Hederspris 2013

Lars Thomasson fick SSR:s Hederspris

Lars Thomasson är en av förgrundsgestalterna inom samisk politik. Han tilldelas priset för hans outtröttliga kamp för samiska rättigheter och hans idoga forskargärning. Lars samepolitiska engagemang sträcker sig över årtionden.

Lars Thomasson föddes 1928 i Åre i en renskötarfamilj men valde tidigt den akademiska banan. Studierna påbörjades med gymnasiestudier i Järpen för att sedan fortsätta med studier vid Uppsala universitet där han tog en fil. Mag i svenska och historia.

Lars Thomasson har varit en flitig debattör, skribent och en framstående forskare och framförallt en hängiven kämpe för samernas rättigheter. Många av dagens unga samiska forskare vittnar om det stöd och den inspiration som de fått av honom.

För att hedra Lars Thomassons unika forskargärning har Vaartoe/Cesam-centrum för samisk forskning beslutat att uppkalla ett årligt symposium efter hans namn. Under Ubmejen Biejvieh – den samiska veckan i Umeå 2013 fick Lars inviga det första Lars Thomasson symposiet ett årligt återkommande arrangemang.

Under perioden 1961-82 hade Lars Thomasson ett antal förtroendeuppdrag inom SSR. Han var styrelseledamot, sekreterare samt vice ordförande i SSR under denna tjugoårsperiod. Utöver uppdragen inom SSR innehade Lars Thomasson en rad andra samepolitiska uppdrag, bl.a. ledamot av Nordiska Samerådet och ledamot i styrelsen för Samernas folkhögskola. Han har även suttit med i den statliga Sameutredningen 1971-75 och har även ingått i Sametingskommittén 1992-1993. Dessa utredningar låg till grund för Sametingets bildande.

1994 promoverades Lars Thomasson till hedersdoktor vid den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Lars Thomasson tilldelas SSR:s hederspris 2013 för sin unika forskargärning, sitt brinnande engagemang för samiska rättigheter och för sitt författarskap.