/Gruvor
Gruvor2018-08-15T12:58:49+00:00

Renlaver

Argument och tillvägagångssätt för att bromsa framfarten av industriprojekt i renbruksområden

En rapport framtagen av Carat Advokatbyrå AB i samverkan med Semisjaur Najarg sameby, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Svenska Samernas Riksförbund

Sammanfattande slutsatser

Den långsiktiga trenden i svensk ekonomi är att de traditionella industribranscherna får en minskad betydelse för sysselsättning och tillväxt. Detta påverkar stora delar av landet i form av neddragning, avveckling och utflyttning. För nio av de fjorton kommunerna i Norrbotten har detta inneburit att befolkningen har minskat med nära tio procent eller mera sedan början av 2000-talet samtidigt som försörjningskvoten mellan personer i yrkesaktiv ålder och den övriga befolkningen ökar.

Om det hade funnits en politisk lösning för att bryta denna trend hade den naturligtvis införts för länge sedan. Men det finns en växande insikt om behovet att värna och stimulera verksamheter som är hållbara, där hållbarheten handlar om både den ekonomiska dynamiken, förnybarhet och om miljön.

Övergången till en hållbar ekonomi är inte smärtfri och den står många gånger i konflikt med möjligheten att bevara eller skapa arbetstillfällen. Den globala enigheten om behovet att bromsa klimatförändringarna och system av åtgärder nedbrutet på nationell, regional och lokal nivå ger vägledning och verktyg för att hantera motsättningar mellan olika intressen. Sveriges miljömålssystem tillsammans med existerande lagstiftning på miljöområdet är viktiga instrument i denna övergångsprocess.

Denna rapport behandlar gruvindustrins roll för hållbar ekonomisk utveckling och diskuterar huruvida en gruvbrytning i Laverområdet är samhällsekonomiskt lönsam eller inte, men avstår från att göra en sådan bedömning. Men rapporten framhåller att det finns en stor skillnad mellan samhällsekonomisk- och företagsekonomisk lönsamhet eftersom den företagsekonomiska värderingen inte ”internaliserar” eller räknar in samhällets miljökostnader. Dessa riskerar att vara betydande. I ett fall som detta med dessa mycket omfattande ingrepp på natur och miljö borde det finnas krav på att kunna bevisa att exploateringen är samhällsekonomiskt lönsam på både kort och lång sikt. Däremot drar rapporten slutsatsen att gruvbrytning i Laver inte är ekonomiskt hållbar, samtidigt som den pekar på turism som en möjlig faktor för uthållig sysselsättning och tillväxt i Norrbottens inland och fjälltrakter.

Läs eller ladda ner hela rapporten här