Naturvårdsverkets preliminära förslag, paket 2

Jakttidsöversyn 2019/2020

Jakttider är ett centralt verktyg för viltförvaltningen och en regelbunden översyn av dessa är en förutsättning för en adaptiv viltförvaltning.

Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (2018:639) gett Naturvårdsverket i uppdrag att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning. Vid behov ska Naturvårdsverket föreslå ändringar.

Detta dokument innehåller Naturvårdsverkets preliminära förslag till jakttidsändringar från den första översynen inom ramen för detta uppdrag. Berörda aktörer ges härmed möjlighet att under en remiss lämna synpunkter på förslaget. Efter att ha tagit del av synpunkterna kommer Naturvårdsverket bereda ett slutligt förslag som ska överlämnas till regeringen för fortsatt beredning och beslut.

Det preliminära förslaget har delats in i två delleveranser, eller paket. Detta dokument omfattar paket 2. Resterande preliminära förslag, paket 1, skickades på remiss i december 2019.

Översynens målbild har varit att säkerställa att jakttiderna:

  • Uppfyller nationell lag, EU:s naturvårdsdirektiv och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa.
  • I möjligaste mån inte tillåter att vilt jagas under parnings- och uppfödningsperioder. Detta kan behöva åsidosättas när det är motiverat utifrån ett samhälleligt perspektiv.
  • Ligger i linje med strategi för svensk viltförvaltning.

Denna översyn omfattar samtliga jakttider som regleras i jaktförordningen. Översynen omfattar inte jakttider som regleras i föreskrifter eller beslut. Utgångspunkten för uppdraget har varit den befintliga regleringen av jakt och det har därmed inte ingått i översynen att se över hela regleringen av jakt från grunden.

Den process och tidsplan som föreslogs i regeringsuppdraget Beredning av jakttidsändringar NV-08970-16 har i stora delar följts. Arbetet inleddes i januari 2019 med en inledande förslagsperiod där samtliga berörda aktörer gavs möjlighet att lämna förslag. Därefter har beredning av förslagen gjorts i samverkan med en beredningsgrupp. Efter remiss av detta preliminära förslag kommer förslagen att beredas ytterligare.

Planen är att förslagen lämnas över till regeringen i juni 2020. Regeringen beslutar om justeringar av jakttider och även när de träder i kraft.

Läs hela remissen här