Hundar och renar

Vilka regler gäller?

Hundägarens ansvar styrs bland annat av lagen om tillsyn över hundar och katter även rennäringslagens bestämmelser blir tillämpliga de flesta fall när en hund orsakar skada.

Hundägaren är ytterst ansvarig för den skada som hunden orsakar, I det ligger att han eller hon ska se till att hunden inte förorsakar skada på djur eller människor.

Under perioden 1 mars till den 20 augusti ska hunden i princip vara kopplad när den rastas ute i skog och mark där det finns vilt. För att en hund ska få medföras utan att var kopplad krävs att den uppehåller sig i innehavarens omedelbara närhet så att ägaren har uppsikt över hunden. I princip kan sägas att det ska vara som ett osynligt koppel mellan hund och ägare. Hunden ska vara  så väldresserad att den kommer omedelbart på inkallelse.

Även om tillsynskravet är mindre strängt under hösten och vintern ska ägaren ha sådan kontroll över hunden att den inte tillåts driva vilt, i detta fall omfattas även ren.

En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare Här gäller ett så kallat strikt skadeståndsansvar för ägaren av hunden.

I 93–94 §§ i rennäringslagen anges vilka skyldigheter hundägaren har och om vad den som vistas i närheten av renar får och inte får göra.

93 § När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen. Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren

Den som med stöd av andra stycket dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till Polismyndigheten. 

94 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

  1. stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,
  2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten,
  3. obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område,
  4. bryter mot 93 § första eller tredje stycket

 

Inloggning