Pressrelease

Regeringens begäran om komplettering gällande Gallok riktas fel

Frågan om tillstånd för bearbetningskoncession i Gallok ligger återigen på regeringens bord. Regeringen har nyligen begärt att Länsstyrelsen i Norrbotten ska avge ett ställningstagande i frågan hur världsarvet Laponia kommer påverkas.

– Att regeringen avkräver svar från Länsstyrelsen är märkligt. Länsstyrelsen har upprepade gånger svarat att underlaget från Jokkmokk Iron Mines är bristfälligt. Istället för att hänskjuta ärendet så borde kravet om komplettering riktas till bolaget, säger Jenny Wik Karlsson, ombud för Sirges sameby.

– Samebyarna har under hela processen påtalat att Laponia kommer att påverkas, vilket vi också visat i våra yttranden. Vi har också flertalet gånger påpekat att bolaget inte beskrivit detta tillräckligt i sin MKB, säger Jan-Erik Länta, ordförande för Jåhkågasska tjiellde.

– Hur påverkan på ett världsarvs enastående universella värld bör utredas finns beskrivet från Unesco. Att regeringen nu sätter press på Länsstyrelsen istället för bolaget är olyckligt, säger Jenny Wik Karlsson.

– När det gäller utländska gruvbolag som vill exploatera samiska områden måste kostnaderna bäras av bolaget. De oersättliga värden som riskerar förloras motiverar grundläggande utredningar innan beslut kan fattas, avslutar Wik Karlsson och Länta.

 

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik Karlsson
072 202 12 00

SSR riktar skarp kritik till Jokkmokk kommun

Jokkmokks kommun har i ett yttrande som tillsänts regeringen (Miljödepartementet) klart uttryckt att de anser att den framtida förvaltningen av Laponia ska övertas av naturvårdsverket och/eller Länsstyrelsen.

– Den process som lett fram till bildandet Laponiatjuottjudus, som idag förvaltar Laponia, är unik i Sverige och kan ses som en framtidsmodell för en hållbar förvaltning av vår natur och kultur, säger Jörgen Jonsson, förbundsordförande SSR.

– Jokkmokks kommuns agerande äventyrar Laponiatjuottjudus framtid och möjligheterna att tillvarata de kunskaper som finns hos alla parter, framförallt hos de samiska parterna, fortsätter Jonsson.

– Förvaltningen såsom den sker idag bygger på ett helhetsperspektiv som utgår från Laponias unika värden och innefattar delaktighet och inflytande såväl lokalt, regionalt som nationellt, något som är unikt i Sápmi, säger Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist, SSR.

– Internationellt betonas vikten av lokalt inflytande över naturresurserna och att finna hållbara lösningar för förvaltning av dessa områden, framförallt lyfts vikten av urfolkens traditionella kunskaper. Att överföra förvaltningen till Staten såsom Jokkmokk kommun föreslår är inte bara otidsenligt utan också i strid med flertalet internationella rekommendationer, fortsätter Wik Karlsson

– Jokkmokks kommuns yttrande kan inte uppfattas som något annat än starkt provocerande som tar sikte på politiska poänger snarare än att skydda de unika värden som återfinns inom Laponia, avslutar Jonsson och Wik Karlsson.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Wik Karlsson, 072-202 12 00, jenny@sapmi.se

Ladda ner pressrealeasen här

Nolltolerans mot Contorta i renskötselområdet

I dagarna träffas ordförande för samebyarna i Stockholm för att gemensamt diskutera aktuella frågor.

En av frågorna på agendan var främmande Trädslag/Contorta i renskötselområdet.

Contorta är en invasiv art som gör renbetesmarkerna obrukbara i och med att det blir ett renskötselimpediment och en stor areal betesmark inte kan användas för renbete. Framkomligheten och betesmöjligheterna minskar och för samebyn och den enskilde renägaren medför det ökade kostnader.

Samebyordförande uttalar följande:

  • Vi kräver att storskogsbruket tar sitt ansvar och slutar plantera Contorta i renskötselområdet, och tar fram en plan för hur befintliga bestånd kan avvecklas.
  • Vi kräver respekt för vår rätt att kunna använda marken för renbete och accepterar inte att Contorta planteras på våra marker.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Jonsson                           070 570 55 56

SSR

 

Tomas Nejne                              070 259 72 73

Vilhelmina Södra

Av samebyarna utsedd talesperson

SSR begär ändring av förordningen för terrängkörning

Pressmeddelande 2017-06-26

SSR har idag tillsänt regeringen en begäran om ändring av terrängkörningsförordningen. Vid SSR:s Landsmöte beslutades att tillskriva regeringen om ändring av nuvarande ordning på så sätt att Länsstyrelsen tilldelas hela ansvaret för beslut om tillfälliga skoterförbud. Bakgrunden för beslutet är den allt mer ökade skotertrafiken under våren då renen är oerhört känslig för stress och störningar. Frågan är av stor vikt ur djurskyddssynpunkt.

– Vi har under flera år sett en konstant ökning av skotertrafik under våren ibland ända in i kalvningstid, säger Jörgen Jonsson, Förbundsordförande i SSR.
SSR har sett ett allt hårdare och polariserat debattklimat till följd av de beslut som fattats av regeringen gällande skoterförbud. Debatten är allt som oftast politiserad och saknar saklig information om grunderna för besluten. Den pågående debatten riskerar att öka konfliktytorna och intolerans.

– Den ökade polariseringen och det hårda debattklimatet som samebyarna och dess medlemmar ofta drabbas på grund av sina ansökningar om skoterförbud, är något som inte är acceptabelt, fortsätter Jonsson

– En ändring som innebär att Länsstyrelsen handhar frågan skulle innebära tydligare beslut utan politisk påverkan, vilket medför ett system som är rättssäkert och förutsägbart, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid SSR.

– Vi ser också ett stort behov av att berörda myndigheter och kommuner tar sitt ansvar när det gäller att informera om varför förbud meddelas, det är något som inte våra medlemmar ska behöva ta ansvar för, avslutar Jonsson och Wik Karlsson.

SSR:s ambition är inte att ”stänga” fjällvärlden för skotertrafik, utan skapa ett system som skyddar renen i vissa områden under känsliga perioder. SSR ser inte heller att det är nödvändigt att begränsa möjligheterna att nyttja de befintliga skoterleder som finns vid dags dato.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Jonsson, 070-570 55 56
Jenny Wik Karlsson, 072-202 12 00

Bergsstaten bryter mot sitt uppdrag i Kallakfrågan!

Sirges sameby anser att Bergmästare Åsa Perssons uttalande den 16 juni 2017 i NSD* strider mot Bergsstatens uppdrag gällande Koncessionsfrågan i Kallak.

Enigt samebyn kan inte Bergsstaten avgöra frågan ”snabbt” utan att fullständigt underlag inlämnats. Bergsstaten har att förhålla sig till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande av den 22 februari 2016 samt regeringens motivering att ärendet skall prövas med utgångspunkt i nu gällande rätt.

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet är tydliga med att frågan hur renskötseln påverkas inom Laponia vid en gruvetablering inte är tillräckligt belyst*.

– Gruvplanerna i Kallak kommer få stora konsekvenser för möjligheterna att bedriva renskötsel i Jokkmokk. En gruva kan inte etableras i området utan att påverkan på världsarvet Laponia blir påtaglig, säger Jenny Wik Karlsson, SSR som företräder samebyn i frågan.

– Som representant för renskötseln och dess kultur är Laponiaområdet ett av de sista, största och bäst bevarade exemplen av en ursprunglig nomadism. Området är utomordentligt rikt på både det påtagliga och det ogripbara arvet som visar på vårt långsiktiga och hållbara bruk av området, avslutar Wik Karlsson

Samebyn anser att Bergsstaten inte kan fatta beslut i frågan innan påverkan på Laponias Outstanding Universal Values (OUV) är grundligt utredd och berörda myndigheter har yttrat sig i frågan.

För ytterligare information kontakta:
Jenny Wik-Karlsson – 0722021200

*NSD
*Kallak, yttrande, Naturvårdsverket

SSR begär omförhandling av Nordisk Samekonvention

Sámiid Riikkasearvis (SSR) landsmöte har idag den 1 juni 2017 enhälligt beslutat att inte acceptera föreliggande förslag till Nordisk Samekonvention (Samekonventionen). Istället kräver SSR omförhandling av nuvarande utkast till Samekonvention.

– Centrala delar av förslaget till Samekonvention är fullständigt oacceptabelt för SSR:s medlemmar, säger Jörgen Jonsson, ordförande för organisationen.

De bestämmelser i Samekonventionsförslaget som särskilt bidrar till att SSR förkastar detta är:

Artiklarna 4.2 och 18 som förvandlar det samiska folkets och samebyarnas rätt till självbestämmande till bara en rätt till konsultation. – Vi har redan en ”rätt” till konsultation, och den ger inte samebyarna någon reell bestämmanderätt över de marker som tillhör dem. Snarare bara fortsätter intrången och rovdjurstrycket i våra områden, fortsätter Jonsson.

Artikel 30 som ger staten rätt att besluta om ingrepp i samebyarnas traditionella landområden, utan att ens beakta hur ingreppet slår mot den enskilda samebyn eller renskötaren. – Enligt internationell och nationell rätt har en sameby rätt att säga nej till industrietableringar inom sitt område. Förslaget till Samekonvention innebär en kraftig och för samebyarna väldigt allvarlig försvagning av nuvarande ordning, utvecklar Jonsson.

Artikel 28.1 som ger samtliga samer rätt att nyttja naturresurser, såsom renskötsel, jakt och fiske, i samtliga samiska områden. – Bestämmelsen bryter fullständigt mot den helt grundläggande samiska sedvanerätten, understryker Jonsson. – Enligt denna rätt, som skyddas av folkrätten, har varje sameby och dess medlemmar ensamrätt till sina specifika områden. Förslaget till Samekonvention undergräver i denna del samebyarnas bas, avslutar han.

För ytterligare information

kontakta Jörgen Jonsson, ordförande för SSR, tel 070-570 55 56, jorgen@sapmi.se.

Kiruna kommun får bakläxa igen

Kiruna kommun får bakläxa igen. Det är glädjande att regeringen har lyssnat på samebyn till stora delar och bifallit överklagan säger Jenny Wik Karlsson som företrätt samebyn i ärendet. Det är dock synd att beslutet dragit ut på tiden, vi hoppas nu att dessa beslut är vägledande för framtiden avslutar Wik Karlsson.

Läs hela beslutet här

SSR uttalande, kritik till Region Norrbotten

SSR är kritiska till att Region Norrbotten väljer att inte fortsätta sitt arbete inom ramen för AXG


Den 4 maj 2017 avslutades den tvååriga försöksperioden för Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG). Västerbottens läns landsting samt Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att fortsätta verksamheten i ordinarie drift medan Region Norrbotten har beslutat att avsluta sitt deltagande.

Norrbottens sjukvårdsinsatser med ambulanshelikopter har ett mångårigt samarbetsavtal mellan regionen och polismyndigheten där sjuka och skadade i Norrbottens fjällområde omhändertas av fjällräddare och/eller ambulanspersonal eller läkare. Detta är dock inte samma sak som det koncept som nu utarbetats i AXG.

AXG är inte ersättare till ordinarie sjukvårdsinsatser utan utgör ett komplement till ordinarie sjukvård där den inte når fram i tid.

För Norrbotten innebär detta nu att:

Den beredskap med distriktsläkare inom ramen för AXG för Norrbottens del avslutas. Den instruktionssköterska för AXG som funnits i Jokkmokk kommer att avsluta sin verksamhet. De avropsupphandlade privata helikoptertjänsterna i Norrbottens fjällvärld avslutas.

De medicinska ryggsäckarna och säkerhetsskåpen vid baserna i Arjeplog, Adolfström, Vuoggatjålme, Ritsem, Porjus, Kurravara och Nikkaluokta kommer att tas bort.
De utbildningar av instruktörer och lekmän som getts inom ramen för AXG inte kommer att fortsätta.

Den trygghet och säkerhet som börjat byggas upp i Norrbotten för verksamma i väglöst land kommer att ta slut. Renskötarna som största målgrupp har hoppfullt sett AXG utvecklas till ett verktyg som passar i väglöst land och i den extrema arbetsmiljö rennäringen utgör.

AXG:s samverkan med SOS Alarm, Polis, Polisflyget i Boden och Östersund samt Fjäll-räddningen kommer att utvecklas ytterligare utan Norrbottens medverkan. Regionalpolitik har återigen splittrat ett system som enat de yrkesverksamma i Sápmi.

Jenny Wik Karlsson

Flertalet brister i förslaget om Nordisk Samekonvention

De senaste dagarnas medierapportering kring Nordisk Samekonvention ger sken av att det är förankringsprocessen och hanteringen av ärendet som är den stora frågan. Den förankringsprocess som måste ske i en för oss så viktig fråga har varit minst sagt bristfällig. SSR har varit kritisk mot processen som sådan men detta har på intet sätt varit avgörande för SSR:s inställning till konventionen.

SSR har tidigare redovisat sin inställning till Sveriges regering och Sametinget där SSR lyfter fram att förankring är en viktig del i processen, men den stora frågan handlar om konventionens innehåll. SSR:s uppfattning är att förslaget INTE stärker samiska rättigheter vare sig nationellt eller internationellt, utan snarare befäster staternas ensidiga beslutanderätt i frågor som berör oss.

– Den pågående diskussionen om Nordisk Samekonvention har mest handlat om det skall genomföras ett extra plenum eller inte. Fokus har flyttats från det som är viktigt, själva förslaget och hur det kommer att påverka samiska rättigheter, säger Jörgen Jonsson förbundsordförande för SSR.

– Det förslag som presenterats stärker inte samiska rättigheter på något sätt, möjligen kan förslaget i vissa delar sägas upprätthålla dagens system, fortsätter Jonsson. I frågor som påverkar våra medlemmar i deras vardag, dvs frågor kopplade till land och vatten stärks inte rättigheterna. Detta måste naturligtvis rättas till innan SSR kan acceptera förslaget.

För ytterligare information kontakta

Jörgen Jonsson, 070-570 55 56, jorgen@sapmi.se

Jenny Wik-Karlsson, 072-202 12 00, jenny@sapmi.se

Ladda ner pressreleasen här

Avseende Nordisk Samekonvention – Sámiid Riikkasearvi, SSR, vill med detta brev tydligt klargöra hur SSR uppfattar det nu lagda förslaget till Nordisk Samekonvention.

Uttalande från SSR:s styrelse avseende förvaltning av rovdjur

Miljöminister Karolina Skog träffade måndagen den 13 mars sametinget i Kiruna. En av punkterna på agendan var arbetet med toleransnivåer för rennäringen. Miljöministern sade i ett uttalande till media att hon är medveten om den frustration som samebyarna och renägarna utrycker, och att hon nu avvaktar en rapport från naturvårdsverket avseende möjligheterna att införa toleransnivån i en förordning. Sametinget och naturvårdsverket arbetar gemensamt med denna fråga.

SSR har under lång tid arbetat med frågan om införande av toleransnivåer och har precis som sametinget framfört att begreppet måste införas på förordningsnivå. Frågans diskuterades senast på SSR:s rovdjursgruppsmöte i januari.

Arbetet med att säkerställa att toleransnivån uppnås skyndsamt är viktigt, något som SSR påpekat vid flertalet tillfällen. Det är dock av yttersta vikt att möjligheterna att vidta åtgärder för att minska förluster och skador inte hamnar i ”viloläge” medan arbetet med detta pågår.

Förvaltningen idag innebär att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion dödas och skadas av rovdjur. Utöver detta skall tilläggas att samebyarna drabbas av merarbete, renskötaren och dess familjer av psykosociala negativa konsekvenser samt dålig arbetsmiljö.

SSR:s kansli har genom förbundsjuristen bistått flertalet samebyar under hösten att överklaga fler skyddsjakts beslut. Detta har resulterat i att rättsläget i stora delar klarlagts, ett rättsläge som idag inte beaktas av länsstyrelserna till fullo. SSR kräver att länsstyrelserna beaktar den rättspraxis som nu är vägledande i sin förvaltning.

SSR:s styrelse kräver en tydlig handlingsplan avseende förvaltningen fram till dess att toleransnivån är uppnådd. Arbetet med handlingsplanen måste ske tillsammans med företrädare för renskötseln där SSR genom sin rovdjursgrupp samt kansli besitter den kunskap som är nödvändig. Det är inte tillräckligt att myndigheterna ensamt arbetar med detta.

Umeå 2017-03-15

SSR:s styrelse
Jörgen Jonsson
Åsa Baer
Lars-Thomas Persson
Nils-Anders Jonsson
Niila Inga
Janni Klemensson Jannok
Olof Tomas Utsi

Inloggning