SSR:s Landsmötet 2020 den 3 juni kl. 10:00

Som tidigare meddelats har SSR:s styrelse utifrån nu rådande situation med Covid-19 beslutat att SSR:s landsmöte inte kommer att genomföras som planerat i Saxnäs 2-3 juni.

Landsmötet kommer att genomföras digitalt. Varje medlem representeras av ett ombud med fullmakt från övriga utsedda ombud.

Landsmötet är enbart öppet för ombud från förbundets medlemmar.

Allmän information om ombud/fullmakter

Varje sameby och sameförening har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som representerar samma sameby/sameförening. Det är alltså inte möjligt för ett utsett ombud i en sameby att ge fullmakt till ett ombud i en annan sameby.

Av samebyn/sameföreningen utsedda ombud ska ge fullmakt till ett det ombud som deltar i Landsmötet att föra dess talan. Detta styrks genom protokollsutdrag från samebyns eller sameföreningens styrelsemöte där det visas vilka ombud som samebyn eller sameföreningen utsett att representera vid Landsmötet. Dessutom skriver det ombudet en fullmakt till det ombud som ska föra dess talan.

Den sameby eller sameförening som deltar utan fullmakter behöver inte skicka in fullmakter eller protokoll.

Fullmakterna ska vara SSR tillhanda senast 1 juni 2020.

Anmälan senast 29 maj kl 12.00.

Information inför det digitala Landsmötet.

Mötet hålls via Microsoft Teams och länk till mötet kommer att mejlas ut.

Måndag 1 juni och tisdag 2 juni mellan 09:00 – 16:00 finns det möjlighet att testa er utrustning så allt fungerar. Mejla eller ring till Totte totte@sapmi.se, 076-126 42 42 för att bestämma tid.

En så kallad Lathund är skapad för vägledning.

Den finner ni här

Landsmöteshandlingar

Landsmöteshandlingar Landsmötet 2020

Glöm inte bort att vi hjälper till med teknisk lösning för medlemmarna för digitala styrelsemöten, årsmöten och ev regionalt möte för att förbereda val till valberedningen, kontakta kansliet.

Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning

Åsa Larsson Blind                                                  Jenny Wik Karlsson

Förbundsordförande                                             Verksamhetschef

 • Välkomstanförande
 • Upprop av deltagare
 • Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
 • Ev medlemsärenden
 • Motioner
 • Uppföljning av tidigare års landsmötesbeslut
 • Beslut om stadgeändring
 • Verksamhetsberättelse 2019
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Ekonomisk redogörelse
 • Budget
 • Revisionsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av styrelsens ledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer jämte ersättare
 • Val av valberedning
 • Val av revisorer jämte ersättare
 • Beslut om godkännande av Samerådets svenska sektion verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

I Sverige finns 51 samebyar, varav 44 är medlemmar i förbundet och 16 av Sveriges sameföreningar.

Samebyarna sträcker sig längs hela renskötselområdet från Karesuando i norr till Idre i söder. Fjällsamebyarna flyttar med renarna mellan vinterbeteslanden i skogsområdet till sommarbeteslanden i fjällen. Skogssamebyarna bedriver renskötsel året om i skogslandet.

Det geografiska betesområdet kallas för sameby, men Samebyn är en juridisk person, vilket innebär att den har juridiska rättigheter och skyldigheter. Det finns särskilda regler för samebyns stämma, styrelse och ekonomi. I viss utsträckning liknar reglerna de som gäller för ekonomiska föreningar. På viktiga punkter är dock reglerna för samebyn olika de för en ekonomisk förening.

Se hela förteckningen här

Förslag till beslut

att fastställa medlemsavgiften för samebyarna till 10 000 kr
att fastställa medlemsavgifen för sameföreningarna till 1000 kr
att fastställa serviceavgiften till 2.50 per ren enligt av samebyarna redovisat renantal

Valberedningens förslag

Region Förslag
Norrbotten Norra suppleant 2 år Kommer
Norrbotten Södra ordinarie 2 år Anders Erling Fjällås
Norrbotten Södra fyllnadsval suppleant 1 år Glenn Mikael Kuhmunen
Skogsbyarna ordinarie 2 år Helén Sundqvist
Västerbotten suppleant 2 år Magnus Andersson, Rans sameby
Jämtland ordinarie 2 år Nils-Anders Jonsson
Sameföreningarna suppleant 2 år Kristina Nutti

Under Landsmötet 2020 ska följande val göras:

Region Ordinarie Suppleant Fyllnadsval
Norrbotten Norra 2 år
Norrbotten Södra 2 år
Skogsbyarna 2 år
Västerbotten 2 år
Jämtland 2 år
Sameföreningarna 2 år

Motion från Malå sameby angående renkonto

Styrelsens förslag till beslut

Samebyn har tillsänt Landsmötet en motion avseende införande av renkonto.

Utdrag ut motionen:

”Vi har då sett ett behov av att möjliggöra för renägare att fördela vinsten över flera år i samband med att man minskar renantalet genom t ex generationsväxling eller vid avveckling.”

Styrelsen har behandlat frågan vid styrelsemöte den 28 april 2020.

Styrelsen anser att de frågeställningar som belyses i motionen är viktiga, och stödjer motionärens intentioner.

Styrelsen anser att detta är ett långsiktigt arbete som bör lyfts in i arbetet för en långsiktigt hållbar och bärkraftig renskötsel som är ett av SSR:s grundläggande målsättningar. Styrelsen anser att de frågeställningar som måste belysas är större än enbart möjligheter till generationsväxlingar och avveckling. Framtida arbete bör även lyfta in fler aspekter som exempelvis ungdomars möjlighet starta upp sitt företagande.

SSR styrelse föreslår ändring i lydelsen av motionens beslutsformulering

SSR:s styrelse föreslår till Landsmötet att besluta följande:

Landsmötet ger styrelsen i uppdrag att i arbetet med en långsiktig, hållbar och bärkraftig renskötsel särskilt utreda förutsättningarna för särskilt anpassade skatteregler som stärker näringen och därmed skapa förutsättningar för generationsväxling, avveckling, unga renskötare samt därtill knutna frågor.

Omsorg för renen och dess välmående är grunden i vår näring och känslan är att vi idag lägger allt större fokus på det vi benämner ”Renhälsa” runt om i Sápmi. När vi pratar klimatförändringar, renar blir sjuka, det kommer in en smittsam sjukdom i renhjorden eller svar på frågor söks kring renens hälsa, är känslan allt för ofta att renägaren står ensam. Frågorna är många och svaren är få.

Att satsa på att säkerställa en god renhälsa är även att satsa på en hållbar rennäring i framtiden. I denna aspekt efterfrågas en fungerande organisation för att ta ett samlat grepp kring dessa frågor med fokus på att leda utvecklingen med rennäringen i fokus. I ett sådant här arbete efterfrågas långsiktig satsning både internt och externt för att stärka rennäringens status.

Önskan med denna motion och förslag till beslut är att:

”Svenska Samernas Riksförbund, som samebyarnas gemensamma organisation, ska titta på möjligheterna att knyta veterinär kompetens till organisationen och ta ett samlat grepp kring frågorna i begreppet ”Renhälsa” med syftet att styra denna utveckling med fokus på rennäringen.”

Motion från Rans sameby angående renhälsa

Styrelsens förslag till beslut

Samebyn har tillsänt Landsmötet en motion avseende insatser inom renhälsa.

Utdrag ut motionen:

”Svenska Samernas Riksförbund, som samebyarnas gemensamma organisation, ska titta på möjligheterna att knyta veterinär kompetens till organisationen och ta ett samlat grepp kring frågorna i begreppet ”Renhälsa” med syftet att styra denna utveckling med fokus på rennäringen.”

Styrelsen har behandlat frågan vid styrelsemöte den 14-15 april 2020

Det som motionären beskriver är en angelägen fråga. SSR ser att det pågår mycket inom området Renhälsa i dagsläget och har i sitt arbete med Renhälsa uppmärksammat att det inte i dagsläget finns någon som har uppdraget för en sammanhållande bild vad gäller området.

SSRs styrelse föreslår därför till Landsmötet att tillstyrka motionen.

Rans sameby

Rättsutredning skog

Motion Från Magnus Andersson Till Landsmötet för SSR i Saxnäs 3–4/6 2020

Vill att landsmötet tar upp och beslutar om att påbörja en rättsutredning liknande Girjasmålet hur förvaltningen sker av våra betesmarker. Vem bär ansvar för minskad lav förekomst. Hur det fragmenteras varje år av skogsindustrin och svenska staten.

Magnus Andersson

Motion från Rans sameby angående rättsutredning skog

Styrelsens förslag till beslut

Samebyn har tillsänt Landsmötet en motion avseende en rättsutredning skog.

Utdrag ut motionen:

”Vill att landsmötet tar upp och beslutar om att påbörja en rättsutredning liknande Girjasmålet hur förvaltningen sker av våra betesmarker. Vem bär ansvar för minskad lav förekomst. Hur det fragmenteras varje år av skogsindustrin och svenska staten”

Styrelsen har behandlat frågan vid styrelsemöte den 21-22 april 2020.

Att det finns goda betesresurser i skogarna är avgörande för renen och renskötselns överlevnad. Därför behöver dagens skogsbruk förändras till ett renskötselanpassat bruk av skogarna. samers sedvanerättsliga nyttjande av skogsmarken har idag inget reellt inflytandet över dessa marker eller dagens skogsbruk.

Skogen är en resurs som ska räcka till många olika intressen, rättigheter och behov. För att ett hållbart skogsbruk ska vara just hållbart behöver det anpassas till allas intressen. Den svenska staten har därmed en skyldighet att skapa förutsättningar för att den samiska kulturen ska kunna leva vidare och stärkas. I detta ligger att samerna måste få inflytande över hur naturresurserna används. Detta gäller också i förhållande till skogsbruket.

Styrelsen har uppfattat att motionärens intention är att utreda förutsättningarna för en eventuell rättslig process. Det som motionären beskriver är en angelägen fråga och anser i likhet med motionären att det är av stort värde att påbörja en sådan utredning. Resultatet av en rättsutredning presenteras sedan för landsmötet för beslut om fortsatt inriktning.

SSRs styrelse föreslår till Landsmötet att besluta följande:

Landsmötet beslutar att en rättsutredning ska genomföras för att belysa förutsättningarna för en juridisk prövning.

SÁMIID RIIKKAČOAHKKIN STUEHKIE/STOCKHOLBMA/STOCKHOALMMA/TJÅSSKASKULLA 2019
SAMERNAS LANDSMÖTE STOCKHOLM 2019
4 – 5 juni 2019

Foto: Emma-Sofia Olsson

Verksamhetsberättelse 2019

Arbetet inom SSR har långa traditioner. Under de drygt 65 år som organisationen varit verksam har ett grundläggande fundament utvecklats på vilket organisationens arbete idag vilar. Detta fundament är uppbyggt av såväl värderingar, kunskaper som utvecklade förhållnings- och arbetssätt. SSR:s arbete utgår från vår värdegrund vilken återfinns vårt visionsdokument. Vår värdegrund symboliseras av árran (eldstaden) i en kåta med árranstenarna runt omkring den värmande elden. De sex stenarna symboliserar de viktiga grundpelarna som SSR:s vision vilar på: