Resolutioner 2014

[:sv]

2014 års Resolutioner

§ 15 Resolution avseende förvaltningen av inbetalda medel för rättsskydd

Styrelsen har för medlemmarna i samband med regionala möten redogjort för den rättsfondering som samebyarna har hos förbundet. Frågan lyftes även under det extra landsmötet i fjol och styrelsen lovade att till detta landsmöte komma tillbaka med ett förslag. Styrelsen har fått in en rad olika kloka synpunkter och förslag från samebyarna när et gäller rättsfondsmedlenas framtida förvaltning. Styrelsen är mycket angelägen om att hitta en långsiktig bra lösning som samebyarna kan känna sig trygga med och föreslår därför följande.

Styrelsens förslag till beslut:
• Att samebyarna upphör med inbetalningarna till rättsskyddsfonden i nuvarande form.
• Att samebyarna ger SSR rätt att i 5 år låna av redan inbetalda medel för att säkra upp checkkrediten
• Att SSR utreder möjligheter till att upprätta en fond/konto/juridisk person friställd SSR till vilken framtida inbetalningar avseende rättsskydd kan ställas
• Att inbetalda medel så snart det är möjligt överförs till ett av landsmötet beslutat nytt konto/form/juridisk person
• Att landsmötet uppdrar till styrelsen att inför ordförandekonferensen ta fram ett förslag till avtal samt förslag till riktlinjer avseende framtida förvaltning av rättsskyddsmedel.

Landsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 16 Resolution avseende årligt fast anslag till SSR

Samebyarna företräds idag på nationell, regional och lokal nivå av olika intresseorganisationer och myndigheter. SSR är den organisation som företräder samtliga samebyar samt flertalet sameföreningar i Sverige idag. SSR:s primära uppgift är att bevaka samebyarnas och rennäringens intressen. Genom sitt medlemskap visar samebyn att den vill att SSR företräder dem på den nationella arenan. Också i internationella sammanhang har SSR en viktig funktion som företrädare för rennäringen.

Landsmötet har tidigare riktat krav till regeringen att det behöver säkerställas att SSR
garanteras ett årligt anslag

Riksdag och regering kan genom riktade anslag garantera att årliga medel avsätts för specifika ändamål. Därav kräver landsmötet att SSR tilldelas riktade medel årligen.

Landsmötet kräver att

Riksdag och regering säkerställer att SSR tilldelas ett riktat årligt anslag som säkerställer organisation verksamhet i sin nuvarande form.

Landsmötet beslutar att anta resolutionen.

§ 17 Resolution angående begäran om ändring i Rennäringsförordningen avseende Samefonden

SSR:s landsmöte har vid flertalet tillfällen behandlat frågeställningar kopplade till intrångsersättningar som idag regleras bland annat genom samefonden.
Rennäringspolitiska kommittén föreslog redan i sitt slutbetänkande SOU 2001:101 vissa förändringar när det gäller Samefonden. Bland annat föreslogs att samtliga intrångsersättningar bör tillfalla berörd sameby och inte som nu delas mellan samebyn och Samefonden. Vidare föreslogs att ansvaret för de särredovisade fonder som avser användning i en enskild sameby om möjligt bör föras över till berörda samebyar. De s.k. 4.13 medlen skulle enligt kommittén föras över till de samebyar för vilka medel är avsatta under en tioårsperiod.

De medel som utgör intrångsersättningar utgör samebyarnas enskilda egendom. Det rör sig om ersättningar som är direkt kopplade till intrång i samebyarnas rättigheter och deras markanvändning. Denna typ av medel ska inte förvaltas av andra organ än samebyn. Därför är det nödvändigt att ändra 34 § rennäringslagen så att dessa medel går direkt till berörd sameby. Såsom förfarande är uppbyggt idag, då medlen fördelas mellan samefonden och den skadelidande samebyn, strider det mot egendomsskyddet i Sveriges grundlag och Europakonventionen. Det resonemang som tidigare varit grunden till denna reglering om att denna ersättning skulle kompensera samerna som kollektiv är inte hållbar eftersom det rör sig om samebyarnas egendom.

SSR:s grundinställning är att de nu aktuella intrångsersättningarna i framtiden ska gå direkt till samebyarna. Till dess en ändring av RNL kräver SSR att en ändring i RNF omedelbart genomförs. Det är mycket angeläget att komma till rätta med problemet att samebyarnas medel idag kan gå till helt andra ändamål än de som gynnar samebyarnas verksamhet. Det bör därför tydliggöras i rennäringsförordningen att dessa medel ska gå till ändamål som gynnar samebyarna och deras medlemmar.

Samebyarna företräds idag på nationell, regional och lokal nivå av olika intresseorganisationer. SSR är den organisation som företräder alla samebyar och flertalet sameföreningar. Denna typ av organisationer finns till för att bevaka samebyarnas och rennäringens intressen. Genom sitt medlemskap visar samebyn att den vill att SSR företräder den i denna typ av angelägenheter.

Också i internationella sammanhang har NGO:s en viktig funktion som företrädare för olika intressegrupper.

Landsmötet anser att en ändring av förordningen kan komma till stånd genom ett relativt snabbt förfarande och att regeringen efter genomförd ändring fortsätter arbeta med en förändring av RNL.

Landsmötet begär att

En ändring omgående görs av 16 § och 19 § 3 p rennäringsförordningen så att de intrångsersättningar som nu till hälften går till samefonden ska användas till främjande av rennäringens organisationer. Vi föreslår följande lydelse:

16 §
Ur samefonden lämnas i mån av tillgång på medel bidrag för att främja och stödja rennäringen och rennäringens organisationer.

19 §

Ur samefonden kan i mån av tillgång på medel bidrag lämnas till

1. inköp eller arrende av mark för renskötsel

2. rennäringens rationalisering och andra åtgärder till främjande av rennäringen, och

3. främjande av rennäringens organisationer.

SSR kräver att en förändringen av rennäringsförordningen genomförs omgående för att komma till rätta med problemet att enskild egendom genom lagstiftning används till helt andra ändamål än dem som samebyarna anser riktiga. Denna fråga har vid ett flertal tillfällen behandlats under Samernas landsmöte och samebyarna har tydligt gett uttryck för att dessa medel ska gå direkt till samebyarna, att rennäringen ska ha större inflytande över hur medlen används samt att medlen ska gå till angelägenheter som direkt gynnar samebyarna. Frågan behandlades senast under landsmötet i Arjeplog i juni 2009.

SSR anser att en ändring av förordningen kan komma till stånd genom ett relativt snabbt förfarande och att regeringen efter genomförd ändring fortsätter arbeta med en förändring av RNL.

Landsmötet ger SSRs styrelse i uppdrag att ta fram en studie om möjligheterna för eventuell framtida rättsprocess om Samefondens medel och framtida intrångsersättningar.

Landsmötet beslutar att anta resolutionen.


§ 18 Resolution angående företrädare för renskötseln

Samebyarna företräds idag på nationell, regional och lokal nivå av olika intresseorganisationer. SSR är den organisation som företräder samtliga samebyar i Sverige och flertalet sameföreningar. SSR:s primära uppgift är att bevaka samebyarnas och rennäringens intressen. Genom sitt medlemskap visar samebyn att den vill att SSR företräder dem på den nationella arenan. Också i internationella sammanhang har SSR en viktig funktion som företrädare för rennäringen.

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) kräver att organisationen i frågor som beror renskötseln och dess binäringar betraktas som den part som företräder renskötseln i Sverige.

SSRs medlemmar har vid flera landsmöten uttalat att SSR är den organisation som är rennäringen företrädare samt att de myndighetsrelaterade rennäringsfrågorna skall lyftas från Sametinget. Regeringen har dock ej besvarat denna begäran.

Landsmötet konstaterar att

SSR och samebyarna är den part som företräder rennäringen i alla frågor som rör renskötseln, rättigheter till land, vatten och naturresurser i de samiska områdena.

I avvaktan på regeringens ställningstagande kräver landsmötet

Att SSR betraktas som den part som företräder rennäringen och dess utövare,

Att samebyarnas egendomsrätter respekteras

Att SSR i frågor som berör renskötseln konsulteras fullt ut av regering och riksdag samt myndigheter

Att riksdag och regering säkerställer att SSR garanters medel för att aktivt kunna delta i sådana konsultationer.

Att riksdag och regering aktivt verkar för att organisationen skall utgöra en stödfunktion för landets samebyar i frågor som berör renskötseln.

Landsmötet beslutar att anta resolutionen.


Tillbaka till Landsmötet 2014
Till Landsmötet huvudsida

Startsidan
[:]