Bergsstaten bryter mot sitt uppdrag i Kallakfrågan!

Sirges sameby anser att Bergmästare Åsa Perssons uttalande den 16 juni 2017 i NSD* strider mot Bergsstatens uppdrag gällande Koncessionsfrågan i Kallak.

Enigt samebyn kan inte Bergsstaten avgöra frågan ”snabbt” utan att fullständigt underlag inlämnats. Bergsstaten har att förhålla sig till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande av den 22 februari 2016 samt regeringens motivering att ärendet skall prövas med utgångspunkt i nu gällande rätt.

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet är tydliga med att frågan hur renskötseln påverkas inom Laponia vid en gruvetablering inte är tillräckligt belyst*.

– Gruvplanerna i Kallak kommer få stora konsekvenser för möjligheterna att bedriva renskötsel i Jokkmokk. En gruva kan inte etableras i området utan att påverkan på världsarvet Laponia blir påtaglig, säger Jenny Wik Karlsson, SSR som företräder samebyn i frågan.

– Som representant för renskötseln och dess kultur är Laponiaområdet ett av de sista, största och bäst bevarade exemplen av en ursprunglig nomadism. Området är utomordentligt rikt på både det påtagliga och det ogripbara arvet som visar på vårt långsiktiga och hållbara bruk av området, avslutar Wik Karlsson

Samebyn anser att Bergsstaten inte kan fatta beslut i frågan innan påverkan på Laponias Outstanding Universal Values (OUV) är grundligt utredd och berörda myndigheter har yttrat sig i frågan.

För ytterligare information kontakta:
Jenny Wik-Karlsson – 0722021200

*NSD
*Kallak, yttrande, Naturvårdsverket

2018-05-21T16:35:17+00:00 juni 20th, 2017|