Handläggningsrutin för konsultation med SSR

4 november, 2022

Svenska Samernas Riksförbund/Sámiid Riikkasearvi (SSR) är en politisk obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

Statliga förvaltningsmyndigheter och regeringen är skyldiga att konsultera SSR i ärenden som är av särskild betydelse för samerna med hänsyn till SSR:s ändamål enligt stadgarna. Konsultationsskyldigheten omfattar alla typer av förvaltningsärenden som resulterar i förvaltningsbeslut eller normbeslut. De konsultationsskyldiga kan behöva samråda med samer inför meddelandet av ny författning, men även vid övriga förvaltningsärenden av särskild betydelse för samerna som avslutas med ett beslut. Det kan bland annat vara ärenden som berör renskötsel, jakt, fiske, rovdjur, markintrång, ortnamn, naturreservat, skogsfrågor och utbildning.

När konsultationsskyldighet finns ska den konsultationsskyldige informera SSR och fråga om konsultation begärs.

• Förfrågan om konsultation översänds till info@sapmi.se, tillsammans med kontaktinformation till ansvarig handläggare på myndigheten. I förfrågan ska myndigheten ange när den senast ska ha besvarats av SSR. Tidsfristen ska vara skälig och anpassas utifrån ärendets art, komplexitet och omfattning. Utgångspunkten är att en månad är lämplig tidsfrist.

• Bifoga alla väsentliga handlingar i ärendet för att göra handläggningen av ärendet enklare. Det är viktigt att SSR får ta del av relevant information och underlag för att snabbt kunna ta ställning till om konsultation är nödvändig eller inte.

• Vid avvägningen om ärendet kan få särskild betydelse för samerna ska myndigheten beakta frågan ur ett samiskt perspektiv. Det är samiska företrädare som har tolkningsföreträde beträffande bedömningen av ärendets betydelse för det samiska folket. Vid osäkerhet kontakta SSR för vägledning huruvida SSR anser att ärendet är av särskild betydelse för samerna.

• Kom ihåg att konsultationsordningen gäller oberoende andra samråds- och remissförfaranden. Vissa ärenden som till en början hanteras som ett samråds- eller remissärende kan eventuellt omfattas av konsultationsordningen. I de fallen ska konsultation initieras. Konsultationsförfarandet och andra samrådsförfaranden kan med fördel samordnas för att undvika flera parallella processer samtidig.

• Myndigheten kan vara skyldig att konsultera flera samiska företrädare i samma ärende. Får ärendet särskild betydelse för en eller flera samebyar, kontakta även de berörda samebyarna med en konsultationsförfrågan. SSR kan vara behjälplig med att bedöma vilka samebyar som berörs av ärendet.

• SSR ambition är att svara på alla konsultationsförfrågningar inom angiven tidsfrist. Uteblivet svar från SSR innebär att SSR avstår konsultation i ärendet.

• Avstår SSR konsultation behöver det inte betyda att ärendet saknar betydelse för SSR. Det kan också bero på exempelvis resursbrist eller tidsbrist. Att SSR avstår konsultation betyder inte heller att andra samiska företrädare gör samma bedömning och att konsultation med dem ska utebli.

• Om SSR önskar konsultation i ärendet ska konsultationsförfarandet inledas. Val av konsultationsform görs av myndigheten, med beaktande av SSR:s önskemål. Det kan ske skriftligt, muntligt, fysiskt eller digitalt. Vill myndigheten att en tredje part ska delta vid konsultation bör myndigheten i förhand förankra det med SSR. Konsultationsförfarandet är i första hand en process mellan myndighet och samiska företrädare.

• Konsultationsförfarandet pågår fram till att enighet eller samtycke uppnåtts eller tills någon av parterna meddelar att enighet eller samtycke inte kan nås. Ansvarig myndighet har en skyldighet att meddela SSR när denne anser att konsultation är avslutad.

Print Friendly, PDF & Email