Resolutioner 2013

§ 7 Rätten till inflytande och delaktighet

Under landsmötet i Idre har självbestämmande varit på dagordningen. Ett ämne som under de senaste åren flitigt diskuterats på den samepolitiska arenan.

Mattias Åhrén inledde på landsmötets första dag sitt föredrag med att beskriva självbestämmande utifrån ett historiskt perspektiv. Historiskt innebar summan av en kung och en arme lika med en stat vilket naturligt också betydde att alla invånarna i varje stat benämndes som ett folk. Under 90-talet inleddes en process för utvidgning av begreppet folk och i och med antagandet av FN urfolksdeklaration 2007 skedde ett skifte av begreppet. Idag är det helt förankra att samerna som urfolk utgör ett folk med rätt till självbestämmande. Det som inte är klarlagt är vad som ligger i självbestämmanderätten. Vi måste själva fylla begreppet med innehåll, menar Åhrén, och säger vidare att självbestämmande för samerna inte per automatik innebär att det ska utgå från Sametinget utan kan också utgå från lokal nivå. Till exempel ska självbestämmande i frågor som har direkt bärighet till rennäringen förvaltas av samebyarna.

Fastän vi enligt folkrätten har rätt till självbestämmande så betyder det inte att det per automatik praktiseras, vi har genom århundraden av kolonisering blivit lärd till en norm som innebär att staten och andra beslutande organ äger besluten över oss. En norm som vi genom tiden själva lärt oss att acceptera. Gudrun Kuhmunen och Asta Balto presenterade landsmötet teorier och några konkreta berättelser på hur vi samer kan lära oss – máhttáhit – till ett proaktivt förhållningssätt för att själva som folk bidra till ett ökat självbestämmande. För att motsätta oss en fortsatt kolonisering måste vi bli medvetna om den historiska kolonisering som vårt folk varit utsatt för och lära oss att se mönster på hur den än idag påverkar oss och våra liv. Det handlar inte om att förkasta all kunskap och erfarenhet som vi lärt oss av omgivande samhällen utan det handlar om att utgå ifrån och använda vår egen kultur och språk i ett självbestämmande. Drivkraften till att utveckla vårt samiska samhälle utifrån en samisk plattform måste komma från kärleken till vår mark, kärleken till vårt folk och kärleken till våra samiska språk, menar Balto och Kuhmunen. Kunskap och erfarenheter för att lära sig máhttáhit för ett framtida självbestämmande, menade Balto och Kuhmunen, kan bland annat hämtats från den samiska pedagogiken och forskningen om samisk barnuppfostran, vilket de även lyfte i sitt föredrag.

Samernas Riksförbund har under landsmötesdagarna i Idre diskuterat självbestämmande och hur vi ska nå dit, ett konkret resultat utifrån den diskussionen är resolutionen om rätten till inflytande och delaktighet som landsmötet enhälligt antog.

Landsmötet beslutade
att anta Resolution om rätten till inflytande och delaktighet.

§ 8 Inrättande av ett samiskt centrum för hälsa

SSR har i år under landsmötet valt att belysa samisk hälsa. Under året som gått har Beavi projektet möjliggjort att lyfta frågorna och dessutom driva dem framåt. Under landsmötets första dag presenterade Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri, kunskapsläget kring hur samerna mår, både fysiskt och psykiskt. Därefter berättade Piere Bergkvist, renskötare från Jovnevaerie, om hur det var när hans liv vände från att ha varit nattsvart till något positivt. Han delgav oss sin starka berättelse och hur han sett som sin uppgift att sprida sina erfarenheter. Hans livsberättelse om självmordsproblematiken berörde alla landsmötesdeltagarna.

Jon Krista Jonsson avslutade förmiddagen med att delge landsmötet sina positiva erfarenheter från Biegganjunniprojektet där unga renskötare träffats och stärkt varandra i sina blivande roller i samebyarna.

Hälsofrågorna samlades avslutningsvis i en paneldebatt där rådsmedlem av norska sametinget Ellinor Jåma och Petter Stoor, psykolog vid SANKS, Samisk Nationell Kompetansesenter, också deltog. I Norge har man kommit betydligt längre med hälsofrågorna och därför blev Ellinor och Petters medverkan viktigt för oss i vårt arbete framöver.

Landsmötet beslutade
att anta Resolution om inrättande av centrum för samisk hälsa.