Protokoll 20

Ordförande: Åsa Larsson Blind
Vice ordföranden: Inge Frisk
Sekreterare: Helén Sundqvist
Justerande ombud: Liecelott Omma
Tobias Jonsson

Antecknas ombud för samebyarna och sameföreningarna enligt följande:

Samebyar

Könkämä Nils Vasara-Hammare + 3 fullmakter
Lainiovuoma Aslat Simma + 3 fullmakter
Saarivuoma Ol-Johán Sikku
Talma Nils Johanas Allas
Gabna Thomas Svonni
Laevas Per Erik Stenberg
Girjas
Báste
Unna Tjuersj Kjell-Åke Pittja + 2 fullmakter
Sirges Mikael Kuhmunen
Jåhkågasska
Tuorpon Per-Jonas Parffa
Luokta-Mavas Simmon Ailu Utsi + 2 fullmakter
Semisjaur-Njarg Yvonne Rikko Bengtsson + 1 fullmakt
Svaipa
Vittangi
Muonio Tomas Sevä
Gällivare skogs Lars-Thomas Persson + 2 fullmakter
Slakka
Udtja
Ståkke Kjell Larsson
Maskaure Anna-Karin Svensson
V:a Kikkejaur Jonas Stenberg
Ö:a Kikkejaur Patrik Lundgren
Mausjaure Johan Jonsson
Gran Tobias Jonsson
Ran Magnus Andersson + 1 fullmakt
Ubmeje Tjeälddie
Vapsten
Vilhelmina norra Mattias Fjellström
Vilhelmina södra Tomas Nejne + 1 fullmakt
Malå Johnny Rannerud + 1 fullmakt
Voernese
Oredahke Pär Mikael Åhrén
Raedtievaerie
Jiingevaerie
Jovnievaerie
Njaarke
Kall
Handölsdalen
Tåssåsen Per-Erik Jonasson + 1 fullmakt
Mittådalen Niklas Gröndahl
Ruvhten Toamma Dorra + 1 fullmakt
Idre Peter Andersson

Sameföreningar

Soppero Ol-Johan Sikku
Pessinki
Giron samesearvi Irene Kuhmunen + 3 fullmakter
Gällivare
Jokkmokk
Vaisa
Arvidsjaur Torkel Fahlgren
Arjeplog Ann-Christin Blind
Ammarnäs
Malå
Såhkie Umeå Liecelott Omma + 1 fullmakt
Frostviken/ Hotagen Jon-Henrik Sikku
Noerhtenaestie
Stockholm Inge Frisk + 8 fullmakter
Göteborg

Dagordningen godkändes

Idag saknas möjligheten för de flesta renskötare/renägare att fördela eventuell vinst över flera år.

Malå sameby har fått minskade betesmarker och därmed även minskat renatal. Renägarna måste då göra ett större slaktuttag än normalt och får då ökade vinster som beskattas årligen, vilket gör att färre vill/kan minska renantalet i den snabba takten som krävs.

Vi har då sett ett behov av att möjliggöra för renägare att fördela vinsten över flera år i samband med att man minskar renatalet genom t.ex. generationsväxlingar eller vid avveckling.

En avveckling eller generationsväxling försvåras då den som säljer eller slaktar renarna riskerar en hög beskattning vilket kan göra att renägarna väljer att vänta med att slakta ner tills de uppnått en högre ålder.

För skogsägare finns möjligheten till skogskonto där beskattningen på en del av vinsten kan fördelas över flera år.

Malå sameby föreslår därför att Landsmötet ger SSR:s styrelse i uppdrag att arbeta för ett införande av ett renkonto motsvarade det befintliga skogskontot för skogsägare.

Ulrika Renström

Ordförande Malå Sameby

Styrelsens förslag till beslut

Samebyn har tillsänt Landsmötet en motion avseende införande av renkonto.

Utdrag ut motionen:

”Vi har då sett ett behov av att möjliggöra för renägare att fördela vinsten över flera år i samband med att man minskar renantalet genom t ex generationsväxling eller vid avveckling.”

Styrelsen har behandlat frågan vid styrelsemöte den 28 april 2020.

Styrelsen anser att de frågeställningar som belyses i motionen är viktiga, och stödjer motionärens intentioner.

Styrelsen anser att detta är ett långsiktigt arbete som bör lyfts in i arbetet för en långsiktigt hållbar och bärkraftig renskötsel som är ett av SSR:s grundläggande målsättningar. Styrelsen anser att de frågeställningar som måste belysas är större än enbart möjligheter till generationsväxlingar och avveckling. Framtida arbete bör även lyfta in fler aspekter som exempelvis ungdomars möjlighet starta upp sitt företagande.

SSR styrelse föreslår ändring i lydelsen av motionens beslutsformulering

SSR:s styrelse föreslår till Landsmötet att besluta följande:

Landsmötet ger styrelsen i uppdrag att i arbetet med en långsiktig, hållbar och bärkraftig renskötsel särskilt utreda förutsättningarna för särskilt anpassade skatteregler som stärker näringen och därmed skapa förutsättningar för generationsväxling, avveckling, unga renskötare samt därtill knutna frågor.

Landsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Renhälsa

Omsorg för renen och dess välmående är grunden i vår näring och känslan är att vi idag lägger allt större fokus på det vi benämner ”Renhälsa” runt om i Sápmi. När vi pratar klimatförändringar, renar blir sjuka, det kommer in en smittsam sjukdom i renhjorden eller svar på frågor söks kring renens hälsa, är känslan allt för ofta att renägaren står ensam. Frågorna är många och svaren är få.

Att satsa på att säkerställa en god renhälsa är även att satsa på en hållbar rennäring i framtiden. I denna aspekt efterfrågas en fungerande organisation för att ta ett samlat grepp kring dessa frågor med fokus på att leda utvecklingen med rennäringen i fokus. I ett sådant här arbete efterfrågas långsiktig satsning både internt och externt för att stärka rennäringens status.

Önskan med denna motion och förslag till beslut är att:

”Svenska Samernas Riksförbund, som samebyarnas gemensamma organisation, ska titta på möjligheterna att knyta veterinär kompetens till organisationen och ta ett samlat grepp kring frågorna i begreppet ”Renhälsa” med syftet att styra denna utveckling med fokus på rennäringen.”

Rans sameby

Styrelsens förslag till beslut

Samebyn har tillsänt Landsmötet en motion avseende insatser inom renhälsa.

Utdrag ut motionen:

”Svenska Samernas Riksförbund, som samebyarnas gemensamma organisation, ska titta på möjligheterna att knyta veterinär kompetens till organisationen och ta ett samlat grepp kring frågorna i begreppet ”Renhälsa” med syftet att styra denna utveckling med fokus på rennäringen.”

Styrelsen har behandlat frågan vid styrelsemöte den 14-15 april 2020.

Det som motionären beskriver är en angelägen fråga. SSR ser att det pågår mycket inom området Renhälsa i dagsläget och har i sitt arbete med Renhälsa uppmärksammat att det inte i dagsläget finns någon som har uppdraget för en sammanhållande bild vad gäller området.

SSRs styrelse föreslår därför till Landsmötet att tillstyrka motionen.

 Landsmötet beslutar enligt med styrelsens beslut.

Rättsutredning skog

Vill att landsmötet tar upp och beslutar om att påbörja en rättsutredning liknande Girjasmålet hur förvaltningen sker av våra betesmarker. Vem bär ansvar för minskad lav förekomst. Hur det fragmenteras varje år av skogsindustrin och svenska staten.

Magnus Andersson

Styrelsens förslag till beslut

Samebyn har tillsänt Landsmötet en motion avseende en rättsutredning skog.

Utdrag ut motionen:

”Vill att landsmötet tar upp och beslutar om att påbörja en rättsutredning liknande Girjasmålet hur förvaltningen sker av våra betesmarker. Vem bär ansvar för minskad lav förekomst. Hur det fragmenteras varje år av skogsindustrin och svenska staten”

Styrelsen har behandlat frågan vid styrelsemöte den 21-22 april 2020.

Att det finns goda betesresurser i skogarna är avgörande för renen och renskötselns överlevnad. Därför behöver dagens skogsbruk förändras till ett renskötselanpassat bruk av skogarna. samers sedvanerättsliga nyttjande av skogsmarken har idag inget reellt inflytandet över dessa marker eller dagens skogsbruk.

Skogen är en resurs som ska räcka till många olika intressen, rättigheter och behov. För att ett hållbart skogsbruk ska vara just hållbart behöver det anpassas till allas intressen. Den svenska staten har därmed en skyldighet att skapa förutsättningar för att den samiska kulturen ska kunna leva vidare och stärkas. I detta ligger att samerna måste få inflytande över hur naturresurserna används. Detta gäller också i förhållande till skogsbruket.

Styrelsen har uppfattat att motionärens intention är att utreda förutsättningarna för en eventuell rättslig process. Det som motionären beskriver är en angelägen fråga och anser i likhet med motionären att det är av stort värde att påbörja en sådan utredning. Resultatet av en rättsutredning presenteras sedan för landsmötet för beslut om fortsatt inriktning.

SSRs styrelse föreslår till Landsmötet att besluta följande:

Landsmötet beslutar att en rättsutredning ska genomföras för att belysa förutsättningarna för en juridisk prövning.

Landsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Jenny Wik Karlsson informerade om vad som hänt med tidigare beslut gällande statement och etiskt råd.

Förslag stadgeändring

Landsmötet föreslås fatta beslut om följande ändringar i SSR:s stadgar. Ändringarna har presenterats vid regionala möten under vintern 2020:

 • 7 Nuvarande lydelse

Styrelsen skall senast fyra månader före ordinarie landsmöte utfärda kallelse. Motioner till ordinarie landsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före landsmötet. Styrelsen skall avge utlåtande över motioner till landsmötet. Av styrelsen upprättad dagordning för landsmötet samt till ärendena hörande handlingar skall vara medlem tillhanda senast en månad för landsmötet.

För extra landsmöte må styrelsen fastställa andra tider för utsändande av kallelse samt avlämnande av motioner i ärenden, som skall behandlas av landsmötet.

Landsmöte öppnas av styrelsens ordförande.

Ny lydelse

Styrelsen skall senast fyra månader före ordinarie landsmöte utfärda kallelse. Motioner till ordinarie landsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före landsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet. Styrelsen skall till landsmötet avge skriftligt yttrande och utlåtande över motioner.

Av styrelsen upprättad dagordning för landsmötet samt till ärendena hörande handlingar skall vara medlem tillhanda senast en månad för landsmötet.

För extra landsmöte må styrelsen fastställa andra tider för utsändande av kallelse samt avlämnande av motioner i ärenden, som skall behandlas av landsmötet

Landsmöte öppnas av styrelsens ordförande.

 • 8 flyttas till förslag om ny §

 

Ny paragraf

Styrelsens åligganden

Styrelsen må mellan landsmötena inom ramen för av landsmöte fastställda riktlinjer utöva SSRs beslutanderätt. (tidigare §8) Vid närmat följande landsmöte skall ombuden erhålla information om vidtagna åtgärder.  Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, policys och antagna riktlinjer tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §
 • förbereda landsmöte
 • 16 Nuvarande lydelse

SSRs firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

Ny lydelse

SSRs firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

Attestordning skall av styrelsen upprättas årligen. Av attestordningen skall det framgå vilka befogenheter delegerats ut.

 • 18 Nuvarande lydelse

Styrelsen är beslutsför då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde.

Ny lydelse

Styrelsen är beslutsför då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokollen skall diarieföras och finnas tillgängliga på SSR:s förbundskansli.

 • 19 Nuvarande lydelse

Styrelsen utser arbetsutskott vari ingår ordförande, vice ordförande och de övriga i styrelsen därtill väljer. Vid förfall för ledamot inträder ersättare.

Ny lydelse

Styrelsen utser budgetutskott vari ordförande och de övriga i styrelsen därtill väljer.

Utskottet sammanträder på de tider utskottet beslutar. Kallelse utfärdas av ordföranden, varvid anges de ärenden som skall behandlas. Utskottet skall avge förslag till styrelsen.

 • 20 utgår och infogas under §19
 • 21 nuvarande lydelse

Inom SSR kan beredande organ (utskott) utses.

Ny lydelse

Inom SSR kan beredande organ (utskott) utses. Styrelsen utser beredande utskott. Utskotten arbetar efter de direktiv landsmötet och styrelsen beslutar. Ordförande utses av styrelsen.

 • 22 utgår och ersätts av §21
 • 23 nuvarande lydelse

Omröstning

Inom landsmötet, styrelsen, arbetsutskottet, valberedningen och utskott fattas beslut med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val skilje lotten.

Beslut om bordläggning av fråga inom landsmöte kan första gången fattas om minst en tredjedel av närvarande ombud så begär.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Val sker dock med slutna sedlar om någon så begär.

Ny lydelse

Omröstning

Inom landsmötet, styrelsen och valberedningen fattas beslut med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val skilje lotten.

Beslut om bordläggning av fråga inom landsmöte kan första gången fattas om minst en tredjedel av närvarande ombud så begär.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Val sker dock med slutna sedlar om någon så begär.

 • 24 nuvarande lydelse

 

Räkenskaper m m

Ordinarie landsmöte utser årligen två revisorer jämte suppleanter för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning under räkenskapsår. En av revisorerna skall vara ett registrerat revisionsbolag.

Räkenskaper och styrelseberättelse skall senast två månader efter räken¬skapsårets slut överlämnas till revisorerna.

Revisorerna skall senast inom tre veckor därefter sända revisionsberättelsen till styrelsens ordförande.

Ny lydelse

Räkenskaper m m

Ordinarie landsmöte utser årligen två revisorer jämte suppleanter för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning under räkenskapsår. En av revisorerna skall vara ett registrerat revisionsbolag.

En av revisorerna utgör lekmannarevisor. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Räkenskaper och styrelseberättelse skall senast två månader efter räken¬skapsårets slut överlämnas till revisorerna.  Lekmannarevisorn har att särskilt granska styrelsen arbete under året samt att följa upp eventuella noteringar från föregående år. Eventuella noteringar skall skriftligen delges styrelsen och landsmötet.

Revisorerna skall senast inom tre veckor därefter sända revisionsberättelsen till styrelsens ordförande.

Den av revisionsbolaget utsedd revisor upprättar och undertecknar revisionsberättelsen.

 • 25 nuvarande lydelse

Fråga om ansvarsfrihet för kassaförvaltare och för styrelsens förvaltning under föregående räkenskapsår behandlas på ordinarie landsmöte.

Hela styrelsen är ansvarig för hur SSRs kassa används.

Budget beslutas av landsmötet.

Ny lydelse

Fråga om ansvarsfrihet och styrelsens förvaltning under föregående räkenskapsår behandlas på ordinarie landsmöte.

Hela styrelsen är ansvarig för hur SSRs kassa används.

Budget beslutas av landsmötet.  Förslag till budget upprättas av styrelsen.

 • 26 nuvarande lydelse

Styrelse- och utskottsledamot samt ombud äger för deltagande i av uppdraget föranlett sammanträde uppbära resekostnadsersättning och traktamente som för statsanställd i enlighet med de statliga traktamentsbestämmelserna samt av SSR beslutat arvode.

Ny lydelse

Styrelse- och utskottsledamot samt ombud äger för deltagande i av uppdraget föranlett sammanträde uppbära resekostnadsersättning i enlighet med skatteverkets normer och traktamente i enlighet med vad som anges i kollektivavtal.

 • 27 nuvarande lydelse

Förbundskansli m m

SSR skall ha ett förbundskansli.

Kanslichef utses av styrelsen.

Ny lydelse

SSR skall ha ett förbundskansli.

Kanslichef tillsätts av styrelsen.

 • 28 nuvarande lydelse

Styrelsen beslutar om tillsättning av alla tjänster, även tjänster vilka inrättas genom beslut av landsmötet samt äger för tjänsteinnehavare fastställa gällande anställningsvillkor.

Ny lydelse

Kanslichef beslutar och ansvarar för tillsättning av SSR:s tjänster. Styrelsen beslutar om inrättande av eventuella nya befattningar. Anställningsvillkor för tjänsteinnehavare fastställs genom det kollektivavtal som SSR är anslutet till.

Landsmötet beslutar att anta förslag till stadgeändringar. För att träda i kraft krävs ytterligare ett landsmötesbeslut.

Styrelsen redovisar verksamhetsberättelse för år 2019. (Bilaga A)

Landsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Jenny Wik Karlsson föredrog SSRs ekonomi.

Styrelsen framlägger bokslut och revisionsberättelse för år 2019. (Bilaga B)

Landsmötet beslutar

att fastställa framlagt förslag till resultat- och balansräkning

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar

Landsmötet beslutar

att fastställa medlemsavgiften för samebyarna till 10 000 kr

att fastställa medlemsavgiften för sameföreningarna till 1000 kr

att fastställa serviceavgiften till 2, 50 per ren enligt av samebyarna redovisat renantal.

Styrelsen föreslog att förslag till budget för 2019. (Bilaga C)

Landsmötet beslutar

att anta lagd budget för 2020.

att uppdra till styrelsen att ta fram förslag till budget för 2021 som presenteras på Landsmötet 2021.

Del av styrelsen

Ledamot

Ordinarie Suppleant
Norrbotten norra
Mats Blind-Berg (2 år)
Norrbotten södra
Anders Erling Fjällås (2 år) Glenn Mikael Kuhmunen, fyllnadsval (1 år)
Skogsbyarna
Lars-Thomas Persson (2 år) Tomas Stenlund, fyllnadsval (1 år)
Västerbotten
Magnus Andersson (2 år)
Jämtland
Nils-Anders Jonsson (2 år)
Sameföreningarna
Kristina Nutti (2 år)

Revisorer mandattid 1 år

Ledamot Lekmannarevisor
Deloitte Lars-Anders Baer

Valberedningen

Ordinarie Suppleant
Norrbotten norra
Lars-Göran Marainen (3 år) Susanna Rikko (3 år)
Norrbotten södra
Jakob Nygård (1 år)
Skogssamebyarna
Carl-Gustav Johansson (3 år) Patrik Lundgren (3 år)
Sameföreningarna
Carola Johansson (3 år) Carina Sarri (3 år)

 

Åsa Larsson Blind redogjorde för Verksamhetsberättelse och bokslut för Samerådets svenska sektion framläggs. (Bilaga D)

Landsmötet beslutar

att godkänna Samerådets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt lägga verksamhetsberättelse och bokslut för de andra organen till hand­lingarna.

Ol-Johán Sikku informerade om rättegången Saarivuoma mot norska staten, en rättegång har genomförts där Saarivuoma förlorade, en rättegång har hållits som blev underkänd och nu är det kallat till en rättegång 30 juni – 2 juli i Tromsö. Det här är en viktig fråga för de samebyar som förlora mark på norsk sida och Saarivuoma bjuder in SSRs ordförande att delta i rättegången.

Riksförbundets ordförande Åsa Larsson Blind avslutade Landsmötet och framförde tack till mötesordförande, personalen och deltagande ombud. SSR första digitala Landsmöte har genomförts där tekniken fungerat bra. Många viktiga sakfrågor som vi vill och behöver ta upp men detta möte har fokuserat på formalia men SSR återkommer med inbjudan till möten framöver. Åsa tackade också avgående styrelseledamöter för deras arbete; Olof Tomas Utsi, Helén Sundqvist, Johnny Rannerud och Anne-Marit Påve och hälsar även nya ledamöter välkomna till SSRs styrelse.

Sápmi 3 juni 2020

Åsa Larsson-Blind Helén Sundqvist

ordförande sekreterare

Liecelott Omma Tobias Jonsson

justerande ombud justerande ombud