Rovdjur och renar

Rennäringen har alltid påverkats av hur många rovdjur det finns inom renskötselområdet. Rennäringen påverkas också av andra faktorer och den samiska markanvändningen måste anpassas till dessa på många sätt. Rovdjurssituationen ska ses mot bakgrund av detta. 

Idag får rovdjurens närvaro mycket stora konsekvenser för rennäringen. Det handlar om ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser. Många renägare känner en stor oro och frustration över situationen. 

Det måste omedelbart genomföras åtgärder för att förbättra rennäringens situation. Staten har ett särskilt ansvar för att rennäringen ska kunna fortsätta att existera och utvecklas. Staten måste därför omedelbart genomföra dessa förändringar, som är nödvändiga för att renägarna ska få förtroende för statens rovdjurspolitik och rovdjursförvaltning. 

Rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen måste ge goda förutsättningar för att kunna bevara och utveckla rennäringen. Målsättningen är att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hållbar rennäring. 

En sammanfattning av de åtgärder som vi anser måste genomföras för att förbättra situationen är: 

• Toleransnivåer Det måste beaktas vilket totalt rovdjurstryck en sameby kan bära. Det måste för varje sameby tas fram toleransnivåer för rovdjuren. Om toleransnivån överskrids ska rovdjur avlägsnas från samebyns område. 

• En effektiv rovdjursförvaltning För att rovdjursförvaltningen ska fungera krävs snabba beslut som grundar sig i den erfarenhet och de åsikter som finns inom rennäringen. Det krävs korta handläggningstider och tydligt agerande från alla inblandade. Det måste vara klart vilka kriterier som gäller för att kunna bedöma när en ordnad renskötsel omöjliggörs eller allvarligt försvåras. Denna bedömning ska göras av samebyarna. 

  • Avlägsnande av rovdjur när toleransnivåerna överstigs När toleransnivåerna överskrids ska rovdjur omedelbart avlägsnas genom avlivning eller flytt. 5 
  • En förbättrad jakt Dagens regler avseende jakt måste förbättras för att minska rovdjurens påverkan på rennäringen. 
  • En utökad rätt att skydda renarna vid rovdjursangrepp Renskötarna måste få bättre möjligheter att skydda sina djur vid rovdjursangrepp. 
  • Högre ersättningsnivåer Förluster och andra kostnader måste ersättas med högre belopp än idag så att den skada som rennäringen orsakas ersätts. 
  • Fungerande rovdjursinventeringar Samebyarna ska delta i inventeringsarbetet. Inventeringsarbetet måste ges förutsättningar att fungera genom förändringar i regelverket. 
  • Utveckling av skadeförebyggande åtgärder Det måste utvecklas bättre metoder för skadeförebyggande åtgärder för att undvika skador för rennäringen. Detta ska ske i samverkan mellan ansvariga myndigheter och rennäringen. 
  • Förbättrad utbildning och information Utbildning och information om förhållandet mellan rennäring och rovdjur samt om rennäringens förutsättningar är nödvändig för att förbättra situationen. 
  • En utökad och förbättrad forskning Det krävs forskning som tar hänsyn till rennäringens behov och förutsättningar. Här ska rennäringen medverka för att relevant forskning ger resultat som är användbara också i förvaltningen. 
  • Ett utvecklat arbete inom och mellan berörda myndigheter Arbetet inom berörda myndigheter måste förbättras och utvecklas. Sameverkan mellan samebyarna och dessa måste också vidareutvecklas. 
  • En övergripande samordning med grannländerna krävs 
Inloggning