En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

13 september, 2019

Det huvudsakliga innehållet i utkastet till lagrådsremiss

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en ny lag ska införas om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Konsultationsordningen ska ge samiska företrädare en förbättrad rätt till delaktighet i beslutsprocesser. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Föreskrifter om samrådsskyldighet i andra lagar föreslås gälla oberoende av den nya lagen.

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, landsting och kommuner att innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna konsultera Sametinget som företrädare för det samiska folket. När ett ärende kan få särskild betydelse för en sameby ska även samebyn konsulteras. Om ett ärende kan få särskild betydelse för en samisk organisation med hänsyn till dess ändamål enligt stadgarna, ska även organisationen konsulteras. Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter omfattas inte av konsultationsskyldigheten. Vissa ärendetyper är helt undantagna och i ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) gäller skyldigheten att konsultera endast ärenden om planläggning. En konsultation behöver inte heller genomföras i vissa särskilt angivna fall.

Den konsultationsskyldige bestämmer på vilket sätt en konsultation ska genomföras men ska så långt som möjligt tillgodose den samiska företrädarens önskemål om konsultationsform. Om den konsultationsskyldige anser att det är lämpligt får även andra myndigheter eller enskilda delta vid konsultationen i ett ärende.

Vid konsultationen ska deltagarna ange sina motiverade ståndpunkter i ärendet och yttra sig över de andras ståndpunkter. För den konsultationsskyldige ska detta dock gälla endast i ärenden där det inte finns någon enskild part. Konsultationen ska genomföras i god anda och fortsätta tills enighet eller samtycke i den fråga som är orsak till konsultationen uppnåtts eller tills den konsultationsskyldige eller den samiska företrädaren förklarar att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet.

Den konsultationsskyldige ska dokumentera vad som kommit fram vid konsultationen.

Den nya lagen och vissa relaterade lagändringar i sametingslagen (1992:1433) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs och eller ladda ner hela lagrådsremissen här

Print Friendly, PDF & Email