Girjas sameby mot staten

Girjas samebys talan mot staten avser rätten till jakt och fiske inom samebyns renskötselområde. Det är fråga om mark och vatten som finns ovanför odlingsgränsen och som står under statens omedelbara disposition. Samebyn grundar sin talan om ensamrätt på urminnes hävd eller sedvanerätt. l korthet gör samebyn gällande att ensamrätten följer av att samerna under lång tid ensamma brukat aktuellt område. Detta bruk har gett upphov till en exklusiv egendomsrätt i form av jakt- och fiskerätt. Den hävdvunna ensamrätten kan betraktas enligt följande tre alternativa synsätt:
– ensamrätten följer direkt av rennäringslagen, som är ett erkännande av denna rätt,
– ensamrätten följer av samers bruk av renskötselområdet ifråga, eller
– ensamrätten följer av bruket av en viss fastighet.
Här kan ni läsa en sammanfattning avseende pågående process om jakt/fiske.

Följ Hovrättsförhandlingarna här på domstolens sida för målet.

SSR har en debattartikel i Svenska Dagbladet idag:

”Känslig miljö i fjällen kräver hållbar jakt”

Vi behöver få frågan om jakt- och fiskerätten i vår känsliga fjällmiljö klarlagd. Vår syn är att det är nödvändigt med ett klarare rättsläge för att minska konflikter i längden, skriver Jörgen Jonsson och Jenny Wik-Karlsson, företrädare för Girjas sameby.

Följ hela processen på Sameradion


Tillbaka till Juridik

Inloggning