Hundar och renar2018-08-20T11:06:03+00:00

Hundar och renar

Checklista om din ren blir skadad/dödad av hund

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från er medlemmar om vad som gäller och vad man kan/bör göra. Med anledning av detta har SSR tagit fram följande korta information och checklista.

Vilka regler gäller?

Hundägarens ansvar styrs bland annat av lagen om tillsyn över hundar och katter även rennäringslagens bestämmelser blir tillämpliga de flesta fall när en hund orsakar skada.

Hundägaren är ytterst ansvarig för den skada som hunden orsakar, I det ligger att han eller hon ska se till att hunden inte förorsakar skada på djur eller människor.

Under perioden 1 mars till den 20 augusti ska hunden i princip vara kopplad när den rastas ute i skog och mark där det finns vilt. För att en hund ska få medföras utan att var kopplad krävs att den uppehåller sig i innehavarens omedelbara närhet så att ägaren har uppsikt över hunden. I princip kan sägas att det ska vara som ett osynligt koppel mellan hund och ägare. Hunden ska vara så väldresserad att den kommer omedelbart på inkallelse.

Även om tillsynskravet är mindre strängt under hösten och vintern ska ägaren ha sådan kontroll över hunden att den inte tillåts driva vilt, i detta fall omfattas även ren.

En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare Här gäller ett så kallat strikt skadeståndsansvar för ägaren av hunden.

I 93–94 §§ i rennäringslagen anges vilka skyldigheter hundägaren har och om vad den som vistas i närheten av renar får och inte får göra.

93 § När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen. Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren

Den som med stöd av andra stycket dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till Polismyndigheten. 

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,
 2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten,
 3. obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område,
 4. bryter mot 93 § första eller tredje stycket

När en hund jagar orsakar skada eller dödar en ren

Polisanmälan:

 1. Om du påträffar en hund som jagar eller har skadat/dödat en ren polisanmäl alltid händelsen. En polisanmälan kan göras av den som påträffar hunden, det behöver således inte vara ägaren till renen som polisanmäler.
 2. Om möjligt, dokumentera händelseförloppet och uppkomna skador.
 3. Se till att polisen registrerar den som en anmälan och inte information.
 4. Om du själv är ägare till renen ange dig själv som målsägande och att du vill bli underrättad om beslut rörande anmälan (ex om ärendet läggs ner). Uppge även att det finns ersättningsanspråk som kommer att preciseras senare.
 5. Begär en kopia av anmälan
 6. Informera polisen att detta inte enbart kan utgöra ett brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter utan att det även är ett brott mot rennäringslagen 93–94 §§. Det är inte säkert att förundersökningsledaren känner till regelverket.
 7. Kontakta länsstyrelsen och informera om händelsen så de kan meddela polisen att undantag från rennäringslagen inte beviljats hundägaren.
 8. Om hundägaren inte befinner sig i närheten omhänderta hunden och kontakta polis. Du har även rätt att skjuta hunden under pågående angrepp. Detta gäller för den som äger, vårdar eller sköter renen.

Ersättning

Renägaren har rätt till ersättning för den skada och de olägenheter som hunden orsakat. Rätten till ersättning är en egen process som sker parallellt med utredning om eventuellt brott. Även om hundägaren inte fälls för något brott så kan renägaren ha rätt till ersättning men då prövas frågan som ett tvistemål. Om saken prövas som tvistemål kan det vara klokt att kontrollera om du omfattas av något försäkringsskydd, ex rättsskydd Det kan även resultera i att försäkringsbolagen s.a.s reglerar skadan utan att det behöver prövas av domstol.

 • Kontakta hundägaren och meddela att du kommer delge hen ett ersättningsanspråk. Gärna skriftligt.
 • Skicka ersättningsanspråket till hundägaren
 • I de fall där hundägaren inte avser betala så kan du vända dig till Tingsrätten med en skadeståndstalan

Om du har frågor och funderingar kring renar och hundar så kontakta SSR:s kansli.

Jenny Wik Karlsson
Förbundsjurist

Vårt arbete