Pressrelease

Vi kräver att regeringen agerar – lagstadga om toleransnivån

Pressmeddelande 2018-01-25

Ladda ner och skriv ut

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva en hållbar och långsiktig renskötsel är att antalet rovdjur inte blir för högt inom en sameby. Idag innebär rovdjursförekomsterna inom samebyarna att det redan idag är svårt att bedriva renskötsel. Dagens rovdjursförvaltning innebär också att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion, dödas av rovdjur. Lägg därtill det lidande som förvaltningen orsakar både renen och renskötaren Den yttersta konsekvensen om detta får fortgå är en pågående utarmning av den samiska kulturen – en kultur som är helt beroende av en välmående renskötsel.

För oss är det avgörande att få en fungerande förvaltning som inte bara tar sin utgångspunkt i rovdjuren utan som också lyfter renen och renskötaren och deras naturliga plats i en ansvarsfull förvaltning. För att vi ska nå dit så krävs att den av riskdagen antagna toleransnivån om max 10 % förlust till rovdjur f förverkligas. Detta måste ske genom införande i lag eller förordning, och att detta måste ske omgående.

Dessa krav har ställts till politiker, beslutsfattare och myndigheter vid flertalet tillfällen, senast av samebyarna i Jämtland. Ett krav som vi ställer oss bakom unisont.

Det krävs att toleransnivån införs i lag eller förordning för att målen som riksdagen antagit uppfylls, och att staten till fullo tar ansvar för renen, människan och de förluster som samebyarna och dess medlemmar orsakas.

Vi begär att regeringen skyndsamt agerar i frågan, genom att verkställa de begärda förändringar som regeringen fått från såväl Sametinget och SSR, och som nu återigen upprepas av oss.

Svenska Samernas Riksförbund/SSR:s rovdjursgrupp

Jörgen Jonsson/ordförande SSR
Jenny Wik Karlsson/ verksamhetschef SSR
Lillemor Baer
Benny Jonsson
Marianne Persson
Lars-Thomas Persson
Tomas Nejne
Kjell Ove Klemensson
Franciska Rensberg
Gabinus Klemenstsson
Nils-Anders Pittsa
Thomas Kroik Kristoffersson

För frågor och information kontakta

Jörgen Jonsson 070 – 570 55 56

Jenny Wik Karlsson 072 – 202 12 00

Politik ska inte påverka utfallet av Juridiska prövningar

Efter att länsstyrelsen i Norrbotten återigen yttrat sig i frågan om en eventuell etablering av en gruva i Gallok har flertalet olika aktörer reagerat starkt. En av de som reagerat kraftigt är Jokkmokks kommunalråd, Robert Bernhardsson. I ett uttalande till SVT[1] säger Bernhardsson ”Om länsstyrelsen får resonera så här i sina yttranden så kommer det att få stora konsekvenser för framtida investeringar”. Vidare framgår det i artikeln att han kommer att vara med på ett flertal möten under den närmaste tiden för att övertyga viktiga instanser att gruvprojektet är livsviktigt för kommunens överlevnad.

– Det är anmärkningsvärt att kommunalrådet så tydligt signalerar att han kommer att försöka påverka utfallet av regeringens beslut om en eventuell koncession ska beviljas eller inte, säger Jenny Wik Karlsson ombud för Sirges Sameby och förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

En prövning om en bearbetningskoncession kan beviljas eller inte ska ske utifrån bestämmelserna i miljöbalken och minerallagen.

– Den avvägning som länsstyrelsen gjort nu och gjorde redan 2014 grundar sig på en avvägning mellan två motstående intressen enligt 3 kap. miljöbalken, där länsstyrelsen bedömt att rennäringen ska ges företräde. Länsstyrelsens yttrande redogör på ett tydligt sätt grunderna för sin bedömning utifrån gällande förarbeten, praxis och gällande rätt, säger Wik Karlsson.

– Vi tycker att det känns tråkigt att vårt kommunalråd inte ser rennäringen som en tillgång för kommunen, vår framtid och vår möjlighet att bedriva renskötsel verkar inte vara viktigt, säger Jan Erik Länta ordförande Jåhkågaska och Jakob Nygård ordförande Sirges sameby.

– Det är inte bara vår framtid det handlar om utan även våra barns och kommande generationer, vi har ett ansvar att förvalta våra traditionella marker, ett ansvar som vi vill ta avslutar Länta och Nygård.

1 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/swemin-granskar-kallakyttrande-vi-maste-prata-om-konsekvenserna?cmpid=del%3Afb%3A20171203%3Aswemin-granskar-kallakyttrande-vi-maste-prata-om-konsekvenserna%3Anyh%3Alp

 

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik-Karlsson         

072 202 12 00

Regeringens begäran om komplettering gällande Gallok riktas fel

Frågan om tillstånd för bearbetningskoncession i Gallok ligger återigen på regeringens bord. Regeringen har nyligen begärt att Länsstyrelsen i Norrbotten ska avge ett ställningstagande i frågan hur världsarvet Laponia kommer påverkas.

– Att regeringen avkräver svar från Länsstyrelsen är märkligt. Länsstyrelsen har upprepade gånger svarat att underlaget från Jokkmokk Iron Mines är bristfälligt. Istället för att hänskjuta ärendet så borde kravet om komplettering riktas till bolaget, säger Jenny Wik Karlsson, ombud för Sirges sameby.

– Samebyarna har under hela processen påtalat att Laponia kommer att påverkas, vilket vi också visat i våra yttranden. Vi har också flertalet gånger påpekat att bolaget inte beskrivit detta tillräckligt i sin MKB, säger Jan-Erik Länta, ordförande för Jåhkågasska tjiellde.

– Hur påverkan på ett världsarvs enastående universella värld bör utredas finns beskrivet från Unesco. Att regeringen nu sätter press på Länsstyrelsen istället för bolaget är olyckligt, säger Jenny Wik Karlsson.

– När det gäller utländska gruvbolag som vill exploatera samiska områden måste kostnaderna bäras av bolaget. De oersättliga värden som riskerar förloras motiverar grundläggande utredningar innan beslut kan fattas, avslutar Wik Karlsson och Länta.

 

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik Karlsson
072 202 12 00

SSR riktar skarp kritik till Jokkmokk kommun

Jokkmokks kommun har i ett yttrande som tillsänts regeringen (Miljödepartementet) klart uttryckt att de anser att den framtida förvaltningen av Laponia ska övertas av naturvårdsverket och/eller Länsstyrelsen.

– Den process som lett fram till bildandet Laponiatjuottjudus, som idag förvaltar Laponia, är unik i Sverige och kan ses som en framtidsmodell för en hållbar förvaltning av vår natur och kultur, säger Jörgen Jonsson, förbundsordförande SSR.

– Jokkmokks kommuns agerande äventyrar Laponiatjuottjudus framtid och möjligheterna att tillvarata de kunskaper som finns hos alla parter, framförallt hos de samiska parterna, fortsätter Jonsson.

– Förvaltningen såsom den sker idag bygger på ett helhetsperspektiv som utgår från Laponias unika värden och innefattar delaktighet och inflytande såväl lokalt, regionalt som nationellt, något som är unikt i Sápmi, säger Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist, SSR.

– Internationellt betonas vikten av lokalt inflytande över naturresurserna och att finna hållbara lösningar för förvaltning av dessa områden, framförallt lyfts vikten av urfolkens traditionella kunskaper. Att överföra förvaltningen till Staten såsom Jokkmokk kommun föreslår är inte bara otidsenligt utan också i strid med flertalet internationella rekommendationer, fortsätter Wik Karlsson

– Jokkmokks kommuns yttrande kan inte uppfattas som något annat än starkt provocerande som tar sikte på politiska poänger snarare än att skydda de unika värden som återfinns inom Laponia, avslutar Jonsson och Wik Karlsson.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Wik Karlsson, 072-202 12 00, jenny@sapmi.se

Ladda ner pressrealeasen här

Nolltolerans mot Contorta i renskötselområdet

I dagarna träffas ordförande för samebyarna i Stockholm för att gemensamt diskutera aktuella frågor.

En av frågorna på agendan var främmande Trädslag/Contorta i renskötselområdet.

Contorta är en invasiv art som gör renbetesmarkerna obrukbara i och med att det blir ett renskötselimpediment och en stor areal betesmark inte kan användas för renbete. Framkomligheten och betesmöjligheterna minskar och för samebyn och den enskilde renägaren medför det ökade kostnader.

Samebyordförande uttalar följande:

  • Vi kräver att storskogsbruket tar sitt ansvar och slutar plantera Contorta i renskötselområdet, och tar fram en plan för hur befintliga bestånd kan avvecklas.
  • Vi kräver respekt för vår rätt att kunna använda marken för renbete och accepterar inte att Contorta planteras på våra marker.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Jonsson                           070 570 55 56

SSR

 

Tomas Nejne                              070 259 72 73

Vilhelmina Södra

Av samebyarna utsedd talesperson

SSR begär ändring av förordningen för terrängkörning

Pressmeddelande 2017-06-26

SSR har idag tillsänt regeringen en begäran om ändring av terrängkörningsförordningen. Vid SSR:s Landsmöte beslutades att tillskriva regeringen om ändring av nuvarande ordning på så sätt att Länsstyrelsen tilldelas hela ansvaret för beslut om tillfälliga skoterförbud. Bakgrunden för beslutet är den allt mer ökade skotertrafiken under våren då renen är oerhört känslig för stress och störningar. Frågan är av stor vikt ur djurskyddssynpunkt.

– Vi har under flera år sett en konstant ökning av skotertrafik under våren ibland ända in i kalvningstid, säger Jörgen Jonsson, Förbundsordförande i SSR.
SSR har sett ett allt hårdare och polariserat debattklimat till följd av de beslut som fattats av regeringen gällande skoterförbud. Debatten är allt som oftast politiserad och saknar saklig information om grunderna för besluten. Den pågående debatten riskerar att öka konfliktytorna och intolerans.

– Den ökade polariseringen och det hårda debattklimatet som samebyarna och dess medlemmar ofta drabbas på grund av sina ansökningar om skoterförbud, är något som inte är acceptabelt, fortsätter Jonsson

– En ändring som innebär att Länsstyrelsen handhar frågan skulle innebära tydligare beslut utan politisk påverkan, vilket medför ett system som är rättssäkert och förutsägbart, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid SSR.

– Vi ser också ett stort behov av att berörda myndigheter och kommuner tar sitt ansvar när det gäller att informera om varför förbud meddelas, det är något som inte våra medlemmar ska behöva ta ansvar för, avslutar Jonsson och Wik Karlsson.

SSR:s ambition är inte att ”stänga” fjällvärlden för skotertrafik, utan skapa ett system som skyddar renen i vissa områden under känsliga perioder. SSR ser inte heller att det är nödvändigt att begränsa möjligheterna att nyttja de befintliga skoterleder som finns vid dags dato.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Jonsson, 070-570 55 56
Jenny Wik Karlsson, 072-202 12 00

Bergsstaten bryter mot sitt uppdrag i Kallakfrågan!

Sirges sameby anser att Bergmästare Åsa Perssons uttalande den 16 juni 2017 i NSD* strider mot Bergsstatens uppdrag gällande Koncessionsfrågan i Kallak.

Enigt samebyn kan inte Bergsstaten avgöra frågan ”snabbt” utan att fullständigt underlag inlämnats. Bergsstaten har att förhålla sig till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande av den 22 februari 2016 samt regeringens motivering att ärendet skall prövas med utgångspunkt i nu gällande rätt.

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet är tydliga med att frågan hur renskötseln påverkas inom Laponia vid en gruvetablering inte är tillräckligt belyst*.

– Gruvplanerna i Kallak kommer få stora konsekvenser för möjligheterna att bedriva renskötsel i Jokkmokk. En gruva kan inte etableras i området utan att påverkan på världsarvet Laponia blir påtaglig, säger Jenny Wik Karlsson, SSR som företräder samebyn i frågan.

– Som representant för renskötseln och dess kultur är Laponiaområdet ett av de sista, största och bäst bevarade exemplen av en ursprunglig nomadism. Området är utomordentligt rikt på både det påtagliga och det ogripbara arvet som visar på vårt långsiktiga och hållbara bruk av området, avslutar Wik Karlsson

Samebyn anser att Bergsstaten inte kan fatta beslut i frågan innan påverkan på Laponias Outstanding Universal Values (OUV) är grundligt utredd och berörda myndigheter har yttrat sig i frågan.

För ytterligare information kontakta:
Jenny Wik-Karlsson – 0722021200

*NSD
*Kallak, yttrande, Naturvårdsverket

SSR begär omförhandling av Nordisk Samekonvention

Sámiid Riikkasearvis (SSR) landsmöte har idag den 1 juni 2017 enhälligt beslutat att inte acceptera föreliggande förslag till Nordisk Samekonvention (Samekonventionen). Istället kräver SSR omförhandling av nuvarande utkast till Samekonvention.

– Centrala delar av förslaget till Samekonvention är fullständigt oacceptabelt för SSR:s medlemmar, säger Jörgen Jonsson, ordförande för organisationen.

De bestämmelser i Samekonventionsförslaget som särskilt bidrar till att SSR förkastar detta är:

Artiklarna 4.2 och 18 som förvandlar det samiska folkets och samebyarnas rätt till självbestämmande till bara en rätt till konsultation. – Vi har redan en ”rätt” till konsultation, och den ger inte samebyarna någon reell bestämmanderätt över de marker som tillhör dem. Snarare bara fortsätter intrången och rovdjurstrycket i våra områden, fortsätter Jonsson.

Artikel 30 som ger staten rätt att besluta om ingrepp i samebyarnas traditionella landområden, utan att ens beakta hur ingreppet slår mot den enskilda samebyn eller renskötaren. – Enligt internationell och nationell rätt har en sameby rätt att säga nej till industrietableringar inom sitt område. Förslaget till Samekonvention innebär en kraftig och för samebyarna väldigt allvarlig försvagning av nuvarande ordning, utvecklar Jonsson.

Artikel 28.1 som ger samtliga samer rätt att nyttja naturresurser, såsom renskötsel, jakt och fiske, i samtliga samiska områden. – Bestämmelsen bryter fullständigt mot den helt grundläggande samiska sedvanerätten, understryker Jonsson. – Enligt denna rätt, som skyddas av folkrätten, har varje sameby och dess medlemmar ensamrätt till sina specifika områden. Förslaget till Samekonvention undergräver i denna del samebyarnas bas, avslutar han.

För ytterligare information

kontakta Jörgen Jonsson, ordförande för SSR, tel 070-570 55 56, jorgen@sapmi.se.

Kiruna kommun får bakläxa igen

Kiruna kommun får bakläxa igen. Det är glädjande att regeringen har lyssnat på samebyn till stora delar och bifallit överklagan säger Jenny Wik Karlsson som företrätt samebyn i ärendet. Det är dock synd att beslutet dragit ut på tiden, vi hoppas nu att dessa beslut är vägledande för framtiden avslutar Wik Karlsson.

Läs hela beslutet här

SSR uttalande, kritik till Region Norrbotten

SSR är kritiska till att Region Norrbotten väljer att inte fortsätta sitt arbete inom ramen för AXG


Den 4 maj 2017 avslutades den tvååriga försöksperioden för Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG). Västerbottens läns landsting samt Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att fortsätta verksamheten i ordinarie drift medan Region Norrbotten har beslutat att avsluta sitt deltagande.

Norrbottens sjukvårdsinsatser med ambulanshelikopter har ett mångårigt samarbetsavtal mellan regionen och polismyndigheten där sjuka och skadade i Norrbottens fjällområde omhändertas av fjällräddare och/eller ambulanspersonal eller läkare. Detta är dock inte samma sak som det koncept som nu utarbetats i AXG.

AXG är inte ersättare till ordinarie sjukvårdsinsatser utan utgör ett komplement till ordinarie sjukvård där den inte når fram i tid.

För Norrbotten innebär detta nu att:

Den beredskap med distriktsläkare inom ramen för AXG för Norrbottens del avslutas. Den instruktionssköterska för AXG som funnits i Jokkmokk kommer att avsluta sin verksamhet. De avropsupphandlade privata helikoptertjänsterna i Norrbottens fjällvärld avslutas.

De medicinska ryggsäckarna och säkerhetsskåpen vid baserna i Arjeplog, Adolfström, Vuoggatjålme, Ritsem, Porjus, Kurravara och Nikkaluokta kommer att tas bort.
De utbildningar av instruktörer och lekmän som getts inom ramen för AXG inte kommer att fortsätta.

Den trygghet och säkerhet som börjat byggas upp i Norrbotten för verksamma i väglöst land kommer att ta slut. Renskötarna som största målgrupp har hoppfullt sett AXG utvecklas till ett verktyg som passar i väglöst land och i den extrema arbetsmiljö rennäringen utgör.

AXG:s samverkan med SOS Alarm, Polis, Polisflyget i Boden och Östersund samt Fjäll-räddningen kommer att utvecklas ytterligare utan Norrbottens medverkan. Regionalpolitik har återigen splittrat ett system som enat de yrkesverksamma i Sápmi.

Jenny Wik Karlsson

Inloggning