Aktuellt

1 2 3 5

Uttalande från SSR:s styrelse avseende förvaltning av rovdjur

Miljöminister Karolina Skog träffade måndagen den 13 mars sametinget i Kiruna. En av punkterna på agendan var arbetet med toleransnivåer för rennäringen. Miljöministern sade i ett uttalande till media att hon är medveten om den frustration som samebyarna och renägarna utrycker, och att hon nu avvaktar en rapport från naturvårdsverket avseende möjligheterna att införa toleransnivån i en förordning. Sametinget och naturvårdsverket arbetar gemensamt med denna fråga.

SSR har under lång tid arbetat med frågan om införande av toleransnivåer och har precis som sametinget framfört att begreppet måste införas på förordningsnivå. Frågans diskuterades senast på SSR:s rovdjursgruppsmöte i januari.

Arbetet med att säkerställa att toleransnivån uppnås skyndsamt är viktigt, något som SSR påpekat vid flertalet tillfällen. Det är dock av yttersta vikt att möjligheterna att vidta åtgärder för att minska förluster och skador inte hamnar i ”viloläge” medan arbetet med detta pågår.

Förvaltningen idag innebär att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion dödas och skadas av rovdjur. Utöver detta skall tilläggas att samebyarna drabbas av merarbete, renskötaren och dess familjer av psykosociala negativa konsekvenser samt dålig arbetsmiljö.

SSR:s kansli har genom förbundsjuristen bistått flertalet samebyar under hösten att överklaga fler skyddsjakts beslut. Detta har resulterat i att rättsläget i stora delar klarlagts, ett rättsläge som idag inte beaktas av länsstyrelserna till fullo. SSR kräver att länsstyrelserna beaktar den rättspraxis som nu är vägledande i sin förvaltning.

SSR:s styrelse kräver en tydlig handlingsplan avseende förvaltningen fram till dess att toleransnivån är uppnådd. Arbetet med handlingsplanen måste ske tillsammans med företrädare för renskötseln där SSR genom sin rovdjursgrupp samt kansli besitter den kunskap som är nödvändig. Det är inte tillräckligt att myndigheterna ensamt arbetar med detta.

Umeå 2017-03-15

SSR:s styrelse
Jörgen Jonsson
Åsa Baer
Lars-Thomas Persson
Nils-Anders Jonsson
Niila Inga
Janni Klemensson Jannok
Olof Tomas Utsi

Uttalande avseende Nordisk Samekonvention

Sàmiid Riikkasearvi (SSR) mottog igår den 2 mars förslaget på Nordisk Samekonvention (NSK) på remiss från Sametinget i Sverige, med en svarstid på 1 månad. SSR har i tidigare uttalanden redovisat sin övergripande syn på förslaget.

SSR vill med detta uttalande kraftigt markera mot hur Sametinget väljer att processa och förankra denna viktiga fråga. Sametingets val av arbetsmetod är långt ifrån acceptabel och skiljer sig inte från hur Statens företrädare agerar i frågor som berör oss. Rätten till inflytande och delaktighet är centrala principer i folkrätten, något som sametinget själva lyft flertalet tillfällen. Dessa principer måste Sametinget själva efterleva vilket de inte gjort här.

-Att i en sådan för oss viktig fråga, skicka ut ett förslag på remiss med en månads svarsfrist kan inte annat än uppfattas som en ren provokation, säger Jörgen Jonsson Ordförande för SSR

Frågan om NSK kommer att behandlas på SSR:s landsmöte som är den 31 maj-1 juni i Arvidsjaur och innan dess så kommer SSR inte att avge något remissyttrande.

-Av respekt för våra medlemmar som kommer att påverkas av en eventuell konvention kan inte SSR stödja en arbetsprocess som helt utesluter förankring och konsultation med dem som kommer beröras säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och verksamhetschef vid SSR.

Ett första steg för att komma vidare är att sametinget bjuder in till raddehallan (rådslag) med syfte att diskutera, lära och tillsammans skapa en agenda för hur arbetet med konventionen skall fortsätta.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Jonsson                                         070  570 55 56

Jenny Wik Karlsson                                 072 202 12 00

 

Inbjudan till regionala möten

Inbjudan till regionala möten

Under februari/mars månad kommer SSR hålla regionala möten för samtliga regioner. Vid mötet kommer följande punkter att lyftas, är det något särskilt ni vill lyfta kontakta Jenny, jenny@sapmi.se

1. Landsmötet
       • Nordisk Samekonvention
       • Sanningskommission
2. Sametingets utredning om framtida Samepolitik (Torps utredning)
3. SSR:s verksamhet – vad är på gång
4. Prioriterade frågor
5. Regionala frågor som lyfts till kansliet
6. Övriga frågor

28 februari   Lycksele, Ansia
6 mars          Östersund, Gaaltije
13 mars        Kiruna, Samegården
21 mars        Arvidsjaur, Laponia
22 mars       Jokkmokk, Ájtte

Tid: 10.00 – 16.00, kaffe från kl 09.30

Anmälan görs till info@sapmi.se

Välkomna!

Jörgen och Jenny

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har tillsatt en grupp som skall se över den nationella minoritetspolitiken. Utredningen vill ha in synpunkter från sameföreningar, samebyar och enskilda samer senast fredagen den 17 februari.  Se dokumenten här:

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Fragelista_till_minoritetsorganisationer.docx

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Sprakstadgan_del3_ratificerade_artiklar_kursiverade.docx

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Direktiven_med_numrering.pdf

Utredningens sekreterare har  gjort en frågelista med frågor som är centrala för utredningen, det är inte nödvändigt att svara på alla frågor, men utredningen är tacksamma  om dom får in så många svar som möjligt.

Den sista frågan  handlar om ev. ratificering  av artiklar i språkstadgan (del III). Utredarna har bifogat en sammanställning  av artiklarna  som är aktuella, de som är markerade med kursiv text är de som redan ratificerats för ett eller två språk. Frågor? Ta kontakt med utredningens sekreterare Sami Mlayeh sami.mlayeh@regeringskansliet.se  mobil: 070-216 80 18.

Hur påverkas renar av vindkraft?

Den 2 mars anordnar vi ett seminarium med efterföljande workshop för samebymedlemmar och representanter för vindkraftsprojektörer och tillståndsmyndigheter. Fokus för dagen är vindkraftens påverkan på renar och renskötsel i bygg- och driftsfas. Förmiddagen ägnas åt föreläsningar av renskötare och projektörer. Eftermiddagen diskuterar deltagarna kring hur vi kan minska konflikterna mellan renskötsel och vindkraft. Att delta i seminariet är givetvis gratis och vi har även möjlighet att betala ut en reseersättning till samebymedlemmar. Först till kvarn gäller. Vid fler anmälda än det finns platser kommer vi ge plats till en representant per sameby/projektör. För anmälan och mer information se www.sapmi.se/…/…/02/Annons_Biekkasuodji_seminarium2_mars.pdf

1 2 3 5