Aktuellt

1 2 3 5

Kiruna kommun får bakläxa igen

Kiruna kommun får bakläxa igen. Det är glädjande att regeringen har lyssnat på samebyn till stora delar och bifallit överklagan säger Jenny Wik Karlsson som företrätt samebyn i ärendet. Det är dock synd att beslutet dragit ut på tiden, vi hoppas nu att dessa beslut är vägledande för framtiden avslutar Wik Karlsson.

Läs hela beslutet här

SSR uttalande, kritik till Region Norrbotten

SSR är kritiska till att Region Norrbotten väljer att inte fortsätta sitt arbete inom ramen för AXG


Den 4 maj 2017 avslutades den tvååriga försöksperioden för Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG). Västerbottens läns landsting samt Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att fortsätta verksamheten i ordinarie drift medan Region Norrbotten har beslutat att avsluta sitt deltagande.

Norrbottens sjukvårdsinsatser med ambulanshelikopter har ett mångårigt samarbetsavtal mellan regionen och polismyndigheten där sjuka och skadade i Norrbottens fjällområde omhändertas av fjällräddare och/eller ambulanspersonal eller läkare. Detta är dock inte samma sak som det koncept som nu utarbetats i AXG.

AXG är inte ersättare till ordinarie sjukvårdsinsatser utan utgör ett komplement till ordinarie sjukvård där den inte når fram i tid.

För Norrbotten innebär detta nu att:

Den beredskap med distriktsläkare inom ramen för AXG för Norrbottens del avslutas. Den instruktionssköterska för AXG som funnits i Jokkmokk kommer att avsluta sin verksamhet. De avropsupphandlade privata helikoptertjänsterna i Norrbottens fjällvärld avslutas.

De medicinska ryggsäckarna och säkerhetsskåpen vid baserna i Arjeplog, Adolfström, Vuoggatjålme, Ritsem, Porjus, Kurravara och Nikkaluokta kommer att tas bort.
De utbildningar av instruktörer och lekmän som getts inom ramen för AXG inte kommer att fortsätta.

Den trygghet och säkerhet som börjat byggas upp i Norrbotten för verksamma i väglöst land kommer att ta slut. Renskötarna som största målgrupp har hoppfullt sett AXG utvecklas till ett verktyg som passar i väglöst land och i den extrema arbetsmiljö rennäringen utgör.

AXG:s samverkan med SOS Alarm, Polis, Polisflyget i Boden och Östersund samt Fjäll-räddningen kommer att utvecklas ytterligare utan Norrbottens medverkan. Regionalpolitik har återigen splittrat ett system som enat de yrkesverksamma i Sápmi.

Jenny Wik Karlsson

Flertalet brister i förslaget om Nordisk Samekonvention

De senaste dagarnas medierapportering kring Nordisk Samekonvention ger sken av att det är förankringsprocessen och hanteringen av ärendet som är den stora frågan. Den förankringsprocess som måste ske i en för oss så viktig fråga har varit minst sagt bristfällig. SSR har varit kritisk mot processen som sådan men detta har på intet sätt varit avgörande för SSR:s inställning till konventionen.

SSR har tidigare redovisat sin inställning till Sveriges regering och Sametinget där SSR lyfter fram att förankring är en viktig del i processen, men den stora frågan handlar om konventionens innehåll. SSR:s uppfattning är att förslaget INTE stärker samiska rättigheter vare sig nationellt eller internationellt, utan snarare befäster staternas ensidiga beslutanderätt i frågor som berör oss.

– Den pågående diskussionen om Nordisk Samekonvention har mest handlat om det skall genomföras ett extra plenum eller inte. Fokus har flyttats från det som är viktigt, själva förslaget och hur det kommer att påverka samiska rättigheter, säger Jörgen Jonsson förbundsordförande för SSR.

– Det förslag som presenterats stärker inte samiska rättigheter på något sätt, möjligen kan förslaget i vissa delar sägas upprätthålla dagens system, fortsätter Jonsson. I frågor som påverkar våra medlemmar i deras vardag, dvs frågor kopplade till land och vatten stärks inte rättigheterna. Detta måste naturligtvis rättas till innan SSR kan acceptera förslaget.

För ytterligare information kontakta

Jörgen Jonsson, 070-570 55 56, jorgen@sapmi.se

Jenny Wik-Karlsson, 072-202 12 00, jenny@sapmi.se

Ladda ner pressreleasen här

Avseende Nordisk Samekonvention – Sámiid Riikkasearvi, SSR, vill med detta brev tydligt klargöra hur SSR uppfattar det nu lagda förslaget till Nordisk Samekonvention.

Uttalande från SSR:s styrelse avseende förvaltning av rovdjur

Miljöminister Karolina Skog träffade måndagen den 13 mars sametinget i Kiruna. En av punkterna på agendan var arbetet med toleransnivåer för rennäringen. Miljöministern sade i ett uttalande till media att hon är medveten om den frustration som samebyarna och renägarna utrycker, och att hon nu avvaktar en rapport från naturvårdsverket avseende möjligheterna att införa toleransnivån i en förordning. Sametinget och naturvårdsverket arbetar gemensamt med denna fråga.

SSR har under lång tid arbetat med frågan om införande av toleransnivåer och har precis som sametinget framfört att begreppet måste införas på förordningsnivå. Frågans diskuterades senast på SSR:s rovdjursgruppsmöte i januari.

Arbetet med att säkerställa att toleransnivån uppnås skyndsamt är viktigt, något som SSR påpekat vid flertalet tillfällen. Det är dock av yttersta vikt att möjligheterna att vidta åtgärder för att minska förluster och skador inte hamnar i ”viloläge” medan arbetet med detta pågår.

Förvaltningen idag innebär att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion dödas och skadas av rovdjur. Utöver detta skall tilläggas att samebyarna drabbas av merarbete, renskötaren och dess familjer av psykosociala negativa konsekvenser samt dålig arbetsmiljö.

SSR:s kansli har genom förbundsjuristen bistått flertalet samebyar under hösten att överklaga fler skyddsjakts beslut. Detta har resulterat i att rättsläget i stora delar klarlagts, ett rättsläge som idag inte beaktas av länsstyrelserna till fullo. SSR kräver att länsstyrelserna beaktar den rättspraxis som nu är vägledande i sin förvaltning.

SSR:s styrelse kräver en tydlig handlingsplan avseende förvaltningen fram till dess att toleransnivån är uppnådd. Arbetet med handlingsplanen måste ske tillsammans med företrädare för renskötseln där SSR genom sin rovdjursgrupp samt kansli besitter den kunskap som är nödvändig. Det är inte tillräckligt att myndigheterna ensamt arbetar med detta.

Umeå 2017-03-15

SSR:s styrelse
Jörgen Jonsson
Åsa Baer
Lars-Thomas Persson
Nils-Anders Jonsson
Niila Inga
Janni Klemensson Jannok
Olof Tomas Utsi

Uttalande avseende Nordisk Samekonvention

Sàmiid Riikkasearvi (SSR) mottog igår den 2 mars förslaget på Nordisk Samekonvention (NSK) på remiss från Sametinget i Sverige, med en svarstid på 1 månad. SSR har i tidigare uttalanden redovisat sin övergripande syn på förslaget.

SSR vill med detta uttalande kraftigt markera mot hur Sametinget väljer att processa och förankra denna viktiga fråga. Sametingets val av arbetsmetod är långt ifrån acceptabel och skiljer sig inte från hur Statens företrädare agerar i frågor som berör oss. Rätten till inflytande och delaktighet är centrala principer i folkrätten, något som sametinget själva lyft flertalet tillfällen. Dessa principer måste Sametinget själva efterleva vilket de inte gjort här.

-Att i en sådan för oss viktig fråga, skicka ut ett förslag på remiss med en månads svarsfrist kan inte annat än uppfattas som en ren provokation, säger Jörgen Jonsson Ordförande för SSR

Frågan om NSK kommer att behandlas på SSR:s landsmöte som är den 31 maj-1 juni i Arvidsjaur och innan dess så kommer SSR inte att avge något remissyttrande.

-Av respekt för våra medlemmar som kommer att påverkas av en eventuell konvention kan inte SSR stödja en arbetsprocess som helt utesluter förankring och konsultation med dem som kommer beröras säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och verksamhetschef vid SSR.

Ett första steg för att komma vidare är att sametinget bjuder in till raddehallan (rådslag) med syfte att diskutera, lära och tillsammans skapa en agenda för hur arbetet med konventionen skall fortsätta.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Jonsson                                         070  570 55 56

Jenny Wik Karlsson                                 072 202 12 00

 

Inbjudan till regionala möten

Inbjudan till regionala möten

Under februari/mars månad kommer SSR hålla regionala möten för samtliga regioner. Vid mötet kommer följande punkter att lyftas, är det något särskilt ni vill lyfta kontakta Jenny, jenny@sapmi.se

1. Landsmötet
       • Nordisk Samekonvention
       • Sanningskommission
2. Sametingets utredning om framtida Samepolitik (Torps utredning)
3. SSR:s verksamhet – vad är på gång
4. Prioriterade frågor
5. Regionala frågor som lyfts till kansliet
6. Övriga frågor

28 februari   Lycksele, Ansia
6 mars          Östersund, Gaaltije
13 mars        Kiruna, Samegården
21 mars        Arvidsjaur, Laponia
22 mars       Jokkmokk, Ájtte

Tid: 10.00 – 16.00, kaffe från kl 09.30

Anmälan görs till info@sapmi.se

Välkomna!

Jörgen och Jenny

1 2 3 5
Nyhetsarkiv
Inloggning