Om SSR

Svenska Samernas Riksförbund är en politisk obunden intresseorganisation för rennäringen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer anslutna till samebyar eller sameföreningar. Riksförbundet uppgifter är fastställda av Landsmötet i dokumentet.

Njunjus

Vår gemensamma samiska värdegrund – Njunjuš

Vi samer har ärvt landet, vattnet och förutsättningarna för att bedriva renskötsel, jakt, fiske och annan markanvändning i Sápmi av våra förfäder. Vi samer ser landskapet och människan som en helhet, där vi bygger vårt förvaltande på tanken att vi förvaltar mark och vatten åt våra barn. Detta ställer krav på oss att vi ska förvalta den väl. Vårt bruk av mark och vatten har sitt avstamp från ett hållbart helhetsperspektiv. Med en stark och livskraftig renskötsel stärks plattformen för kulturen som därmed får större möjligheter att bevaras och vidareutvecklas. Kulturen och renskötseln är sammankopplade och klarar sig inte utan varandra. De befinner sig i ett ömsesidigt förhållande till varandra. En stark och livskraftig renskötsel och kultur är öppen för förändringar. Vi ser rennäringen som en av de viktigaste grundstenarna för den samiska kulturen.

Insatsområden

SSR har fyra insatsområden, vilka styr kansliets arbete. Dessa insatsområden har sin utgångspunkt från de tidigare presenterade stadgarna och de är:

  • Medlemsservice
  • Rådgivning
  • Opinionsbildning
  • Näringslivsutveckling

Inom varje insatsområde finns det konkreta arbetsuppgifter, vilka ska leda till att visioner och syften ska kunna uppnås. SSR:s arbete skall i första hand karaktäriseras av aktioner för de samiska näringarnas utveckling och inte som reaktioner på händelser skapade av andra. SSR:s arbete skall vara framåtdrivande i näringsfrågor.

SSR bildades i Jokkmokk 1950, men redan 1918 höll samerna sitt första landsmöte i Östersund.

SSR:s samepolitiska mål är:

  • Vi skall sträva mot att tillskapa ett väl utvecklat och mångsidigt näringsliv byggt på det nära sambandet mellan näringen, miljön och kulturen och som skall kunna ge oss ett livskraftigt Sápmi.
  • Vi vill behålla och utveckla rennäringen och slöjden som samiska näringar och arbeta för att utveckla och bredda det samiska näringslivet.
  • I Sápmi skall vårt behov av att kunna nyttja land och vatten för försörjning åt oss alla vara överordnat andras, såväl statliga som enskilda, intressen.
  • Ansvaret för att skapa ett livskraftigt Sápmi åvilar det samiska folket, men för att uppnå målet måste vi ges ett ökat självbestämmande, innefattande övertagandet av förvaltningsuppgifter, för avgöranden om resursutnyttjande av land och vatten.
Inloggning