
På grund av bokningsvillkoren önskar vi att ni anmäler er senast 23 mars 2022.
Handlingar läggs löpande ut på www.sapmi.se/landsmotet/lm-23/

Preliminär dagordning
Måndag den 29 maj
18.30 - 20.00 Middag för de som anländer

Tisdag den 30 maj (endast för ombud och medlemmar i samebyar och sameföreningar
08.00 – 17.00 Ombudsmötet, inledning och upprop av närvarande medlemmar, förberedelse inför Landsmötet
Utredningen om en ny renskötsellag och Sametingets uppdrag om samebyarnas interna organisering
Regionala möten
Workshops
18.30 – 20.00 Middag på hotellet

Onsdag 31 maj
08.30 – 09.15 Landsmötet öppnas, välkomstanförande och upprop av deltagare
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Ev medlemsärenden
09.30 – 16.45 Tema Utredningen om en ny renskötsellag och Sametingets uppdrag om samebyarnas interna organisering
16.45 Utdelning av hederspris
19.00 Middag

Torsdag 1 juni
08.30 – 09.30 Aktuella frågor, SSRs styrelse och kansliet
09.30 – 10.00 Förmiddagskaffe
10.00 – 12.00 Andra aktuella frågor, meddelas senare
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 Motioner, resolutioner. Uppföljning av förra årets Landsmöte
Stadgeenliga ärenden
Verksamhetsberättelse
Fastställande av medlemsavgifter
Ekonomisk redogörelse
Budget
Revisionsberättelse
Val av förbundsordförande
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter
Val av revisorer jämte ersättare
Val av valberedning
Styrelsens ansvarsfrihet
Redogörelser och information om bokslut och verksamhet i Samernas Utbildningscentrum, Tidningen Samefolket, Stiftelsen Sámi Duodji, Samerådets svenska sektion samt Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum
ca 16.30 Avslutning

Det kommer att finnas möjlighet för utställare vid detta Landsmöte, en speciell inbjudan för detta kommer.

Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning

Matti Blind Berg Jenny Wik Karlsson
Förbundsordförande Verksamhetschef

  • C Security Systems AB är ett svenskt publikt bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför spårsändare för skydd och bevakning av produkter, fordon, båtar, maskiner och djur. Vi har ett pågående arbete med Jordbruksverket när det gäller nötkreatur som ska hjälpa lantbrukare att ha bättre kontroll/översikt på sina djur och underlätta den dagliga tillsynen. Efter samtal och möte med er vet vi att också samer använder tekniken och att den gör nytta. Våra produkter kommunicerar i 4G och är alltså framtidssäkrade. 2/3G-näten kommer under 2025 att stängas ner vilket gör att nuvarande teknik inte kommer fungera. All tillverkning sker i Sverige och vi finns i många länder med våra produkter.
  • UR finns till för dig och för dem du bryr dig om. Våra program fyller alltid ett behov – ibland för många, ibland för några få. Vi tror på allas möjlighet att verka och påverka i samhället utifrån sina egna förutsättningar.

I år kommer SSRs Landsmöte att hållas på Piteå Havsbad, Hotellvägen 50, Piteå. Ombudsmöte hålls den 30 maj för förbundets medlemmar.

Under Landsmötet kommer huvudfrågan att vara Samisk förvaltning av naturresurser samt Utredningen om en ny renskötsellag/Sametingets uppdrag om samebyarnas interna organisation.

I anslutning till landsmöteslokalen finns det möjlighet för utställningar för information, försäljning av slöjd och annat.

Vi tillhanda håller bord och stolar och eluttag finns också. Utställning är kostnadsfritt

Utställaren står själv för logi och måltider som kan bokas via denna länk https://wix.123formbuilder.com/form-6358117/samernas-landsmote-2023

Onsdag 31 maj 08.30 – 17.00           Landsmötet pågår

Torsdag 1 juni 08.30 – ca 15.00      Landsmötet pågår

Anmälan om utställningsplats görs till info@sapmi.se. Skicka med en kort beskrivning (några meningar) av vad ni ställer ut, säljer eller informerar om. Denna text blir en del av informationen när landsmötet öppnas och läggs på hemsidan under information om Landsmötet.

Inbjudan_utställare_SSRs_Landsmöte_2023

På nordsamiska: Váhtjer julggaštus

På norska: Váhtjer deklarasjonen

Förslag till beslut:

Landsmötet beslutar att anta Váhtjerdeklaratsjonenfrån Samernas 22. Konferens, Samerådet.

Varje sameby och sameförening har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som representerar samma sameby/sameförening. Det är alltså inte möjligt för ett utsett ombud i en sameby att ge fullmakt till ett ombud i en annan sameby.

Av samebyn/sameföreningen utsedda ombud ska ge fullmakt till ett det ombud som deltar i Landsmötet att föra dess talan. Detta styrks genom protokollsutdrag från samebyns eller sameföreningens styrelsemöte där det visas vilka ombud som samebyn eller sameföreningen utsett att representera vid Landsmötet. Dessutom skriver det ombudet en fullmakt till det ombud som ska föra dess talan.

Den sameby eller sameförening som deltar utan fullmakter behöver inte skicka in fullmakter eller protokoll.

SSRs medlemmar hittar du här >

SSRs Hederspris kommer att delas ut vid ett fysiskt landsmöte och det finns nu möjlighet att nominera. Vi kommer även att ta med nomineringarna från 2020 och 2021. Priset vänder sig till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal.
Det finns möjlighet att nominera fram till den 1 april 2023. Förslag lämnar du här: https://forms.office.com/e/i6Zz8xRdW8