Beowulf Mining uppvisar fortsatt ignorans!

Pressmeddelande 2020-02-11

Det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Mining aviserade för en tid sedan att de avser “stämma staten” då de anser sig ekonomiskt drabbade av den pågående “Kallakprocessen”.

Samebyarna Sirges och Jåhkågasska utrycker stor förvåning över bolagets uttalande. Att processen har tagit lång tid beror till stor del på den olämpliga lokaliseringen av en storskalig gruvexploatering i Kallak.

Länsstyrelsen i Norrbotten har avstyrkt projektet med motiveringen att påverkan på rennäringen blir för stor, men även för att de övergripande kostnaderna för samhället inte kan motivera en exploatering.

Kallakområdet ligger inom samebyarnas åretruntområden väster om odlingsgränsen och här bedrivs renskötsel, jakt och fiske under hela året.

– En järnmalmsgruva belägen på den här platsen känns mer och mer otidsenligt. De framgångar som vi haft under det senaste året bland annat i Girjasmålet ger mig framtidstro, och visar tydligt att staten har ett ansvar över att våra rättigheter inte åsidosätts, säger Mikael Kuhmunen, ordförande i Sirges sameby.

– Att processen har tagit såhär lång tid är oförklarligt, så på sätt och vis delar vi bolagets uppfattning i denna del. Vi menar att bolagets ansökan skulle ha avslagits för länge sedan av flera olika skäl. Vi glömmer inte att de två gånger tidigare brutit mot bestämmelserna i minerallagen då de bedrivit prospekteringsarbete utan någon giltig arbetsplan minns Jan-Erik Länta, Ordförande i Jåhkågasska Tjiellde.

Samebyarna anser att bolagets arbetssätt är oerhört nonchalant och tydligt visar att de inte har någon respekt för samebyarnas rättigheter, utan agerar enbart utifrån sitt eget intresse.

– Att bolaget uttalar att de överväger att stämma staten kan inte ses som något annat än ett politiskt utspel för att påverka beslutsfattarna. Att ärendet tagit lång tid beror till stora delar på bolagets egna agerande med bristfälliga miljökonsekvensbeskrivningar och avsaknad av tillräckliga beslutsunderlag säger Jenny Wik Karlsson, ombud för Sirges sameby och förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund.