Ordförande har ordet

November 2017

Nyhetsbrevet november 2017

Skiljningar och flytt till vinterbetslanden står för dörren. Vi är många som bär på en oro inför den kommande vintern. Betet och rovdjuren är några av orosmolnen. Att värna renen är det som ligger oss närmast hjärtat och för att göra det måste vi få arbetsro, både i skogen men också på kontoret. Våra medlemmar förväntas delta på en stor mängd samråd, möten och liknande, tid som hade behövts för arbete med renarna. Om man inte deltar så finns risken att ingen hänsyn tas till renen. Den ökade administrativa bördan är ett problem inte bara för byarna utan även för SSR. I vårt uppdrag ingår att bistå medlemmarna, ett uppdrag som kräver resurser både i tid och pengar. Jag hoppas att både regeringen och sametingets nya styrelse har tagit till sig detta och att det också återspeglas i det framtida budget arbetet.

Jakt- och fiskeprocessen är igång för fullt, jag har stor förhoppning att utfallet kommer att stödja oss. Domstolsförhandlingarna är inte bara en rättslig prövning utan hjälper också oss att synliggöra våra frågor nationellt och internationellt. Intresset var stort när förhandlingen inleddes, och jag hoppas att det fortsätter så under hela processen.

 

Jörgen Jonsson

Tillbaka till nyhetsbrevet

Oktober 2017

Nyhetsbrevet oktober 2017

Hösten har inletts med intensivt arbete, både för styrelsen och för kansliet. Många stora frågor är på agendan vilka kräver både personella och ekonomiska resurser. Styrelsen och kansliet arbetar intensivt för att skapa förutsättningar för att vi skall kunna bedriva ett arbete som tillvaratar våra medlemmars intressen på bästa sätt, och jag kan konstatera att vi är på rätt väg.

Om drygt en månad börjar huvudförhandlingen i jakt- och fiskemålet, det så kallade Girjasmålet. Det känns otroligt spännande att få vara med om när historia skrivs. Min förhoppning är att statens ombud agerar på ett bättre sätt än i tingsrätten i den språkliga argumentationen. Styrelsen kommer att närvara i hovrätten under den första förhandlingsdagen, att vara närvarande är vårt sätt att visa solidaritet i denna viktiga fråga.

En annan rättegång är precis på väg att påbörjas, det uppmärksammade jaktbrottsmålet. Min förhoppning är att vi slipper uppleva rasistiska kommentarer och påhopp i samband med denna process samt att media rapporterar nyanserat och sakligt. Det sista vi behöver är ytterligare polarisering i våra samhällen.

Hösten har hitintills, precis som vanligt kantats av händelser som kräver vår uppmärksamhet, något som också medför att vi ibland behöver lägga om agendan för tillfället. För att möta alla utmaningar vi står inför så behöver vi mer resurser, jag hoppas att vi inför 2018 kan säga att vi fått utökade resurser. Då skulle vi kunna öka kapaciteten ytterligare.

 

Jörgen Jonsson

September 2017

Nyhetsbrevet september 2017

Delger här mitt tal vid Sametingets öppnande Staare augusti 2017:

Burieeh Aeridhe

Ordförande, ledamöter Gäster Åhörare

Jag får börja med att tacka för inbjudan att delta vid Sametingets öppnande.

Jag heter Jörgen Jonsson, renägare i Idre sameby samt SSR:s ordförande.

SSR bildades 1950 och vi har samtliga samebyar samt flertalet sameföreningar som medlemmar, något som jag är stolt över. Vi har ett förtroende som vi har ansvar att förvalta.

I våra stadgar står ”SSR är en sammanslutning av svenska samebyar och sameföreningar med uppgift att tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn tillrenskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling”

Landsmötet som högsta beslutande organ för SSR har uttalat att SSR är den part som företräder samebyarna och renskötseln.

Sametinget har sektorsansvaret för rennäringen jag har en förhoppning om att Sametinget jobbar för att stärka renskötseln och dess rättigheter och samtidigt stödja SSR i vår verksamhet och arbete. Renskötsel behöver en stark näringsorganisation och har sin plats i stärkandet av renskötseln och samisk kultur. Renskötseln är basen för samisk kultur.

Vi måste med gemensamma krafter arbeta för att bevara, stärka och utveckla våra näringar och stärka vårt samiska samhälle.

Sametinget bör i det arbetet se värdet av och ta tillvara och stödja den kompetens och erfarenhet som är upparbetade i respektive föreningar och organisationer.

Avslutningsvis vill jag önska Sametinget oh dess ledamöter lycka till inför den kommande mandatperioden.

Tack

 

Jörgen Jonsson

Augusti 2017

Månadsbrevet augusti 2017

Sommaren har passerat och hösten är på ingående. Arbetet på SSR är i full gång sedan en tid tillbaka, själv har jag tillbringat några dagar i Jokkmokk och träffat renskötare från hela världen. Intensiva dagar med många givande samtal och möten, att samverka mellan nationsgränser blir allt viktigare. Att samarbeta gör oss starkare och tillsammans kan vi lyfta våra frågor och skapa förändring, från SSR:s sida så kommer jag fortsätta att söka samarbetsmöjligheter med våra systerorganisationer.

SSR påbörjar nu ett nytt verksamhetsår, som brukligt så träffas styrelsen i augusti för att diskutera strategier och riktlinjer för verksamheten det kommande året. Flera av frågorna på agendan är de av Landsmötet antagna motionerna, och hur vi ska arbeta med genomförande av dessa.

I augusti genomförs också den årliga ordförandekonferensen för samebyarna, ett tillfälle för diskussion och lärande. I år kommer ett stort fokus att läggas på psykosocial hälsa, ett viktigt steg för att minska ohälsan bland renskötare.

Under året kommer SSR att arbeta med framtagande av en policy för renen, ett dokument där vi ska ta avstamp från oss själva. Arbetet är igång och jag ser fram emot att följa denna process.

Vi står inför en spännande höst med många stora frågor på agendan.

 

Jörgen Jonsson

Juni 2017

Månadsbrevet juni 2017

Våren har nu övergått till sommar och en av årets höjdpunkter står för dörren, kalvmärkningen. En tid att samla kraft inför höstens alla utmaningar både för mig själv men också för alla på kansliet. Landsmötet är nyligen avslutat och återigen så kan jag konstatera att det finns en enorm kraft och engagemang hos våra medlemmar. Året som gått har kantats av stora frågor, flertalet av dem är ständigt återkommande såsom rovdjur, skog och exploateringar. Frågor som präglar vårt dagliga arbete och kommer även fortsättningsvis att göra det. Det är viktigt att vi fortsätter att lyfta, driva och försöker påverka vår egen vardag. Min ambition är att SSR ska vara en offensiv kraft för förändring, något jag kommer att arbeta för det kommande året.

Jag ser fram emot det kommande verksamhetsåret och under hösten kommer vi att arbeta med alla de motioner och beslut som blev resultatet av årets Landsmöte. Jag ser också fram mot arbetet med att skapa en policy för renen, där målet är att ta avstamp i vår vardag och inte reagera på omvärldens värderingar och tankar på hur renskötseln ska utvecklas.

Jag önskar er alla en riktig bra sommar, med en förhoppning om att årets kalvmärkningar visar på ett gott resultat.

Jörgen Jonsson

April 2017

Månadsbrevet april 2017

Dags för vårflytt, en intensiv tid för många av oss. Det är också en tid för reflektion över den gångna vintern. Jag kan återigen konstatera att vintern varit minst sagt besvärlig för flertalet samebyar. Effekterna av den pågående klimatförändringen är en av våra stora utmaningar inför framtiden. SSR har under året inhämtat medlemmarnas reflektioner kring klimatet genom både enkät och djupintervjuer, materialet håller nu på att sammanställas. Detta arbete kommer att utgöra en av våra byggstenar för det fortsatta arbetet med en strategi för hur vi ska hantera klimatförändringarna. Även om utmaningarna är många så finns det ändå en stark drivkraft och vilja hos våra medlemmar att jobba för att våra ungdomar ska ha en möjlighet att ta vid när vi en dag slutar. Denna drivkraft måste vi ta tillvara på och använda oss av för att påverka och förändra.

Landsmötet står inför dörren och återigen finns många viktiga frågor på agendan, bland annat Nordisk Samekonvention och Sanningskommission. Vi kommer också att få ta del av Malin Brännströms avhandling om renskötsel/skogsbruk.

Jag hoppas att få träffa många av er under Landsmötet för givande diskussioner.

Jörgen Jonsson

Inloggning