Landsmötet 2013 i Idre 17 – 18 juni

Under landsmötet 1982 diskuterades turismens utbredning på renbetesmarkerna och det konstaterades att den var stor, växande och en bidragande orsak till samebyns dåvarande situation. Att bedriva renskötsel i området framgent sågs som en stor utmaning. Trots orosmolnen uttrycktes även en stor tillfredställelse att en rekonstruktion av samebyn, den sydligaste i Sapmi, skulle ske. Det hade ju varit ett stort nederlag för rennäringen och det samiska samhället om en hel sameby upphört för evigt. Närvarande statsråd instämde i att en framgångsrik rennäring ger arbetstillfällen även i angränsande näringar och bidrar till att stärka den samiska kulturen.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2013
Resolutioner 2013
Hederspriset 2013

Om SSR